0111-KDIB3-1.4012.293.2018.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy dokonując zakupu w/w usług od podwykonawcy firma Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za w/w usługi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 17 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca ma zawartą umowę ze Skarbem Państwa GDDKi A - reprezentowanym przez GDDKiA oddział w /.../. Umowa zawarta została przez przedsiębiorcę Pana x prowadzący działalność pod firmą A z siedzibą w /.../. W dniu 21 grudnia 2017 r. nastąpił wpis do KRS przekształcenia przedsiębiorcy osoby fizycznej w spółkę z z ograniczoną odpowiedzialnością /.../, - Przekształcenie zostało dokonane na podstawie art. 584 1 do 584 13 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Umowa jest zawarta na całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDIK oddział w /.../ wraz z wszystkimi elementami zadanie nr 1 całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez rejon w /.../ (Stronami umowy są jak wyżej wskazano GDDKiA oddział /.../ jako Zamawiający a - firma Wnioskodawcy jako Wykonawca. Spółka Wnioskodawcy wystawia fakturę na kompleksowe wykonanie tej usługi ze stawką 23% VAT na rzecz Zamawiającego.

Na podstawie umowy podwykonawca Wnioskodawcy, który wykonuje prace na jednym z odcinków dróg, które są utrzymywane w ramach tej umowy, również kompleksowo wystawia Wnioskodawcy za te usługi fakturę.

Zakres prac dla podwykonawcy obejmuje czynności wskazane w załączniku, w tym:

  • utrzymanie i remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie i bezpieczeństwo),

Inne

Utrzymanie znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu

Odwodnienie

Usuwanie skutków zdarzeń losowych

Zieleń

Bieżące utrzymanie czystości obiektów mostowych

Roboty konserwacyjne

Załącznik nr 1

Podwykonawca na powyższe prace wystawia fakturę tytułem „obszarowe utrzymanie DK .... : ze stawką VAT 23%”.

Firma Wnioskodawcy na całość tych prac wystawia fakturę na GDDKiA ze stawką 23% jako usługę kompleksową. Wnioskodawca wykonuje szerszy zakres usług niż podwykonawca. Zarówno firma Wnioskodawcy jak i podwykonawca są czynnymi podatnikami VAT

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy dokonując zakupu w/w usług od podwykonawcy firma Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za w/w usługi?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86. ust. 1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem od wartości dodanej. Jest on jednocześnie podatkiem obciążającym obrót, a w tych ramach - podatkiem wielofazowym i powszechnym (obciążającym każdą fazę obrotu). Faktycznemu obciążeniu w danym stadium obrotu powinna jednakże podlegać tylko i wyłącznie wartość dodana w tym stadium. Taka jest bowiem istota podatku od wartości dodanej.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy też - jak określa to przepis ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Jest to uprawnienie wynikające z samej konstrukcji tego podatku. Otrzymując fakturę VAT z podatkiem naliczonym od naszego podwykonawcy który kompleksowo wykonuje wskazany zakres prac Wnioskodawca uważa, że ma pełne prawo do odliczenia ww. podatku naliczonego. Nie znajduje tu zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT, który stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku; (...)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o VAT”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona wyżej zasada, wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TSUE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. Trybunał zwraca uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Każde zatem nabycie towarów i usług, przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ma zawartą umowę z Skarbem Państwa GDDKiA - reprezentowanym przez GDDKiA oddział w /.../. Umowa jest zawarta na całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDIK oddział w /.../ wraz z wszystkimi elementami zadanie nr 1 całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez rejon w /.../. Wnioskodawca wystawia fakturę na kompleksowe wykonanie tej usługi ze stawką 23%. VAT na rzecz Zamawiającego. Na podstawie umowy podwykonawca, który wykonuje prace na jednym z odcinków dróg, które są utrzymywane w ramach tej umowy, również kompleksowo wystawia Wnioskodawcy za te usługi fakturę. Wnioskodawca na całość tych prac wystawia fakturę na GDDKiA ze stawką 23% jako usługę kompleksową. Zarówno Wnioskodawca jak i podwykonawca są czynnymi podatnikami VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi czy dokonując zakupu ww. usług od podwykonawcy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za ww. usługi.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że w przypadku, gdy nabyte usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT to Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionej usługi.

Jak wynika z opisu sprawy związek taki występuje. Wnioskodawca wskazał, że wykonuje szerszy zakres prac niż podwykonawca. Za świadczone usługi (polegające na kompleksowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych – przez GDDiK oddział w /.../ wraz z wszystkimi elementami) wystawia fakturę ze stawką VAT 23%. Ponadto zarówno podwykonawca jak i Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Nabywane od podwykonawcy usługi utrzymania dróg na jednym z odcinków, jak wskazano we wniosku są opodatkowane stawką 23%

Zatem Wnioskodawca nabywając usługę od podwykonawcy świadczy z jej wykorzystaniem czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W konsekwencji skoro nabywane przez Wnioskodawcę usługi od podwykonawcy są opodatkowane stawką 23% oraz usługi te są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT to Wnioskodawcy, z uwagi na związek nabytej usługi ze świadczeniem opodatkowanym podatkiem VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabytej od podwykonawcy usługi na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy i przepis art. 86 ust. 3a pkt 2 nie będzie mieć zastosowania w sprawie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, jest prawidłowe.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w /.../ w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.