0115-KDIT1-3.4012.596.2018.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2018 r. (data wpływu 7 września 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „.....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie planuje przystąpić do realizacji zadania pod nazwą „...”. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania planuje się zakup altany o powierzchni do 35 m2 (niewymagane zgłoszenie budowlane), w altanie odbywać się będą cykliczne spotkania, gdzie w formie Gawęd przy ognisku będzie można zapoznać się z historią, kulturą, tradycją miejscowości...., na spotkania zapraszani będą mieszkańcy ....goście, którzy będą opowiadać o najciekawszych informacjach o tej miejscowości. Miejsce ma być punktem promocji obszaru. Na ściankach altany zostaną umieszczone tablice wykonane przez członków stowarzyszenia obrazujące walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe ... nawiązując również swoją nazwą do ..... Dzięki tablicom informacyjnym, każdy będzie mógł poznać walory tego obszaru. Na jednej ze ścianek będzie umieszczony QR kod, który po zeskanowaniu otworzy stronę internetową........, na której to można znaleźć wiele ciekawych artykułów o walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych całego obszaru. Powstała infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich w tym dzieci, młodzieży i dorosłych. Sama nazwa miejscowości przyciąga turystę, a ponieważ w miejscowości nie ma takiego miejsca, planuje się jego utworzenie, co wpłynie na korzystnie na promocję obszaru. Operacja zrealizowana będzie na działce o numerze 976 a.m. w...., obręb ewidencyjny.... W ramach realizacji operacji altana i wyposażenie będą posadowione w tym miejscu na stałe. Wskaźnik Liczba narzędzi/materiałów/kanałów promocyjnych 3 szt. to Altana, tablice, znak QR. Stowarzyszenie na niektóre wydatki opisane powyżej otrzyma faktury VAT zawierające podatek od towarów i usług naliczony. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizacja zadania nie wiąże się z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi. Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwało żadnych odpłatności z tego tytułu. Nie będzie prowadzona sprzedaż biletów, nie będą pobierane opłaty za wstęp. W trakcie zadania nie będzie prowadzona żadna inna sprzedaż (np. napoje, gastronomia itp).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek od towarów i usług zawarty w nabywanych przez Stowarzyszenie towarach i usługach, w związku z realizowanym zadaniem będzie podlegał odliczeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT zawarty w cenie zakupu towarów i usług związanych z realizowanym projektem nie będzie podlegał odliczeniu i będzie stanowić ekonomiczny ciężar Stowarzyszenia, przez co może zostać uznany za koszt kwalifikowalny przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Nie występuje bowiem związek określony w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług tj. związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Dodatkową przesłanką jest też fakt, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a tylko takiemu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, lub całkowite odzyskanie podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do cytowanego wyżej przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, iż warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zaistnienie związku zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją ww. projektu, gdyż – jak wynika z treści wniosku – nabywane towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie został zatem spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.