IBPP4/443-601/14/PK | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku naliczone z tytułu realizacji projektu „ ...”
IBPP4/443-601/14/PKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczone z tytułu realizacji projektu „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczone z tytułu realizacji projektu „ ...”.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny:

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, która zrealizowała projekt p.n. „ ...”. W dniu 16 maja 2012 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków unijnych powyższego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 29 sierpnia 2014 roku. Instytucja Zarządzającą RPO WSL 2007-2013 wymaga dostarczenia z Biura Krajowej Informacji Podatkowej potwierdzenia, że beneficjent - Miasto nie może w ramach projektu odzyskać podatku VAT.

Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa na terenie Miasta szkieletowej światłowodowej sieci szerokopasmowej wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu. W ramach prac wybudowano 19,81 km sieci szerokopasmowej, oraz utworzono 4 publiczne punkty dostępu do Internetu. Podczas realizacji projektu światłowodową siecią szerokopasmową zostało połączonych 21 instytucji publicznych działających na terenie Miasta, będących jednostkami podległymi miastu, tj. szkoły, przedszkola, spółki i inne jednostki podległe, jak np. Biblioteka, Muzeum czy Miejskie Centrum Kultury. W ramach projektu została również wybudowana i wyposażona w infrastrukturę i sprzęt komputerowy nowa serwerownia w Urzędzie.

Wybudowana infrastruktura światłowodowa jest i będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby administracji publicznej i w związku z tym nie przewiduje się pobierania opłat za jej korzystanie. Również powstałe w ramach projektu publiczne punkty dostępu do Internetu są i będą udostępniane zainteresowanym bez opłat. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu administracji publicznej na terenie Miasta.

Usługi zakupione w ramach projektu obciążone są podatkiem VAT. Zgodnie z zasadami stosowanymi przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE podatek VAT uznaje się za kwalifikowany tylko w przypadku gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania tego podatku.

Wnioskodawca realizując opisany wyżej projekt nie będzie mógł odzyskać podatku VAT, ponieważ usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W analizie finansowej projektu wskazano, iż beneficjent nie uzyska żadnych przychodów z przedsięwzięcia. W związku z tym podatek VAT zaliczony został do kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w zrealizowanym projekcie „ ...” przez Miasto — istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak jakiegokolwiek związku wydatków poniesionych w ramach projektu z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca (Miasto) nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanym przez podatnika dofinansowanym zakupem towarów i usług, a czynnościami opodatkowanymi, lub też zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do dalszej sprzedaży, wówczas podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku.

Wybudowana infrastruktura światłowodowa jest i będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby administracji publicznej i w związku z tym nie pobiera się (i nie przewiduje) opłat za jej wykorzystanie. Również powstałe publiczne punkty dostępu do Internetu są (i będą) udostępniane nieodpłatnie. Usługi zakupione w ramach projektu nie są (i nie będą) wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „ ...”. Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa na terenie Miasta szkieletowej światłowodowej sieci szerokopasmowej wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu. W ramach prac wybudowano 19,81 km sieci szerokopasmowej, oraz utworzono 4 publiczne punkty dostępu do Internetu. Podczas realizacji projektu światłowodową siecią szerokopasmową zostało połączonych 21 instytucji publicznych działających na terenie Miasta, będących jednostkami podległymi miastu, tj. szkoły, przedszkola, spółki i inne jednostki podległe, jak np. Biblioteka, Muzeum czy Miejskie Centrum Kultury. W ramach projektu została również wybudowana i wyposażona w infrastrukturę i sprzęt komputerów) nowa serwerownia w Urzędzie. Wybudowana infrastruktura światłowodowa jest i będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby administracji publicznej i w związku z tym nie przewiduje się pobierania opłat za jej korzystanie. Również powstałe w ramach projektu publiczne punkty dostępu do Internetu są i będą udostępniane zainteresowanym bez opłat. Usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu administracji publicznej na terenie Miasta.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Opis sprawy jednoznacznie wskazuje, że zrealizowany projekt nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do działalności opodatkowanej, w konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP2/443-706/14/KT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.