0115-KDIT1-2.4012.579.2017.1.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu motocykla i paliwa do jego napędu, kasku, odzieży ochronnej, rękawic oraz kamizelki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2017 r. (data wpływu 25 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 1 września 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu motocykla i paliwa do jego napędu – jest prawidłowe;
 • prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu kasku, odzieży ochronnej, rękawic oraz kamizelki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 1 września 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczeni 50% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu motocykla i paliwa do jego napędu, kasku, odzieży ochronnej, rękawic oraz kamizelki”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie następujących obszarów: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, naprawa i konserwacja maszyn, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, zarządzanie stronami internetowymi. W maju 2017 r. podatnik zawarł umowę nr ... tak zwanego leasingu operacyjnego, który spełnia wszystkie przesłanki zawarte w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa dotyczyła zakupu motocykla marki BMW model BMW F700GS, nr rejestracyjny ... . Jak również w miesiącu maju i kwietniu 2017 r. podatnik zakupił akcesoria do motocykla takie jak: kurtkę motocyklową Rucha infinity, kask shark openline fluo, rękawice, kamizelkę odblaskową, spodnie motocyklowe seca rayden oraz kominiarkę, które stanowią przesłanki bezpieczeństwa oraz są wymagane prawem o ruchu drogowym. Zarówno motocykl jak i akcesoria zakupione do niego służą w wykonywaniu usług w jego działalności gospodarczej. Zakupioną odzież planuje opatrzyć nazwą swojej firmy w sposób trwały i widoczny. Dodatkowo ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzona działalność w całości podlega opodatkowaniu VAT. Charakter prowadzonej przez podatnika działalności wiąże się z koniecznością szybkiego dotarcia do klienta. W związku z tym, że większość klientów prowadzi swoją działalność w mieście z dużymi problemami komunikacyjnymi, najlepszym rozwiązaniem zapewniającym mobilność, a więc szybki dostęp do klienta, jest korzystanie z motocykla. Decyzję o zakupie motocykla podatnik podjął ze względu na fakt, że poruszanie się i parkowanie samochodem w centrum dużego miasta jakim jest X (szczególnie w godzinach szczytu), jest wysoce utrudnione. Prowadzona przez niego działalność wymaga, w związku z prowadzonymi sprawami, wizyt u klientów, a także w urzędach i sądach. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu w mieście, motocykl jest optymalnym środkiem transportu zapewniającym mu sprawne i szybkie przemieszczanie się. Motocykl umożliwia szybkie dotarcie do klienta, urzędu, czy sądu na terenie całego X.

Dodatkową przyczyną podjętej decyzji o zakupie motocykla są niższe koszty eksploatacji motocykla w stosunku do samochodu (np. niższe koszty paliwa, ubezpieczenia).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia 50% kwoty stanowiącej raty leasingowe?
 • Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu kasku, odzieży, rękawic, kamizelki, paliwa do motocykla?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1. Ma prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% kwoty stanowiącej raty leasingowe.

W oparciu o art. 86a ust. 1 w związku z ust. 2, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1 zalicza się wydatki dotyczące używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3.

Motocykl jest używany zarówno do działalności gospodarczej jak i działalności prywatnej, dlatego też kwota podatku VAT do odliczenia stanowi 50% wartości raty leasingowej.

Co istotne, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, motocykle są uznawane za pojazdy samochodowe, w związku z tym podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 86 a ustawy VAT.

Ad 2. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty stanowiącej 50% wartości z tytułu zakupu kasku, odzieży, rękawic, kamizelki do motocyklu. W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej od podatnika. Od 1 lipca 2015 r. dotyczy to również wydatków na paliwo.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów, usług naprawy i konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zgodnie zaś z przepisem art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy VAT przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jest to możliwe, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez niego ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ponadto zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym motocykle są uznawane za pojazdy samochodowe w związku z tym podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 86a ustawy.

Mając powyższe na uwadze motocykl jest wykorzystywany do działalności mieszanej dlatego też z tytułu zakupu kasku i odzieży motocyklowej kurtki, spodni, rękawiczek, kamizelki Wnioskodawca będzie mógł odliczyć 50% podatku naliczonego. Podobne zasady odnoszą się do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do motocyklu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczeni 50% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu motocykla i paliwa do jego napędu;
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu kasku, odzieży ochronnej, rękawic oraz kamizelki.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do zapisu ust. 2 tego artykułu, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach mowa jest o pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przez Wnioskodawcę motocykla, należy przede wszystkim wyjaśnić czy w odniesieniu do motocykli zastosowanie znajdą wymienione wcześniej przepisy art. 86a ustawy o VAT regulujące kwestie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem pojazdów samochodowych oraz czy dla identyfikacji motocykli można stosować przepisy o statystyce publicznej. Należy zatem ustalić, czy motocykl jest pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

W konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie w dniu 19 września 1949 r., która została przez nasze Państwo ratyfikowana i opublikowana w 1959 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 321), art. 4 stanowi, że pojazd samochodowy oznacza każdy pojazd poruszający się po drogach o własnym napędzie przy pomocy urządzenia mechanicznego, przeznaczony zazwyczaj do transportu osób lub towarów, a nie będący pojazdem poruszającym się po szynach lub połączonym z przewodami elektrycznymi.

Przez pojazd, zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o Prawo o ruchu drogowym rozumie się środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane.

Z kolei przez motocykl, w myśl art. 2 pkt 45 ww. ustawy rozumie się pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Z powyższych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że motocykl jest pojazdem samochodowym, a zatem w kwestii prawa do odliczenia zastosowanie będą mieć przepisy art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że zgodnie z dyspozycją art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, przysługuje Panu prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu motocykla oraz paliwa do jego napędu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tej części należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu kasku, odzieży ochronnej, rękawic oraz kamizelki do jazdy na motocyklu, tut. organ stwierdza, że zgodnie z art. 86a ustawy prawo do odliczenia podatku przysługuje podatnikowi w przypadku nabycia towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem wskazanych i ściśle określonych przez ustawodawcę pojazdów poprzez zastosowanie określenia „tych”. Powyższe oznacza, że nabywane towary i usługi muszą być ściśle związane z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Nabyte przez Pana akcesoria w postaci kasku, odzieży ochronnej, rękawic oraz kamizelki nie spełniają zatem podstawowego warunku wynikającego z art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług pozwalającego na odliczenie podatku od ich zakupu, gdyż nie stanowią towarów związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tej części należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy przedmiotem interpretacji była jedynie kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.