ITPP2/4512-234/16/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu pt. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miasto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. realizowało projekt pt. „...” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. Wysokość dofinansowania wynosiła 90% wydatków kwalifikowanych, w tym 85% ze środków UE.

W ramach realizowanego projektu podpisane zostało oświadczenie, że „w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT (tu wskazano art. 91 ust. 7 ustawy), w tym jeżeli projekt zostanie wykorzystany na cele działalności opodatkowanej VAT przez Miasto”.

W projekcie zrealizowane zostały działania polegające na wykonaniu:

 1. Dokumentów planistycznych, do których należą:
  1. -
  2. studium komunikacyjne poprawy dostępności miast powiatowych oraz przestrzeni publicznych „Ścieżki rowerowe”,-
  3. studium wspólnej polityki energetycznej,
  4. studium uruchomienia całorocznego produktu turystycznego na szlaku dziedzictwa kulturowego polskich zamków gotyckich,-
  5. plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,-
  6. spójny system informacji wizualnej,-
  7. studium rozwoju ekonomii społecznej.
 2. Dokumentów technicznych wynikających z dokumentacji strategicznej w zakresie:
  -
 1. termomodernizacji,-
 2. produktu turystycznego,-
 3. dróg i ciągów pieszo-rowerowych.

3. Studia wykonalności dla projektów i inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych w zakresie efektywności energetycznej, rozwoju sieci dróg rowerowych, rozwoju turystyki.

Miasto nie dokonywało odliczeń podatku VAT, jak również nie dokonywało sprzedaży w związku z prowadzonym projektem. Pozyskana ww. dokumentacja stanowi rozwinięcie i niezbędne dopełnienie zaplanowanych inwestycji do realizacji w perspektywie do 2020 r. W przypadku dokumentacji Stadium Wykonalności będzie podlegało aktualizacji stosownie do czasookresu przewidzianego przedsięwzięciem. Miasto przyjęło założenie, że nie uzyska przychodów w wyniku powstałej dokumentacji i do tej pory sytuacja ta nie uległa zmianie. Bezpośrednimi odbiorcami przedmiotowego projektu są jednostki podległe Miastu, natomiast odbiorcami pośrednimi będzie społeczność lokalna korzystająca z powstałej inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a więc nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na pozyskaniu ww. dokumentacji. Ponadto planowane inwestycje na podstawie pozyskanej dokumentacji są na etapie aplikowania w ramach konkursów. W związku z tym niemożliwe jest wykazanie związku wydatków ponoszonych przez Miasto na realizację projektu z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jak również nie ma pewności co do uzyskania dofinansowania. Pozyskana dokumentacja w ramach projektu nie jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższa regulacja wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że o ile rzeczywiście – jak wynika z treści wniosku - zakupione towary i usługi nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego
obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.