ITPP2/4512-134/15/AP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku przy realizacji projektu z PROW.
ITPP2/4512-134/15/APinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. parafia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego dotyczącego realizacji zadania pn. „Remont dojścia do kościoła parafialnego w ..., zakup i montaż tablicy informacyjnej o rysie historycznym i wartości zabytkowej wraz z otoczeniem” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego dotyczącego realizacji zadania pn. „Remont dojścia do kościoła parafialnego w ..., zakup i montaż tablicy informacyjnej o rysie historycznym i wartości zabytkowej wraz z otoczeniem”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia aplikuje o środki na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Złożyła wniosek o dofinansowanie działania: „Remont dojścia do kościoła parafialnego w ..., zakup i montaż tablicy informacyjnej o rysie historycznym i wartości zabytkowej wraz z otoczeniem”. Operacja polegać będzie na remoncie dojścia do kościoła - remoncie i modernizacji istniejących zabytkowych schodów, utwardzeniu obecnego dojścia wraz z zamontowaniem poręczy chwytnej. Tablica informacyjna zostanie przygotowana przy współpracy Regionalnego Muzeum w S. i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zamontowana przed wejściem na teren placu kościelnego.

Operacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób zmierzających do zabytkowego miejsca, mieszkańców, jak i dla licznych turystów zwiedzających kościół, poprawi też wizerunek placu kościelnego. Przywrócony zostanie historyczny ciąg komunikacyjny w kierunku kościoła, obecnie jest to ścieżka gruntowa. Na tablicy historycznej opisane będą dzieje miejscowości od 1460 r. oraz walory zabytkowe świątyni. Wpłynie to na zwiększenie ruchu turystycznego niezależnie od pory roku.

Operacja zostanie zrealizowana na działce nr 744, obręb.... Wykonawca robót został wyłoniony. Efekt operacji nie jest i nie będzie przedmiotem najmu i nie będzie osiągany z tego tytułu przychód.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisaną powyżej operacją Parafia ma możliwość odzyskania i odliczenia naliczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup związany z realizacją projektu w ramach PROW 2007-2013. Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym ponieważ jest ostatecznie poniesiony przez Parafię, która nie będąc podatnikiem VAT nie ma żadnej możliwości odzyskania tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług i tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656), regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Parafii nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego zadania realizowanego w ramach PROW, ponieważ – jak wynika z wniosku – efekt realizacji zadania nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, które Parafia otrzyma na dofinansowanie zadania, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.