0115-KDIT1-3.4012.336.2018.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 12 czerwca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 25 czerwca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „.....”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ( dalej: „VAT”). W latach 2017-2018 Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „.....” (dalej: „Inwestycja”). Przedmiotem realizacji Inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, która jest drogą publiczną lokalną i obejmuje przyległe posesje. Droga otoczona jest w zdecydowanej większości zabudową handlowo-usługową. Po drodze odbywa się zarówno ruch pieszy jak i kołowy. Według inwentaryzacji geodezyjnej w pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie: wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, kable i urządzenia energetyczne, kable i urządzenia telekomunikacyjne. Wody opadowe odprowadzane są na tereny pasa drogowego. Inwestycja polegać będzie między innymi na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów oraz ścieżki pieszo-rowerowej. W ramach projektu zostanie wykonana droga jezdniowa, dwupasmowa, wjazdy do posesji, ciąg rowerowy, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Celem głównym inwestycji jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalność infrastruktury drogowej w Gminie, celem szczegółowym jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, ograniczenie emisji spalin i hałasu, odciążenie systemu komunikacyjnego Gminy, skrócenie czasu przejazdu drogami miejskimi i gminnymi. Zakres podstawowy Inwestycji zakłada wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie murka oporowego, wykonanie balustrady, budowę kanalizacji deszczowej w ul. ...w .....wraz z infrastrukturą techniczną (studnie rewizyjne), montaż wpustów deszczowych, wykonanie rozbudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulicy ...poprzez budowę obwodu oświetleniowego wyprowadzonego z istniejącej szafki oświetleniowej ....wraz z liniami kablowymi, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie znaków drogowych odblaskowych, oznakowanie poziome. Uzasadnienie dla realizacji przedmiotowej Inwestycji stanowi przede wszystkim niezadowalający stan techniczny, który wpływa niekorzystnie na warunki korzystania z jezdni przez użytkowników drogi, tj. kierowców, pieszych i rowerzystów. Obecnie ulica ....jest drogą gruntową, lokalnie znajdują się tu łaty asfaltu, szczególnie w jej południowej części; brak chodników, częściowo droga pozbawiona jest asfaltu, brak ścieżki rowerowej, nie posiada zjazdów do posesji, brak kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzała wody opadowe i roztopowe z tego terenu do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, stare, wyeksploatowane instalacje elektryczne i sanitarne. Uzasadnieniem dla realizacji tej Inwestycji jest również kwestia ochrony środowiska, jako wspólnego dobra. Gmina mając na uwadze potrzebę ograniczania negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego, w tym również na ograniczenie zmian klimatu pragnie poprzez realizację Inwestycji przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Poprawa jakości drogi oraz zbudowanie niezbędnej infrastruktury, w tym ścieżki pieszo-rowerowej stanowi jeden z celów. Ponadto przesłanką do realizacji przedsięwzięcia jest chęć podniesienia standardu technicznego dróg w mieście oraz uatrakcyjnienie odbioru wizualnego infrastruktury drogowej, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta. Ponoszone przez Gminę wydatki związane z realizacją Inwestycji są/będą dokumentowane przez dostawców/wykonawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT z wykazywanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina nie odliczała dotychczas podatku naliczonego od wydatków na realizację Inwestycji. W grudniu 2016 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ....na lata 2014-2020 na zadanie pn. „....” w ramach osi priorytetowej RPKP.05.00.00 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, kod działania RPKP.05.01.00 Infrastruktura drogowa. We wrześniu 2017 r. Gmina na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa ....(dalej: „Umowa”) uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji do kwoty brutto wydatków (tj. podatek VAT naliczony od wydatków na inwestycję został uznany za koszt kwalifikowany). Gmina na etapie składania wniosku o dofinansowanie i zawarcia Umowy nie zakładała bowiem (nie zakłada także ani później, ani na moment złożenia niniejszego wniosku) wykorzystywania majątku powstałego w ramach Inwestycji do czynności opodatkowanych VAT. Gmina we wniosku określiła status Inwestycji jako nie generującą dochodu. Korzystanie z Inwestycji przez podmioty trzecie jest / będzie nieodpłatne i odbywa się / odbywać się będzie na zasadach ogólnej dostępności majątku publicznego. Gmina w trakcie składania wniosku o płatność zamierza złożyć Instytucji Zarządzającej w formie załącznika do wniosku interpretację indywidualną w zakresie prawa/braku prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na Inwestycję?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Gminie nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję.

Uzasadnienie stanowiska Gminy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z treści powyższej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  1. zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz
  2. pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT.

Ad A. Gmina jako podatnik VAT w ramach wydatków na Inwestycję.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, należy wskazać, iż kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 wskazanej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zapis cytowanego powyżej art. 15 ust. 6 ustawy o VAT jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie Ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W konsekwencji, kryterium uznania jednostki samorządu terytorialnego za podatnika VAT jest charakter wykonywanych przez nią czynności, tj. dokonywanie czynności o charakterze publicznoprawnym wyłącza co do zasady te podmioty z kategorii podatników VAT, natomiast dokonywanie czynności cywilnoprawnych skutkuje zasadniczo uznaniem tych podmiotów za podatników, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm., dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (pkt 1 powyższego przepisu) oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (pkt 2 powyższego przepisu), porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (pkt 14 ww. przepisu). Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż Gmina nabywając towary/usługi celem realizacji Inwestycji, nie nabywa ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym nie działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy. Wydatki na Inwestycje są bowiem ponoszone na realizację nieodpłatnych zadań użyteczności publicznej w zakresie budowy dróg gminnych i dodatkowej infrastruktury towarzyszącej. Jak zostało wskazane, Gmina nie przewidywała/nie przewiduje wykorzystywania nabytych towarów i usług w ramach realizacji Inwestycji do świadczenia odpłatnych usług/dostawy towarów, które potencjalnie mogłyby podlegać opodatkowaniu VAT po stronie Gminy i stanowiłyby działalność gospodarczą Gminy w rozumieniu ustawy o VAT. Wydatki na Inwestycję są zatem ponoszone poza działalnością gospodarczą Gminy, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym nie zostanie spełniona pierwsza przesłanka warunkująca prawo do odliczenia VAT, stanowiąca o ponoszeniu wydatków przez podatnika tego podatku w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Ad. B Związek wydatków na Inwestycję z działalnością opodatkowaną VAT.

Drugim warunkiem wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia VAT naliczonego, jest związek (co najmniej pośredni) ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Jak zostało wskazane, Gmina ponosiła/ponosi/ będzie ponosiła wydatki na Inwestycję niemniej zamiarem Gminy nie było/nie jest/nie będzie wykorzystywanie Inwestycji do czynności opodatkowanych VAT. Tym samym, w ocenie Gminy, nie istnieje/nie będzie istniał związek pomiędzy wydatkami związanymi z realizacją Inwestycji z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę. W konsekwencji druga przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkująca możliwość odliczenia VAT naliczonego również nie zostanie spełniona. Powyższe stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej (dalej „DIS”) w Warszawie dnia 16 lutego 2016 r. sygn. IPPP3/4512-36/16-2/IG, w której organ stwierdził, że „skoro Gmina będzie nabywać towary i usługi związane z zadaniem „...” w ramach wykonywania zadań własnych, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy nie będzie działać jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem w niniejszej sprawie podatek naliczony wynikający z wydatków objętych zakresem wniosku - nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych świadczonych przez czynnego podatnika od towarów i usług. Tym samym nie będą spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „..+.” Podobne stanowisko zajął DIS w Warszawie, który na gruncie analogicznego zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. IPPP2/4512-1192/15-2/BH uznał, iż „należy wskazać, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. budowy i modernizacji dróg gminnych, których właściwe utrzymanie stanowi zadanie własne Gminy”. Ponadto, jak Wnioskodawca wskazuje, użytkowanie dróg będzie nieodpłatne, a więc będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Skoro zatem efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji. Podobne stanowisko zajął przykładowo:

Mając na uwadze powyższe argumenty, w ocenie Gminy nie przysługuje/nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki na Inwestycję.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 785-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.