ITPP2/4512-433/15/PS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci wodociągowej.
ITPP2/4512-433/15/PSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci wodociągowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci wodociągowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina od dnia 1 lipca 1996 r. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizuje inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej w ciągu ulic: K., T., M. i P. w miejscowości B.. Nakłady inwestycyjne Gmina poniesie ze środków własnych, sfinansowanych częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... . Po zakończeniu inwestycji sieć wodociągowa zostanie przekazana na mocy dzierżawy zakładowi budżetowemu - Zakładowi Gospodarki Komunalnej w B.. Tym samym Gmina będzie dokonywała sprzedaży opodatkowanej, dzierżawy majątku na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej. Z tytułu zawartej umowy dzierżawy otrzyma wynagrodzenie dokumentowane wystawianymi przez Gminę fakturami VAT. Wartość netto wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług z tytułu umowy dzierżawy z Zakładem Gospodarki Komunalnej będzie wykazywać w składanych deklaracjach VAT-7. Zakład Gospodarki Komunalnej jest zarejestrowany jako odrębny od Gminy czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zakład budżetowy przy wykorzystywaniu dzierżawionej sieci wodociągowej będzie prowadził opodatkowaną działalność polegającą na dostarczeniu wody do nieruchomości w ciągu ww. ulic.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług od budowy sieci wodociągowej, ponieważ będzie czerpać dochód w przyszłości z dzierżawy sieci wodociągowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 86 ust. i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towar i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, uprawnia go jako czynnego podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż wybudowana sieć wodociągowa zostanie wykorzystana do wykonywania czynności podatkowanych, co nastąpi w wyniku sprzedaży usług dzierżawy na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-134/15/AP | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku
ITPB1/4511-404/15/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.