0115-KDIT1-2.4012.393.2017.1.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2017 r. (data wpływu 27 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie xxx”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina w 2016 r. pozyskała dofinansowanie na projekt pn. „Zagospodarowanie xx” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VI Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Projekt jest realizowany zgodnie z umową nr x/16 zawartą w dniu 24 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem, a Gminą. Całkowita wartość projektu wynosi obecnie: 11.205.080,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 6.383.086,75 zł, kwota VAT uznanego za koszt kwalifikowalny – 1.455.591,86 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to III kwartał 2018 r. Obszarem objętym bezpośrednim oddziaływaniem projektu jest Gmina. Beneficjentami, którzy będą korzystali z nowej infrastruktury będą: mieszkańcy oraz turyści krajowi i zagraniczni.

Celem projektu jest udostępnienie do zwiedzania Zamku, głównego obiektu dziedzictwa kulturowego w mieście i włączenie go w wachlarz produktów turystycznych województwa. W ramach projektu zaplanowano prace remontowe, renowacyjne, instalacyjne, wykończeniowe i adaptacyjne. W wyniku przeprowadzonych prac udostępnione zostaną powierzchnie przeznaczone na przestrzeń wystawienniczą/muzealną wraz z niezbędną częścią administracyjną, inne funkcje turystyczne oraz zaplecze do obsługi zwiedzających.

W ramach realizacji projektu na poziomie piwnic powstaną trzy sale ekspozycyjne oraz pomieszczenia niezbędne do obsługi muzeum (toalety, magazyn, komunikacja). Na poziomie parteru również zostaną utworzone trzy sale ekspozycyjne, pomieszczenia do obsługi muzeum i ruchu turystycznego (informacja turystyczna, kasa i sklepik, magazyn, szatnia, komunikacja). Na poziomie I piętra przewidziano dwie sale wielofunkcyjne wraz z obsługą, pomieszczenia socjalne dla muzeum, toalety, magazyn oraz pomieszczenie pomocnicze. Na poziomie II piętra powstaną pomieszczenia związane z obsługą muzeum (czytelnia, biuro, sekretariat, archiwum z serwerownią, pracownia, komunikacja, toaleta). Na poziomie III piętra przewidziano pomieszczenia związane z usługami kulturalnymi (sala warsztatów ze strefą edukacyjno-warsztatową i strefą wystawową, hol, pomieszczenie socjalne, magazyn, toalety). IV piętro to komunikacja, powierzchnie buforowe, antresola nad salą warsztatową, magazynek, wentylatornia.

Na etapie realizacji projekt jest zarządzany przez Urząd Miasta, jako jednostkę organizacyjną Gminy, pełniący rolę aparatu pomocniczego służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów Gminy (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Po zakończeniu realizacji, obiekt nadal pozostanie w zarządzie Gminy, co oznacza. że nie nastąpi zmiana właściciela elementów powstałych w wyniku realizacji projektu. Obiekt eksploatowany będzie przez samorządową instytucję kultury - xxx (dalej: XXXX). Powstała infrastruktura oraz wyposażenie, z wyłączeniem I piętra (2 sale wielofunkcyjne wraz z zapleczem socjalnym), zostaną przekazane XXXX do użytkowania nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia.

Pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze pozostaną w gestii Urzędu Miasta i będą wykorzystywane zgodnie z założonym przeznaczeniem na miejsce wystaw czasowych, koncertów, spotkań, prelekcji, itp., podmiotom zewnętrznym. Pomieszczenia te będą udostępniane nieodpłatnie i nie będą przez te podmioty wykorzystywane do celów zarobkowych.

Zgodnie z § 9 statutu Gminy (załącznik do obwieszczenia nr 2 Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr x/03 Rady Miasta z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy-M. D. Dz. Urzędowy Województwa x x z 2011 r., nr x, poz. x) w celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.

Uchwalą nr x/12 Rady Miasta z dnia 14 sierpnia 2012 r. została utworzona samorządowa instytucja kultury (jednostka organizacyjna) – X. X. X. X., której nadano statut obowiązujący do dnia zakończenia organizowania muzeum uchwalą nr x/13 Rady Miasta z dnia 6 czerwca 2013 r. XXXX zostało wyposażone w majątek, a w październiku 2013 r. pomiędzy Gminą, a Muzeum została zawarta umowa oddająca jednostce w bezpłatne używanie część nieruchomości zlokalizowanej przy P x w D. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr x/13 w sprawie przyjęcia projektu obowiązującego obecnie statutu XXXX.

Podstawę prawną funkcjonowania muzeum stanowi w szczególności: ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz statut. Organizatorem Muzeum jest Gmina. Placówka wpisana jest do prowadzonego przez organizatora rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Muzeum realizuje swoje cele w szczególności poprzez gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, przechowywanie gromadzonych zabytków, zabezpieczanie i konserwacje zbiorów, urządzanie wystaw stałych i czasowych, organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji, prowadzenie działalności wydawniczej.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Posiada własny majątek, w tym mienie przekazane przez organizatora. Źródłem finansowania muzeum są dotacje podmiotowe i celowe, przychody z prowadzonej działalności, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Muzeum może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić podatkową działalność gospodarczą, np. w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych z obszaru działalności statutowej, udostępnienia zbiorów podmiotom zewnętrznym, sprzedaży publikacji.

Po przekazaniu infrastruktury powstałej lub zakupionej w ramach projektu do użytkowania na podstawie umowy użyczenia, korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Muzeum pobierać będzie jednak opłatę za tzw. usługę przewodnicką, traktowaną, jako rozszerzenie możliwości sposobu zwiedzania. Potrzeba opieki przewodnika wynika z indywidualnych upodobań poszczególnych turystów (np. obsługa w językach obcych). Usługa przewodnika nie będzie więc integralnie związana z darmowym wstępem do Muzeum. Specyfika obiektu będzie umożliwiać wszystkim zwiedzającym samodzielny oraz swobodny dostęp do ekspozycji. Opłata przewodnicka pobierana będzie przez Muzeum, jako instytucję kultury i będzie stanowić przychód Muzeum. Ponadto Muzeum będzie mogło w ramach prowadzenia sklepiku sprzedawać publikacje oraz pamiątki i będą to również jego przychody.

Projekt realizowany przez Gminę nie będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 t. j., ze zm.). W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gmina złożyła oświadczenie o braku możliwości odzyskania VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją ww. projektu Gmina ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu VAT na podstawie art. 86 ust. 1?

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, Gmina nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób VAT, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie projektu.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny należy wskazać, że Gmina jest podatnikiem VAT tylko w zakresie umów cywilnoprawnych - art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku, z tym nie jest uznawana za podatnika w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Realizacja projektu stanowi instrument pomocniczy dla podstawowych zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, w szczególności pkt 9.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efekty projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, z którego wynika, że powstała infrastruktura i wyposażenie zostaną przekazane XXXX do użytkowania nieodpłatnie, jak również że pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze będą udostępnione nieodpłatnie, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxx, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.