0114-KDIP1-1.4012.721.2017.1.JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektów badawczych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2017 r. (data wpływu 27 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektów badawczych nr 1-4– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektów badawczych nr 1-4.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut A (dalej: IA lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT.

IA jest największym instytutem w zakresie nauk medycznych i jedyną placówką Polskiej Akademii Nauk (dalej: PAN) prowadzącą badania zarówno w zakresie biologii medycznej jak i medycyny klinicznej. Do podstawowych zadań IA należy prowadzenie prac badawczych: podstawowych, translacyjnych i klinicznych, w zakresie medycyny, biologii medycznej i farmacji oraz upowszechnianie wyników tych badań, kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach, nadawanie stopni naukowych i wnioskowaniew sprawie nadania tytułu naukowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, prowadzenie działalności wydawniczej dla prezentacji prac badawczych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze PAN.

Obecnie IA jest w trakcie realizacji m.in następujących projektów badawczych:

 1. ... (dalej: Projekt nr 1),
 2. ... (dalej: Projekt nr 2),
 3. ... (dalej: Projekt nr 3),
 4. ... (dalej: Projekt nr 4).

(dalej łącznie: Projekty)

W celu realizacji każdego z Projektów IA zawiera umowy konsorcjum. W przypadku Projektu nr 1, Projektu Nr 2 oraz Projektu nr 4 Wnioskodawca jest jednym z Partnerów konsorcjum- Współwykonawcą, natomiast w ramach Projektu nr 3 IA pełni funkcję Lidera konsorcjum - Wykonawcy. Wszystkie Projekty są współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) na podstawie zawieranych przez Wykonawców - Liderów konsorcjum umów o wykonanie i finansowanie Projektu (dalej: umowa).

Zgodnie z zawieranymi z NCBiR umowami, realizacja Projektu nr 1 i Projektu nr 2 zakłada następujące etapy:

 • Faza badawcza - obejmująca badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwoje skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej,
 • Faza przygotowań do wdrożenia - obejmująca działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacja).

Natomiast realizacja Projektu nr 3 i nr 4 zakłada jeden etap, tj.:

 • Faza badawcza - obejmująca badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwoje skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na realizację każdego z Projektów jest przekazywane przez NCBiR Wykonawcy (Lidera konsorcjum), a za pośrednictwem Wykonawcy Współwykonawcom. Lider konsorcjum każdorazowa reprezentuje konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Lider konsorcjum oraz każdy z Partnerów wykonuje zakres zadań określonych w umowie i załącznikach do umowy. Środki finansowa na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie. Wykonawca (Lider konsorcjum) zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego oraz zapewnienia jego wniesienia przez Współwykonawców (pozostałych członków konsorcjum).

Dofinansowanie na realizację fazy badawczej (dot. Projektu 1, 2, 3 i 4) przekazane Wykonawcy - Liderowi konsorcjum oraz za jego pośrednictwem Współwykonawcom będącym przedsiębiorcami stanowi pomoc publiczną w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwolnioną z obowiązku notyfikacji, przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dofinansowanie na realizację fazy przygotowań do wdrożenia (dot. Projektu 1 i 2) przekazane Wykonawcy - Liderowi konsorcjum, oraz za jego pośrednictwem Współwykonawcom będącym przedsiębiorcami, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis i zgodnie z tym rozporządzeniem jest zwolnione z obowiązku notyfikacji, przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek wypłacanych w wysokości określonej w Harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do każdej umowy. Zaliczki, o których mowa powyżej przekazywane są na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca niezwłocznie przekazuje Współwykonawcom środki finansowe, zgodnie z Kosztorysem Projektu, Harmonogramem płatności oraz Harmonogramem wykonania Projektu w celu realizacji przez nich określonych zadań.

Jednym z warunków zawieranych umów jest zastosowanie wyniku Projektu w działalności gospodarczej (§ 4 ust. 4 pkt 7 umowy).

Okres realizacji każdego z Projektów wynosi 36 miesięcy.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić NCBiR rezultaty prac w postaci raportu końcowego w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji każdego z Projektów.

W przypadku niezrealizowania określonych zadań w ramach danego Projektu, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości.

Zgodnie z zawartymi umowami rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach danego Projektu stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawcy. Innymi słowy, na NCBiR nie zostaną przeniesione żadne prawa majątkowe do wyników Projektu. Szczegółowe kwestie w zakresie praw majątkowych do wyników Projektu określone zostały odrębnie dla każdego z Projektów w umowach konsorcjum.

Projekt nr 1

Zgodnie z umową konsorcjum zawartą w dniu 7 października 2014 r. w Projekcie uczestniczy ośmiu członków konsorcjum:

 1. Uniwersytet P - jako Lider konsorcjum (dalej: P),
 2. Uniwersytet S (dalej: S),
 3. G Spółka Akcyjna (dalej: G),
 4. IA,
 5. Szkoła J (dalej: J),
 6. Uniwersytet Z (dalej: Z),
 7. Uniwersytet W (dalej: W),
 8. Fundacja „A” (dalej: A).

Budżet projektu wynosi 20 243 732,00 zł.

Koszty kwalifikowalne: 20 243 732,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 19 572 980,00 zł.

NCBiR występuje jako strona finansująca na podstawie zawartej umowy o wykonanie i finansowanie Projektu w ramach realizowanego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” Strategmed.

W ramach Projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Faza badawcza:

Zadanie 1

Modyfikacja epigenetyczna ludzkich komórek macierzystych w warunkach hipoksji celem indukcji funkcji neuroprotekcyjnych tych komórek dla potrzeb terapii komórkowej. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: P, IA.

Zadanie 2

Zastosowanie biologicznych rusztowań i mikrokapsułek w celu optymalizacji warunków dla przeżycia i dystrybucji komórek macierzystych w środowisku uszkodzonej tkanki nerwowej. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: P, IA.

Zadanie 3

Opracowanie i optymalizacja terapii komórkowej uszkodzonej siatkówki oka: badania przedkliniczne w modelu mysim. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: P.

Zadanie 4

Optymalizacja terapii komórkowej schorzeń degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego: badania przedkliniczne w modelu szczurzym. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: IA.

Zadanie 5

Opracowanie klinicznego protokołu innowacyjnej terapii komórkowej schorzeń degeneracyjnych siatkówki oka. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: P.

Zadanie 6

Opracowanie klinicznego protokołu innowacyjnej terapii komórkowej przewlekłych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: P, W, A.

Zadanie 7

Opracowanie nowych testów genetycznych określających predyspozycję do rozwoju schorzeń degeneracyjnych siatkówki oka dla populacji polskiej. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: G.

Zadanie 8

Opracowanie nowych biomarkerów umożliwiających wczesne rozpoznanie schorzeń degeneracyjnych siatkówki oka dla populacji polskiej. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: P, S.

Zadanie 9

Utworzenie centrum informatycznego z bazą danych analitycznych i obrazowych wykorzystywanych do wczesnej diagnostyki oraz prewencji schorzeń neurodegeneracyjnych. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: J, Z.

Faza wdrożeniowa:

Zadanie 10

Transfer innowacyjnych technologii do wdrożenia i kontrola jakości produktów wytworzonych w Projekcie. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: P, IA, J, Z, S, G, W.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym, których częstość wzrasta w społeczeństwie polskim w szczególności ze względu na proces „starzenia się” społeczeństwa. Na cele szczegółowe Projektu składa się opracowanie oraz wdrożenie nowatorskich metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki, a także innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Innowacyjne badania dotyczyć będą przede wszystkim zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) - postępującej neurodegeneracji neuronów ruchowych. Realizacja Projektu pozwoli na opracowanie biomarkerów swoistych dla AMD oraz wdrożenie innowacyjnych metod leczniczych opartych o wykorzystanie komórek macierzystych w neurologii i okulistyce.

Końcowym efektem zadań fazy badawczej (zadania nr 1, 2 i 4) w części realizowanej przez zespół IA są wyniki naukowe. Natomiast końcowym efektem zadania fazy wdrożeniowej (zadanie 10) w części realizowanej przez IA będą procedury oparte o wyniki badań dotyczących hodowli komórek WJ-MSC do wykorzystania (wdrożenia) przez Uniwersytet W w leczeniu SLA (stanowiące własność intelektualną).

Prace prowadzone w ramach Projektu nie ograniczają się do badań w skali laboratoryjnej, ale od samego początku koncentrują się na możliwościach przeniesienia uzyskanych rezultatów do działalności w skali przemysłowej.

Zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę, na którego wystawiane są faktury związane z realizacją Projektu będą służyły osiągnięciu wskazanych powyżej celów.

W ramach realizowanego Projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. W trakcie trwania Projektu IA nie wykonuje żadnych czynności na rzecz Lidera konsorcjum lub innych Partnerów za które otrzymywałaby wynagrodzenie. Pomiędzy Partnerami brak jest jakichkolwiek przepływów finansowych.

Zgodnie z umową konsorcjum wyniki prac prowadzonych w ramach konsorcjum stanowią własność Partnera który je stworzył. Jeśli w trakcie realizacji powstanie, z udziałem co najmniej dwóch Partnerów wynalazek, wzór użytkowy lub inny przedmiot własności intelektualnej i prawa do tego przedmiotu nie dadzą się podzielić dla celów ochrony własności intelektualnej, Partnerzy biorący udział w opracowaniu tego przedmiotu uzgadniają zasady wspólnego utrzymywania ochrony wytworzonej własności intelektualnej i zawierają odpowiednią umowę. Do chwili obecnej IA nie zawarło umów w tym zakresie.

W ramach Projektu, Partner (w tym także IA), ma prawo do upublicznienia wyników prac wytworzonych przez innego Partnera wyłącznie za jego pisemną zgodą, nawet jeśli te wyniki są związane z wynikami stanowiącymi własność Partnera dokonującego upublicznienia. W celu uniknięcia wątpliwości jakiekolwiek upublicznianie wyników bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela jest niedozwolone w okresie, w którym wyniki te muszą pozostać poufne przed złożeniem wniosku o udzielenie ochrony prawnej.

W celu wdrożenia wyników pracy konsorcjum (komercjalizacja efektów pracy konsorcjum) strony umowy konsorcjum przewidują możliwość utworzenia spółki w celu realizacji wskazanych zadań lub innej formy prawnej w celu wzajemnego współdziałania, jeżeli utworzenie spółki nie będzie z przyczyn formalno-prawnych możliwe. Wnioskodawca dopuszcza zatem możliwość wniesienia aportu do spółki, jak również inne formy komercjalizacji takiej jak sprzedaż praw własności przemysłowej czy udzielenie licencji na wykorzystanie rezultatów prowadzonych prac.

Projekt nr 2

Zgodnie z umową konsorcjum zawartą w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Projekcie uczestniczy sześciu członków konsorcjum:

 1. C S.A. - Lider konsorcjum (dalej: C),
 2. Instytut B (dalej: IB),
 3. IA,
 4. Instytut F (dalej: IF),
 5. Uniwersytet M (dalej: M),
 6. Uniwersytet X (dalej: X).

Całkowita wartość projektu: 40 279 820 PLN.

Kwota kwalifikowana: 40 279 820 PLN.

Kwota dofinansowania: 26 730 836 PLN.

NCBiR występuje jako strona finansująca na podstawie umowy zawartej w dniu 26 sierpnia 2015 r. o wykonanie i finansowanie Projektu w ramach realizowanego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” Strategmed.

W ramach Projektu przewidziano realizację następujących zadań:

Faza badawcza:

Zadanie 1

Synteza rozwijanego związku chemicznego. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: C.

Zadanie 2

Opracowanie możliwej do wdrożenia formulacji dla rozwijanego produktu leczniczego. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: C.

Zadanie 3

Wstępna ocena bezpieczeństwa związków. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: C.

Zadanie 4

Poszukiwania i kwantyfikacja modulacji ścieżek sygnałowych. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: IB.

Zadanie 5

Ocena fizjologiczna i farmakodynamiczna jako potencjalnego celu zaburzeń neuropsychiatrycznych i kognitywnych. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: IF.

Zadanie 6

Farmakokinetyka/farmakodynamika: ocena biodostępności i efektów farmakodynamicznych. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: C i IA.

Zadanie 7

Zaawansowana ocena bezpieczeństwa związków. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: C.

Zadanie 8

Faza kliniczna I: bezpieczeństwo, farmakokinetyka i farmakodynamika w zdrowych ochotnikach. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: C.

Zadanie 9

Faza kliniczna II „Proof of concept” inhibitora PDE 10 w schizofrenii. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: C, M, X.

Zadanie 10

Faza kliniczna II „Proof of concept” inhibitora PDE 10 w chorobie Huntingtona. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: C, M, X.

Celem Projektu jest opracowanie oraz wytworzenie wysoce aktywnego, drobnocząsteczkowego związku chemicznego hamującego aktywność PDE10A. Projekt przewiduje badania nad związkiem wiodącym, badania analityczne oraz formulacyjne, fazę rozwoju przedklinicznego i klinicznego włącznie z III fazą badań klinicznych. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostanie uzyskany inhibitor PDE10A, charakteryzujący się wysoką selektywnością, korzystnymi parametrami farmakokinetycznymi oraz wykazujący działanie antypsychotyczne i prokognitywne. Do tej pory nie zarejestrowano selektywnych inhibitorów PDE10A. Opracowana molekuła znajdzie zastosowanie w leczeniu schizofrenii i zaburzeń z nią powiązanych, jak również w chorobie Huntingtona. Ponadto, Projekt przewiduje charakterystykę działania inhibitorów PDE10A na poziomie molekularnym poprzez analizę modulacji ścieżek sygnałowych przez aktywne związki.

Końcowym efektem zadania 6 realizowanego przez IA w ramach Projektu będzie sprawozdanie merytoryczne z wyników badań oraz publikacja naukowa, dotycząca oceny właściwości badanej substancji w przedklinicznym modelu schizofrenii. Ocena ta ma charakter badania translacyjnego i zostanie wykorzystana przez Lidera konsorcjum przy podejmowaniu decyzji o kontynuowania rozwoju leku, w szczególności o przejściu do badań fazy klinicznych. Dodatkowo wyniki realizowanego przez Wnioskodawcę zadania w ramach Projektu mogą posłużyć kolejnym potencjalnym projektom.

W związku z realizacją Projektu Wnioskodawca nabywa towary i usługi, faktury dokumentujące te nabycia wystawiane są na IA.

W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. W trakcie trwania Projektu IA nie wykonuje żadnych czynności na rzecz Lidera konsorcjum lub innych Partnerów za które otrzymywałaby wynagrodzenie.

Zgodnie z umową konsorcjum prawa własności przemysłowej do rozwiązań powstałych w wyniku prac badawczych i rozwojowych, prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez konsorcjum będą przysługiwały każdemu z Partnerów i Liderowi konsorcjum procentowo, proporcjonalnie do udziału wartości zadań realizowanych przez tą stronę w ramach Projektu.

Niezależnie, każdy Partner (w tym IA) ma obowiązek informować Lidera konsorcjum o dokonaniu w trakcie realizacji Projektu rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa własności. Decyzję o dokonaniu objęcia przedmiotu własności przemysłowej ochroną prawną podejmuje Lider konsorcjum w terminie nie dłuższym 30 dni od momentu poinformowania. Wówczas wyłącznie uprawnionym do dokonania zgłoszenia patentowego jest Lider konsorcjum. W razie podjęcia decyzji o dokonaniu zgłoszenia patentowego za wszelkie kwestie formalno-prawne oraz opłaty odpowiedzialny jest Lider konsorcjum. W przypadku braku decyzji Lidera konsorcjum o dokonaniu zgłoszenia patentowego w ciągu 30 dni Partner ma dowolność dokonania przez siebie i na własny koszt zgłoszenia patentowego bądź sprzedaży praw własności przemysłowej innemu podmiotowi.

W przypadku powstania dobra intelektualnego będącego prawem własności przemysłowej, które poddane zostanie ochronie prawnej przez Lidera konsorcjum zgodnie z procedurą wskazaną powyżej i które stanie się podstawą do czerpania przez Lidera konsorcjum korzyści majątkowych, dobro takie zostanie poddane ocenie wartości rynkowej. Lider konsorcjum będzie miał możliwość według własnego uznania spłacić jednorazowo pozostałych członków konsorcjum bądź wypłacać stałe opłaty w wysokości całkowitej nie większej niż 5% rocznie od wartości uzyskiwanych korzyści z tak powstałego dobra intelektualnego w okresie ochrony, proporcjonalnie dla każdego członka konsorcjum zgodnie z jego procentowym udziałem wartości realizowanych zadań w ramach Projektu.

Na mocy umowy konsorcjum IA i pozostali członkowie, udzielili Liderowi konsorcjum wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowa licencji na korzystanie w pełnym zakresie z praw własności przemysłowej powstałych w wyniku prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w ramach Projekt.

Zgodnie z postanowieniami umowy konsorcjum stroną wyłącznie upoważnioną do pełnego stosowania w obrocie gospodarczym rozwiązań powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji Projektu jest Lider konsorcjum. Pozostali członkowie konsorcjum (m.in. Wnioskodawca) zobowiązali się bez ograniczenia czasowego i terytorialnego do niekorzystania oraz nieudzielania innym osobom, ani podmiotom licencji prawnoautorskiej, w tym także wyników badań, opracowań ani know-how.

Prace prowadzone w ramach Projektu nie ograniczają się do badań w skali laboratoryjnej, ale od samego początku koncentrują się na możliwościach przeniesienia uzyskanych rezultatów do działalności w skali przemysłowej. Równocześnie jednak, ze względu na charakter badań wykonywanych w Projekcie, Wnioskodawca nie ma pewności czy w wyniku wyłącznie tych badań powstaną rozwiązania o charakterze własności przemysłowej. Badania prowadzone przez IA mogą posłużyć realizacji następnych potencjalnych projektów oraz jak już zostało wskazane, efektem końcowym realizowanego przez IA zadania będzie sprawozdanie merytoryczne z wyników badań oraz publikacja naukowa, dotycząca oceny właściwości badanej substancji w przedklinicznym modelu schizofrenii.

Projekt nr 3

Zgodnie z umową konsorcjum zawartą w dniu 4 stycznia 2016 r. w Projekcie uczestniczy dziesięciu członków konsorcjum:

 1. IA - Lider konsorcjum,
 2. Uniwersytet U (dalej: U),
 3. Uniwersytet D (dalej: D),
 4. Uniwersytet W (dalej: W),
 5. Instytut R (dalej: R),
 6. Instytut E (dalej: E),
 7. Szpital F (dalej: F),
 8. O sp. z o.o. sp. komandytowa (dalej: O),
 9. H (dalej: H),
 10. G (dalej: G),

Całkowita wartość projektu: 20 702 704, 65 zł.

Kwota kwalifikowana: 20 702 704, 65 zł.

Kwota dofinansowania: 17 024 476, 80 zł.

NCBiR występuje jako strona finansująca na podstawie umowy zawartej w dniu 5 lipca 2010 r. o wykonanie i finansowanie Projektu w ramach realizowanego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” Strategmed.

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Faza badawcza:

Zadanie 1

Koordynacja projektu oraz produkcja komórek do zastosowań klinicznych. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: IA.

Zadanie 2

Pozyskiwanie komórek i hodowla do celów eksperymentalnych. Badania histologiczne świńskich mózgów. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: IA, H.

Zadanie 3

Inżynieria mezenchymalnych komórek macierzystych przy użyciu mRNA. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: IA.

Zdanie 4

Chemiczne modyfikacje mRNA. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: U.

Zadanie 5

Biofizyczne i biologiczne właściwości chemiczne zmodyfikowanego mRNA. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: U.

Zadanie 6

Ukierunkowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku mięśniowym i ich ocena in vitro i ex vivo. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: U.

Zadanie 7

Ukierunkowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku kostnym i chrzęstnym i histologiczna ocena zregenerowanych tkanek. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: D.

Zadanie 8

Transplantacje mezenchymalnych komórek macierzystych w modelach dużych zwierząt MSC. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: W.

Zadanie 9

Produkcja transgenicznych „zielonych” świń noszących gen eGFP. Probranie z nich i namnożenie mezenchymalnych komórek macierzystych. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: IRZIBŻ PAN.

Zadanie 10

Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w celu regeneracji kości pod implanty zębowe. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: D.

Zadanie 11

Domięśniowe podanie mezenchymalnych komórek macierzystych w celu leczenia skoliozy. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: E.

Zadanie 12

Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w celu poprawy zrostu kostnego u pacjentowi operowanych z powodu skolioz. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: E.

Zadanie 13

Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w celu leczenia udaru mózgu. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: F, G.

Zadanie 14

Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych oraz komórek podścieliska szpiku w celu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: O.

Zadanie 15

Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych oraz komórek podścieliska szpiku w celu regeneracji chrząstki w stawie kolanowym. Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: O.

Aktualnie Projekt znajduje się w fazie początkowej.

Celem Projektu nr 3 są badania, na podstawie których będą mogły być opracowane leki nowej generacji oparte na bazie cząsteczki mRNA. In vitro syntetyzowane mRNA (IVT mRNA) stało się atrakcyjnym celem badań, jako bioterapeutyki dostarczające do komórek informację genetyczną kodującą białka istotne ze względów terapeutycznych. Dotychczasowo strategia ta została zastosowana do uzyskania szczepionek przeciwnowotworowych oraz w terapiach uzupełniających brakujące czy niefunkcjonalne białka. Projekt nr 3 zakłada rozszerzenie zakresu wykorzystania cząsteczek mRNA do leczenia kolejnych jednostek chorobowych takich jak udar czy skolioza. W ramach projektu zostanie zaprojektowana i zsyntetyzowana zmodyfikowana mRNA kodująca istotne białka, które zostaną wprowadzone do mezenchymalnych komórek macierzystych. W wyniku tego w komórkach MSC zostaną wywołane zmiany pozytywne dla zastosowania ich w różnorodnych terapiach.

W związku z realizacją Projektu Wnioskodawca nabywa towary i usługi, faktury dokumentujące te nabycia wystawiane są na IA.

W ramach realizowanego Projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. W trakcie trwania Projektu IA nie wykonuje żadnych czynności na rzecz innych Partnerów za które otrzymywałaby wynagrodzenie.

Zgodnie z umową konsorcjum prawa majątkowe oraz prawo dostępu do wyników badań są proporcjonalne do udziału finansowego stron (w tym Wnioskodawcy), w prowadzeniu tych badań.

Jeśli w trakcie realizacji powstanie, z udziałem co najmniej dwóch Partnerów wynalazek, wzór użytkowy lub inny przedmiot własności intelektualnej i prawa do tego przedmiotu nie dadzą się podzielić dla celów ochrony własności intelektualnej, Partnerzy biorący udział w opracowaniu tego przedmiotu uzgadniają zasady wspólnego utrzymywania ochrony wytworzonej własności intelektualnej i zwierają odpowiednią umowę. Do chwili obecnej IA nie zawarło umów w tymi zakresie.

W ramach Projektu, Partner ma prawo do upublicznienia wyników prac wytworzonych przez innego Partnera tylko za jego pisemną zgodą, nawet jeśli te wyniki są związane z wynikami stanowiącymi własność Partnera dokonującego upublicznienia. W celu uniknięcia wątpliwości jakiekolwiek upublicznianie wyników bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela jest niedozwolone w okresie, w którym wyniki te muszą pozostać poufne przed złożeniem wniosku o udzielenie ochrony prawnej.

Prace prowadzone w ramach Projektu nie ograniczają się do badań w skali laboratoryjnej, ale od samego początku koncentrują się na możliwościach przeniesienia uzyskanych rezultatów do działalności w skali przemysłowej. Na obecnym etapie Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć w jaki sposób zostanie skomercjalizowany wynik Projektu i/lub jego poszczególne elementy. W celu wdrożenia wyników pracy konsorcjum (komercjalizacja efektów pracy konsorcjum) możliwe jest przykładowo utworzenia spółki celowej, wniesienie aportu do spółki, sprzedaż praw własności przemysłowej, udzielenie licencji na wykorzystanie rezultatów prowadzonych prac.

Projekt nr 4

Zgodnie z umową konsorcjum zawartą w dniu 23 lutego 2015 r. w Projekcie uczestniczy sześciu członków konsorcjum:

 1. Uniwersytet W - Lider konsorcjum,
 2. IA,
 3. V,
 4. Instytut Y,
 5. Szpital U,
 6. H.

Całkowita wartość projektu: 11 447 306 zł.

Kwota kwalifikowana: 11 447 306 zł.

Kwota dofinansowania: 9 470 911 zł.

NCBiR występuje jako strona finansująca na podstawie umowy zawartej w dniu 2 kwietnia 2015 r. o wykonanie i finansowanie Projektu w ramach realizowanego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” Strategmed.

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Faza badawcza:

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA/ALS) jest śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną bez dostępnego skutecznego leczenia. Najnowsze badania wskazują na znacząca rolę komórek glejowych w prawidłowej funkcji neuronów ruchowych a zaburzenia funkcji gleju prowadzą do ich degeneracji. Celem Projektu jest zastosowanie pierwotnych komórek glejowych pochodzących z tkanki płodowej do leczenia SLA/ALS. Przydatność terapeutyczna komórek podanych drogą dotętniczą lub do płynu mózgowo-rdzeniowego będzie oceniana w modelu mysim (SOD1), następnie w spontanicznie występującej chorobie neuronu ruchowego u psów. Zastosowanie alloprzeszczepu komórek glejowych u psów jest szczególnie atrakcyjne, gdyż pozwoli na opracowanie techniki podania komórek z wykorzystaniem aparatury klinicznej, włącznie z przezskórnym wprowadzaniem cewników i zastosowaniem obrazowania komórkowego MRI. Ponadto, celem Projektu jest ocena immunogenności komórek i skuteczności immunosupresji. Po opracowaniu bezpiecznej i efektywnej procedury leczniczej zostanie ona zastosowana u pacjentów cierpiących na SLA/ALS.

Pierwszy etap to badania na transgenicznym modelu ALS u myszy. Drugi etap polega na terapii psów dotkniętych chorobą analogiczną do ALS - mielopatią degeneracyjną. Ostatnim etapem badań, który jest uzależniony od sukcesu poprzednich etapów, jest próba kliniczna - terapia pacjentów cierpiących na ALS.

W związku z realizacją Projektu Wnioskodawca nabywa towary i usługi, faktury dokumentujące te nabycia wystawiane są na IA.

W ramach realizowanego Projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. W trakcie trwania Projektu IA nie wykonuje żadnych czynności na rzecz innych Partnerów za które otrzymywałaby wynagrodzenie.

Zgodnie z umową konsorcjum prawa majątkowe oraz prawo dostępu do wyników badań są proporcjonalne do udziału finansowego stron, (w tym Wnioskodawcy), w prowadzeniu tych badań.

Jeśli w trakcie realizacji powstanie, z udziałem co najmniej dwóch Partnerów wynalazek, wzór użytkowy lub inny przedmiot własności intelektualnej i prawa do tego przedmiotu nie dadzą się podzielić dla celów ochrony własności intelektualnej, Partnerzy biorący udział w opracowaniu tego przedmiotu uzgadniają zasady wspólnego utrzymywania ochrony wytworzonej własności intelektualnej i zwierają odpowiednią umowę. Do chwili obecnej IA nie zawarło umów w tym zakresie.

Prace prowadzone w ramach Projektu nie ograniczają się do badań w skali laboratoryjnej, ale od samego początku koncentrują się na możliwościach przeniesienia uzyskanych rezultatów do działalności w skali przemysłowej.

W ramach Projektu, Partner (w tym IA) ma prawo do upublicznienia wyników prac wytworzonych przez innego Partnera tylko za jego pisemną zgodą, nawet jeśli te wyniki są związane z wynikami stanowiącymi własność Partnera dokonującego upublicznienia. W celu uniknięcia wątpliwości jakiekolwiek upublicznianie wyników bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela jest niedozwolone w okresie, w którym wyniki te muszą pozostać poufne przed złożeniem wniosku o udzielenie ochrony prawnej.

Na obecnym etapie Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć w jaki sposób zostanie skomercjalizowany wynik Projektu i/lub jego poszczególne elementy. W celu wdrożenia wyników pracy konsorcjum (komercjalizacja efektów pracy konsorcjum) możliwe jest utworzenia spółki celowej, wniesienie aportu do spółki, sprzedaż praw własności przemysłowej lub udzielenie licencji na wykorzystanie rezultatów prowadzonych prac.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w ramach realizowanego Projektu nr 1 Wnioskodawca może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 1?
 2. Czy w ramach realizowanego Projektu nr 2 Wnioskodawca może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 2?
 3. Czy w ramach realizowanego Projektu nr 3 Wnioskodawca może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 3?
 4. Czy w ramach realizowanego Projektu nr 4 Wnioskodawca może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 4?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego Projektu nr 1 Wnioskodawca może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 1.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego Projektu nr 2 Wnioskodawca może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 2.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego Projektu nr 3 Wnioskodawca może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 3.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego Projektu nr 4 Wnioskodawca może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 4.

Uzasadnienie

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W omawianym stanie faktycznym w pierwszej kolejności należy odnieść się do statusu konsorcjum dla potrzeb podatku VAT. Umowa konsorcjum jest umowną nienazwaną. W praktyce, konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu.

Strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem (tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lutego 2016 r. nr IPPP1/4512-1158/15-2/RK).

W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego konsorcjum nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Odrębnymi podatnikami VAT mogą być natomiast podmioty (w zakresie w jakim prowadzą działalność gospodarczą) działający w ramach konsorcjum. Innymi słowy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, członka konsorcjum należy uznać za podatnika VAT z wszystkimi tego konsekwencjami. Powyższe oznacza, że podmioty działające w ramach opisanych umów konsorcjum (w tym Wnioskodawca) powinny do swoich rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z przepisów o VAT. W szczególności, IA jako członek konsorcjum powinien oceniać swoje prawo do odliczenie podatku naliczonego zgodnie z ogólnymi zasadami.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

 1. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz
 2. gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W przedmiotowej sprawie pierwszy warunek jest bez wątpienia spełniony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Drugim warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą odliczenia niezwłocznego, istotny jest bowiem zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w chwili nabycia.

W tym kontekście warto powołać się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Przykładowo, w wyroku w sprawie C-110/94 (orzeczenie z dnia 29 lutego 1996 r., Intercommunale voor zeewaterontzllting (INZO) v Belgian State) TSUE wskazał, że już pierwsze wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione na cele i z zamysłem rozpoczęcia działalności, muszą być potraktowane jako działalność gospodarcza. Niezgodne z zasadą neutralności podatku byłoby uznanie, że działalność gospodarcza nie rozpoczyna się aż do momentu, gdy działalność zaczyna przynosić przychody. Inna interpretacja obciążałaby podatnika podczas prowadzenia działalności gospodarczej bez przyznania mu prawa do odliczenia podatku naliczonego, a to prowadziłoby do arbitralnego rozróżnienia wydatków inwestycyjnych poniesionych przed wykorzystaniem nieruchomości i wydatków poniesionych podczas jej użytkowania.

A zatem w przypadku realizacji działań gospodarczych, których wyniki są przeznaczone (nawet potencjalnie) na sprzedaż, nabyte towary i usługi związane z realizacją tych działań należy uznać za służące czynnościom opodatkowanym, nawet w przypadku gdy zakładana sprzedaż, z przyczyn niezależnych od podatnika, nie dojdzie do skutku.

W kontekście powyższego, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 7 umowy, warunkiem realizacji każdego Projektu i otrzymania od NCBiR dofinansowania jest wykorzystanie wyniku Projektu w działalności gospodarczej. Spełnienie tego warunku, zdaniem Wnioskodawcy, przesądza już o komercyjnym charakterze każdego z Projektów jak i o związku dokonywanych nabyć z czynnościami opodatkowanymi. Każdy z podmiotów przystępując bowiem do Projektów działa z zamiarem wykorzystania wyników w działalności gospodarczej. Niemniej jednak IA odnosi się poniżej indywidualnie do poszczególnych Projektów i związku wydatków ponoszonych w ich ramach z działalnością opodatkowaną.

Ad. 1

Jak Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym, podstawowym celem Projektu jest wdrożenie opracowanych, innowacyjnych metod leczniczych opartych o wykorzystanie komórek macierzystych w neurologii i okulistyce. Podkreślenia wymaga, że realizacja Projektu nr 1 nie polega wyłącznie na badaniach w celu zdobycia nowej wiedzy bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, lecz od samego początku badania koncentrują się na możliwościach przeniesienia uzyskanych rezultatów do działalności w skali przemysłowej.

W celu komercjalizacji wyników Projektu Wnioskodawca wraz z pozostałymi członkami konsorcjum dopuszczają możliwość utworzenia spółki celowej i wniesienia aportu do spółki jak również sprzedaży praw własności przemysłowej, udzielenia licencji na wykorzystanie rezultatów prowadzonych prac.

W konsekwencji z uwagi na spełnienie także drugiej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 1.

Ad. 2

Jak już zostało wskazane, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki: odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na wąski zakres realizowanego przez Wnioskodawcę zadania w ramach Projektu nr 2, IA nie jest w stanie przewidzieć czy w wyniku tych badań powstanie rozwiązanie o charakterze własności przemysłowej mogące służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W przypadku jednak powstania rozwiązania stanowiącego własność przemysłową i objęcia go ochroną prawną przez Lidera Konsorcjum zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie konsorcjum oraz czerpania korzyści z tego dobra, Lider konsorcjum będzie miał możliwość według własnego uznania spłacić jednorazowo pozostałych członków konsorcjum bądź wypłacać stałe opłaty w wysokości całkowitej nie większej niż 5% rocznie od wartości uzyskiwanych korzyści z tak powstałego dobra intelektualnego w okresie ochrony, proporcjonalnie dla każdego członka konsorcjum zgodnie z jego procentowym udziałem wartości realizowanych zadań w ramach Projektu. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, rozliczenia z Liderem konsorcjum będą miały charakter wynagrodzenia za wykonaną usługę i będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Prawidłowość takiego stanowiska nie budzi wątpliwości w kontekście praktyki organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lutego 2016 r. nr IPPP1/4512-1158/15-2/RK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że „podział korzyści jest ekonomiczną konsekwencją realizacji projektu, prowadzi do wyegzekwowania umówionego udziału w zyskach Konsorcjum za pośrednictwem Lidera i stanowi konsekwencję komercjalizacji prac związanych z Projektem, w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT” w związku czym „płatności dokonywane przez Lidera na rzecz Instytutu w ramach podziału korzyści z komercjalizacji wyników prac powinny być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Niezależnie, wskazać należy, że celem Projektu nr 2 jest opracowanie oraz wytworzenie leku, który znajdzie zastosowanie w leczeniu schizofrenii i zaburzeń z nią powiązanych oraz w chorobie Huntingtona, co bezpośrednio wiąże się z komercjalizacją wyniku Projektu lub poszczególnych jego elementów i zastosowaniem wyniku Projektu do czynności opodatkowanych. Zatem podobnie jak w przypadku Projektu nr 1, realizacja Projektu nr 2 nie polega wyłącznie na badaniach w celu zdobycia nowej wiedzy bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, lecz od samego początku badania koncentrują się na możliwościach przeniesienia uzyskanych rezultatów do działalności w skali przemysłowej.

Jak wskazał Wnioskodawca, efektem końcowym realizowanego przez IA zadania będzie sprawozdanie merytoryczne z wyników badań oraz publikacja naukowa, dotycząca oceny właściwości badanej substancji w przedklinicznym modelu schizofrenii. Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że praktycznie efekty realizowanych przez IA prac mają szanse być zastosowane w praktyce w przemyśle, nawet jeżeli nie bezpośrednio z tego Projektu, to przez wykorzystanie wyników w innym projekcie nastawionym na komercjalizację wyników.

W świetle powyższego z uwagi na komercyjny charakter Projektu nr 2, Wnioskodawca dokonując nabyć towarów i usług w związku z realizacja Projektu, działa z intencją czerpania korzyści materialnych z rezultatu swoich prac, a zatem wykorzystania wyników Projektu do czynności opodatkowanych.

Na marginesie, należy również wskazać, że bez względu na fakt, czy realizacja Projektu odniesie zamierzony skutek, to w momencie nabycia towarów i usług zachowana pozostanie pierwotna intencja ich nabycia - zostały one nabyte celem wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli nawet Wnioskodawca z tytułu realizacji Projektu nie osiągnie żadnych przychodów z powodów obiektywnych (przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy), to czynność opodatkowana nie wystąpi nie dlatego, że Wnioskodawca świadomie zmienił pierwotne przeznaczenie nabytych towarów i usług, lecz dlatego że wskutek niezależnych od niego czynników, wykorzystanie ich do czynności opodatkowanych stało się niemożliwie.

W konsekwencji, z uwagi na spełnienie przez Wnioskodawcę przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, IA będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 2.

Ad. 3

Wnioskodawca już na etapie realizacji Projektu ma zamiar wykorzystania efektów Projektu nr 3 do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał, że podstawowym celem Projektu jest uzyskanie wyników badań (know-how), na podstawie których będą mogły być opracowane leki nowej generacji oparte na bazie cząsteczki mRNA. Projekt nr 3 zakłada rozszerzenie zakresu wykorzystania cząsteczek mRNA do leczenia kolejnych jednostek chorobowych takich jak udar czy skolioza. Wykorzystanie opracowanej w ramach Projektu metody leczenia, w praktyce będzie się wiązało z jej wykorzystaniem do działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga, że realizacja Projektu nr 3 nie polega wyłącznie na badaniach w celu zdobycia nowej wiedzy bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, lecz od samego początku badania koncentrują się na możliwościach przeniesienia uzyskanych rezultatów do działalności w skali przemysłowej.

W celu komercjalizacji wyników Projektu Wnioskodawca wraz z pozostałymi członkami konsorcjum przewiduje możliwość utworzenia spółki celowej i wniesienia aportu do spółki jak również dopuszcza możliwość sprzedaży praw własności przemysłowej oraz udzielenia licencji na wykorzystanie rezultatów prowadzonych prac.

W związku z przystąpieniem do konsorcjum i przyjęciem na siebie zobowiązania do realizacji jego celów, IA uzyskał uprawnienie do udziału w przychodach z komercjalizacji wyników badań. Pomimo, iż na chwilę obecną korzyść po stronie IA nie jest bezpośrednia (nie ma pewności, czy przychody z komercjalizacji wystąpią), to w przypadku realizacji Projektu zgodnie z założeniami i powstaniem w wyniku prowadzonych prac praw majątkowych i ich wykorzystaniem do działalności gospodarczej - korzyść IA stanie się bezpośrednia i jasno zindywidualizowana.

W konsekwencji, z uwagi na spełnienie drugiej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 3.

Ad. 4

Wnioskodawca już na etapie realizacji Projektu ma zamiar wykorzystania efektów Projektu nr 4 do czynności opodatkowanych VAT. Wnioskodawca wskazał, że podstawowym celem Projektu jest opracowanie bezpiecznej i efektywnej procedury leczniczej polegającej na zastosowaniu pierwotnych komórek glejowych pochodzących z tkanki płodowej u pacjentów cierpiących na SLA/ALS. Wykorzystanie opracowanej w ramach Projektu procedury leczenia pacjentów cierpiących na SLA/ALS w praktyce będzie się wiązało z jego wykorzystaniem do działalności gospodarczej.

Realizacja Projektu nr 4 nie polega wyłącznie na badaniach w celu zdobycia nowej wiedzy bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, lecz od samego początku badania koncentrują się na możliwościach przeniesienia uzyskanych rezultatów do działalności w skali przemysłowej.

W celu komercjalizacji wyników Projektu Wnioskodawca wraz z pozostałymi członkami konsorcjum dopuszcza możliwość utworzenia spółki celowej i wniesienia aportu do spółki jak również sprzedaży praw własności przemysłowej lub udzielenia licencji na wykorzystanie rezultatów prowadzonych prac.

W związku z przystąpieniem do konsorcjum i przyjęciem na siebie zobowiązania do realizacji jego celów, IA uzyskał uprawnienie do udziału w przychodach z komercjalizacji wyników badań. Pomimo, iż na chwilę obecną korzyść po stronie IA nie jest bezpośrednia (nie ma pewności, czy przychody z komercjalizacji wystąpią), to w przypadku realizacji Projektu zgodnie z założeniami i powstaniem w wyniku prowadzonych prac praw majątkowych i ich wykorzystaniem do działalności gospodarczej - korzyść IA stanie się bezpośrednia i jasno zindywidualizowana.

W konsekwencji, z uwagi na spełnienie drugiej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu nr 4.

Prawidłowość przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska w zakresie pytań wskazanych we wniosku, potwierdzają liczne interpretacje indywidualne wydane w zbliżonych stanach faktycznych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2013 r. nr IPTPP1/443-766/13-5/MH Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że „Zakupy dokonywane przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, na którą wystawiane są faktury VAT związane z realizacją projektu będą służyły osiągnięciu celów przedstawionych opisie stanu faktycznego. (...) nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi, jak wskazał Wnioskodawca, służą osiągnięciu celów, które są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług - przeniesienie uzyskanych technologii do skali przemysłowej (komercjalizacja etatów prac badawczych). Zatem, Zainteresowany ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu.

Dodatkowo w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2016 r. nr IBPP3/4512-368/16-2/SR Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zauważył, iż „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług w ramach projektu, przysługuje Wnioskodawcy bez względu na fakt, że Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć na tym etapie jaki będzie związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą w przyszłości (Wnioskodawca wynik projektu może ewentualnie używać do celów dydaktycznych, badawczych, klinicznych lub promocyjnych, które mogą nie podlegać opodatkowaniu, być zwolnione z podatku lub mogą być opodatkowane). Istotnym w niniejszej sprawie jest, że zostały one nabyte celem wykonywania czynności opodatkowanych”.

Do podobnego wniosku doszedł m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 2015 r. nr IBPP1/4512-661/15/LSZ oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2014 r. nr IBPP3/443-407/14/ASZ, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2015 r. nr IPPP1/4512-507/15-2/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do treści art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarZami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.