0115-KDIT1-1.4012.712.2017.1.RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu 4 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Gmina jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „...”. W ramach zadania zrealizowane zostaną zadania związane z odnowieniem istniejącej zieleni, wzrostem powierzchni terenów zieleni miejskiej i zapewnieniem większej bioróżnorodności parku miejskiego. Ponadto zostaną zrealizowane niektóre zadania o charakterze infrastrukturalnym, które mają na celu udostępnienie zieleni mieszkańcom.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

  1. Prace związane z zielenią i zagospodarowaniem terenu zieleni obejmują wykonanie prac związanych z odpowiednim przygotowaniem terenu, wykonaniem nasadzeń i założeniem trawników, koszt zakupu roślin i karmników oraz domków lęgowych.
  2. Elementy małej infrastruktury: Wyposażenie parku w podstawową małą infrastrukturę służącą udostępnianiu zieleni - ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne i edukacyjne.
  3. Budowa altany edukacyjnej: Zbudowanie obiektu małej architektury - altany pełniącej funkcje edukacyjne o faunie i florze oraz jej wyposażenie.
  4. Postawienie słupa multimedialnego: montaż słupa multimedialnego pełniącego funkcję ładowarki urządzeń mobilnych, samoobsługowej stacji napraw rowerów, tablicy informacyjnej z modułem oświetlenia LED.
  5. Budowa trzech placów zabaw, w tym dla maluchów, dla dzieci starszych i linarium.
  6. Wykonanie rowerowego asfaltowego placu zabaw PUMP-TRACK.
  7. Roboty budowlane z zakresu branży drogowej (alejki parkowe, ciągi pieszo-jezdne), konstrukcyjno- budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej,
  8. Wykonanie betonowego skateparku i kompleksowego boiska do siatkówki plażowej w ... .

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Gmina będzie ponosić wydatki dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę.

Majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie służył zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Gmina nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowych obiektów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą „....”.

Stosownie do art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017.1221 t.j. z dnia 24 czerwca 2017 r. ze zm.), Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową parku, ponieważ nie będzie on wykorzystywany przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. Obiekty, które powstaną w wyniku realizacji inwestycji będą służyły wyłącznie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, a więc wyłącznie realizacji zadań własnych Gminy. Z tytułu ich użytkowania Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, skoro efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji. Tym samym, Gmina nie będzie miała prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.