0115-KDIT1-3.4012.359.2018.1.APR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni osiedlowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 19 czerwca 2018 r.), uzupełnionym w dniach 20 i 26 lipca oraz 6 sierpnia 2018 r. (daty wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni osiedlowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 20 i 26 lipca oraz 6 sierpnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni osiedlowych.

We wniosku oraz uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach projektu zrealizowanego z wykorzystaniem środków unijnych, dotyczącego zagospodarowania przestrzeni osiedlowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, Spółdzielnia zrealizowała przebudowę parkingów, ciągów pieszych, utworzyła miejsca zabawowe dla dzieci i miejsca odpoczynku dla osób starszych wiekiem oraz objęła monitoringiem wizyjnym zrewitalizowane tereny.

Wymienione powyżej prace, na które Spółdzielnia uzyskała dofinansowanie, zostały wykonane w nieruchomościach mieszkaniowych, zabudowanych tylko budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Zrealizowane, opisane powyżej prace, służą wyłącznie mieszkańcom i są powiązane z działalnością zwolnioną z VAT, ponieważ zostały zrealizowane na rzecz członków Spółdzielni lub właścicieli lokali mieszkalnych, a zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 1 pkt 11, zwalnia się z podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wykonane z wykorzystaniem środków unijnych prace, o których mowa we wstępie, nie dotyczą działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, ponieważ w tych nieruchomościach nie występują lokale, które Spółdzielnia wynajmowałaby na cele komercyjne.

Uzyskane dofinansowanie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług z otrzymanych faktur za realizację robót w nieruchomościach mieszkaniowych, zabudowanych tylko budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, od powyższych usług nie przysługuje odliczenie z faktur podatku naliczonego, ponieważ zakup ten jest związany z działalnością zwolnioną, tj. mocą art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawodawca zwalnia czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zrealizowane prace z wykorzystaniem środków unijnych, są ściśle powiązane z działalnością zwolnioną z VAT, ponieważ zostały zrealizowane na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Tym samym Spółdzielnia nie ma podstaw prawnych do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur, które dokumentują wykonanie prac w nieruchomościach mieszkaniowych, zabudowanych tylko budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, realizowanych w ramach projektu dofinansowanego środkami unii europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu efekty inwestycji służą wyłącznie mieszkańcom i są związane z działalnością zwolnioną z VAT, ponieważ zostały zrealizowane na rzecz członków Spółdzielni lub właścicieli lokali mieszkalnych (art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy). Ponadto wskazano, że wykonane prace nie dotyczą działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, ponieważ w nieruchomościach, którym służą, nie występują lokale, które Spółdzielnia wynajmowałaby na cele komercyjne.

Wobec powyższego, analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczone od zakupów towarów i usług służących realizacji przedmiotowego projektu, ponieważ – jak wynika treści wniosku – nabyte towary i usługi nie służą działalności opodatkowanej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.