IBPP1/443-625/14/DK | Interpretacja indywidualna

Jeśli nabyte przez Wnioskodawcę usługi kształcenia będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT wykazanego przez podmiot organizujący studia podyplomowe czy kurs prawa jazdy kat. D na fakturze, stosownie do ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.
IBPP1/443-625/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 maja 2014 r. (data wpływu 17 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w przypadku otrzymania faktury wystawionej za usługi szkolenia, kształcenia zawierającej podatek VAT, Wnioskodawca ma prawo odliczenia podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w przypadku otrzymania faktury wystawionej za usługi szkolenia, kształcenia zawierającej podatek VAT, Wnioskodawca ma prawo odliczenia podatku VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 września 2014 r. znak: IBPP1/443-625/14/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą z zakresu kontroli przewozów, windykacji należności, nadzoru ruchu - są to usługi wykonywane dla przewoźników i organizatorów komunikacji na terenie kilku województw. Aby swoją działalność wykonywać sprawnie i profesjonalnie, aby wyeliminować możliwość działania naruszającego przepisy prawa, doprowadzić do rozwoju firmy oraz zapewnić optymalne przychody – Wnioskodawca podjął naukę na studiach licencjackich o kierunku Zarządzanie, a następnie studia magisterskie na tymże kierunku. Wnioskodawca zamierza zdobyć szeroką wiedzę niezbędną do realizacji tych założeń. W tym celu ma również zamiar rozpocząć naukę na studiach podyplomowych z zakresu Transport i Spedycja oraz Ochrona danych osobowych oraz na kierunku windykacja należności. Wybrane kierunki studiów pomogą Wnioskodawcy poznać regulacje prawne dotyczące szeroko pojętego zagadnienia transportu, natomiast znajomość tematyki ochrony danych osobowych jest elementem niezbędnym w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności windykacyjnej, związanej z opłatami dodatkowymi (karami) za przejazd bez ważnego biletu.

Wnioskodawca zamierza również zdobyć uprawnienia do kierowania autobusami (prawo jazdy kat. D), aby sprostać wymogom stawianym przez przewoźników z uwagi na profil prowadzonej przez niego działalności. Wydatki związane ze zdobywaniem przez Wnioskodawcę kierunkowego wykształcenia oraz niezbędnych do prowadzenia jego firmy kwalifikacji i uprawnień są dosyć wysokie i Wnioskodawca zamierza je zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu w jego firmie. W ocenie Wnioskodawcy bowiem, zdobycie tej wiedzy jest ściśle związane z prowadzoną przez niego działalnością, jest czynnikiem niezbędnym do rozwoju firmy, przyniesie nieocenione korzyści, pozwoli w przyszłości zapewnić źródło uzyskania przychodu, pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy, co z kolei będzie skutkowało zwiększeniem odprowadzanych przez Wnioskodawcę do budżetu podatków.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

 1. Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 10 maja 2004 r. z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z zakresu kontroli przewozów, windykacji należności, nadzoru ruchu. Usługi te wykonuje dla przewoźników i organizatorów komunikacji na terenie kilku województw.
 2. Przedmiotem interpretacji mają być usługi kształcenia na studiach podyplomowych o następujących kierunkach: „Windykacja należności”, „Ochrona danych osobowych”, „Transport i spedycja” oraz uzyskanie prawa jazdy kat. D (uprawnienia do kierowania autobusem).
 3. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi kształcenia oraz usługi szkoleniowe będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na jego firmę.
 4. W ocenie Wnioskodawcy usługi szkoleniowe, kształcenia, które będą świadczone na jego rzecz przez instytucję organizującą studia podyplomowe winny być objęte zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, natomiast usługa kształcenia w zakresie uprawnień do kierowania autobusem - winna podlegać zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT jako usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Może się zdarzyć jednak sytuacja, że usługi kształcenia na powyższych kierunkach nie będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT.
 5. Wszystkie nabywane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe, kształcenia będą związane wyłącznie z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną. Cały zakres działalności Wnioskodawcy jest działalnością opodatkowaną – Wnioskodawca nie wykonuje działalności objętej zwolnieniem z podatku VAT. Nauka w zakresie windykacji jest ściśle związana z działalnością Wnioskodawcy dotyczącą opłat dodatkowych (kar) za przejazd bez ważnego biletu. (Zgodnie z sekcją 82.91.Z PKD, która obejmuje m.in. ściąganie należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbiór płatności takich jak rachunki lub długi). Zagadnienie Ochrony danych osobowych jest bezsprzecznie powiązane zarówno z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością windykacyjną, z zatrudnianiem pracowników, jak też z działalnością mającą na celu przetwarzanie danych i podobną działalnością na podstawie sekcji 63.11.Z PKD oraz sekcji 58.12.Z PKD - pozostała działalność w zakresie informacji. Temat Ochrony danych osobowych jest bardzo ważnym zagadnieniem dla przedsiębiorcy, ponieważ nawet niewielkie uchybienia mogą doprowadzić do bardzo dotkliwych konsekwencji, dlatego Wnioskodawca chciałby zdobyć gruntowną wiedzę w tym zakresie. Wiedza z zakresu Transportu i spedycji pozwoli Wnioskodawcy poznać regulacje prawne dotyczące szeroko pojętego zagadnienia transportu lądowego, który stanowi główny profil jego działalności. Prawo jazdy kat. D natomiast jest koniecznością, aby sprostać wymogom stawianym przez przewoźników z uwagi na profil prowadzonej działalności (Wymóg, aby co najmniej jeden z pracowników firmy posiadał uprawnienia do kierowania autobusem).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku otrzymania faktury wystawionej za usługi szkolenia, kształcenia zawierającej podatek VAT Wnioskodawca ma prawo odliczenia podatku VAT... (Pomniejszenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego uwzględnionego na tej fakturze).

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach ogólnych, tj. przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, od zakupów usług szkoleniowych dokonanych przez przedsiębiorcę. Prawo to wynika ze związku tych zakupów z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, tj. głównie związanej ze świadczeniem usług z zakresu kontroli przewozów, windykacji należności, nadzoru ruchu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przepis ten stanowi implementację art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE i odzwierciedla podstawową zasadę funkcjonowania podatku VAT - zasadę neutralności podatku VAT dla podatników wykonujących czynności opodatkowane VAT. Warunkiem koniecznym dla uprawnienia do odliczenia podatku VAT naliczonego jest jednakże wykazanie związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W przypadku Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT wynika z pośredniego związku, jaki istnieje między dokonanymi zakupami usług szkoleniowych, a prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nabywane przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe stanowią element tzw. kosztów ogólnych, których poniesienie jest związane z całokształtem sprzedaży przez niego wykonywanej, tj. ze sprzedażą opodatkowaną. Kształcenie i nabywanie przez niego wymienionych wyżej kwalifikacji będzie bowiem dotyczyło umiejętności przydatnych w codziennej pracy przy świadczeniu usług i obejmuje takie obszary kompetencji jak: skuteczne i profesjonalne zarządzanie firmą, obsługa procesów związanych z windykacją poparta znajomością przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, zagadnienia z zakresu transportu i spedycji, windykacji należności. Ponadto posiadanie prawa jazdy kat. D jest wymaganiem stawianym przez przewoźników. Jednocześnie, należy jednak wskazać, iż przepisy ustawy o VAT w pewnych przypadkach wyłączają możliwość dokonywania przez podatnika odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupionymi towarami i usługami. Zamknięty katalog takich negatywnych przypadków określa art. 88 ustawy o VAT. W opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji takie ograniczenia nie mają miejsca, dlatego mając powyższe na uwadze, nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach z tytułu usług polegających na szkoleniu przedsiębiorcy w zakresie związanym z podnoszeniem kompetencji zawodowych oraz wiedzy na temat profesjonalnego zarządzania firmą. W tym przypadku prawo do odliczenia podatku wynika z pośredniego związku, jaki istnieje między dokonanymi zakupami na kształcenie, a prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Kwestię odliczenia podatku naliczonego reguluje przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z ww. przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 106b ust. 1 ww. ustawy o VAT (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Faktura stanowi podstawę dla nabywcy towaru lub usługi do odliczenia podatku naliczonego, bowiem z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że podatkiem naliczonym jest kwota wynikająca z faktury.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewidział sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego albo zwrotu podatku naliczonego. Sytuacje takie zostały wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

Jednym z ograniczeń do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

W myśl ww. przepisu, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś nabyte przez niego usługi kształcenia będą służyły do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca wskazał również, że w jego ocenie usługi szkoleniowe, kształcenia, które będą świadczone na jego rzecz przez instytucję organizującą studia podyplomowe winny być objęte zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, natomiast usługa kształcenia w zakresie uprawnień do kierowania autobusem - winna podlegać zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT jako usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w przypadku otrzymania faktury wystawionej za usługi kształcenia na studiach podyplomowych (na kierunkach: „Windykacja należności”, „Ochrona danych osobowych”, „Transport i spedycja”) oraz uzyskanie prawa jazdy kat. D (uprawnienia do kierowania autobusem), zawierającej podatek VAT Wnioskodawca ma prawo odliczenia podatku VAT.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w samej ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie z podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo–rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych,

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.) obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak już wskazano, ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Odnosząc zatem ww. przepisy do przedstawionego opisu sprawy, stwierdzić należy, że pomimo że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a usługi kształcenia związane z nauką na studiach podyplomowych oraz uzyskaniem uprawnień do kierowania autobusem, które będzie nabywał, będą służyły wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym, to Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych usług, tylko dlatego, że podatek zostanie na fakturze przez usługodawcę naliczony, ponieważ zaistnieją negatywne przesłanki, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazał bowiem, że usługi kształcenia, które będą świadczone na jego rzecz, będą objęte zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy o VAT.

Należy mieć na uwadze, że prawo do odliczenia przysługuje tylko od takich towarów i usług, które są opodatkowane, nie przysługuje natomiast z tytułu nabycia usług zwolnionych od podatku, nawet jeśli sprzedawca naliczyłby na fakturze (nienależny zresztą) podatek VAT.

Reasumując, jeśli nabyte przez Wnioskodawcę usługi kształcenia będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT wykazanego przez podmiot organizujący studia podyplomowe czy kurs prawa jazdy kat. D na fakturze, stosownie do ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Tym samym stanowisko, że w opisanej sytuacji ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT nie mają miejsca, dlatego Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach z tytułu usług polegających na szkoleniu przedsiębiorcy w zakresie związanym z podnoszeniem kompetencji zawodowych oraz wiedzy na temat profesjonalnego zarządzania firmą, uznano za nieprawidłowe.

W tym miejscu należy odnieść się do stwierdzenia Wnioskodawcy, że możliwa jest sytuacja, że nabywane przez niego usługi kształcenia na wybranych kierunkach nie będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że w sytuacji, gdy świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi kształcenia będą faktycznie opodatkowane podatkiem VAT tj. podmiot który je świadczy nie będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT, a usługi te nie będą objęte zwolnieniem od podatku po podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy o VAT ani też zwolnione na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy, Wnioskodawcy jako czynnemu zarejestrowanemu podatnikowi VAT, wykorzystującemu nabyte usługi do czynności opodatkowanych, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W tym przypadku nie zaistnieją bowiem negatywne przesłanki, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Oceniając jednak całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało je uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem przez Wnioskodawcę usługi szkolenia, kształcenia związanych z nauką na studiach podyplomowych oraz uzyskaniem uprawnień do kierowania autobusami, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca zadał pytanie i przedstawił własne stanowisko w tej sprawie.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga natomiast kwestii opodatkowania usług szkolenia, kształcenia nabywanych przez Wnioskodawcę, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, bądź zmiany stanu prawnego.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/443-601/14/PK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-625/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.