ITPP2/4512-323/16-3/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W roku 2016 zamierza ponieść wydatki na następujące zadania:

  • modernizacja budynku Urzędu Gminy,
  • modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • zakup samochodów dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gmina zamierza skorzystać z dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Inwestycje będą polegać na modernizacji budynków mienia komunalnego Gminy oraz zakupie środków trwałych w postaci samochodów pożarniczych dla jednostek OSP. Ponoszone w tym zakresie wydatki udokumentowane będą wystawionymi na Gminę fakturami VAT.

Po zakończeniu realizacji inwestycji modernizowane budynki pozostaną własnością Gminy i nie będą przekazane na rzecz podmiotów zewnętrznych. Samochody pozostaną również własnością Gminy, a jedynie przekazane będą do eksploatacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy, której działalność jest finansowana ze środków budżetu Gminy.

Gmina nie będzie dokonywać odpłatnego udostępnienia samochodów. Samochody OSP pozostaną własnością Gminy i będą służyły jej mieszkańcom.

W budynku Urzędu Gminy jedno z pomieszczeń jest wynajmowane na podstawie umowy najmu na potrzeby apteki. Właściciel apteki, zgodnie z umową, dokonuje comiesięcznej opłaty czynszu, na podstawie faktury wystawianej przez Gminę. Dochody z tego tytułu ujmowane są w rozliczeniach podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do inwestycji w modernizację budynków gminnych - budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, która będzie przeprowadzona w roku 2016 Gmina będzie miała prawo do skorzystania z odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z modernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdaniem Gminy, jedynie w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą, a podmiotem zewnętrznym i wykonywania na tej podstawie wzajemnych świadczeń, takie świadczenia podlegają opodatkowaniu VAT. Gmina nie będzie udostępniała pomieszczeń budynku OSP, a więc nie wystąpi tu uzyskiwanie korzyści majątkowej po stronie Gminy.

W opisanej sytuacji nie występuje związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści ust. 2 tego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów sprawy pozwala stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z modernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ towary i usługi nabyte w ramach ww. zadania – jak wynika z treści wniosku - nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Końcowo należy wskazać, że kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego modernizacji budynku Urzędu Gminy oraz braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu samochodów dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej rozstrzygnięta została w interpretacjach nr ITPP2/4512-323/16-2/AK i ITPP2/4512-323/16-4/AK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.