ITPP2/4512-1149/15/KK | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-1149/15/KKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka utworzona została przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie art. 9 i 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr. 9, poz. 43, z póż. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592, z póżn. zm.). Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka w dniu 24 czerwca 2003 r. utworzyła zakład opieki zdrowotnej C. W zakładzie głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sprzedaż zwolniona w 2013 roku stanowiła 92,33%, w 2014 roku 92,39%. Dodatkowym dochodem jest dzierżawa gabinetów lekarskich (stanowi to 0,38% ogółu sprzedaży netto), transport odpadów medycznych (0,54% ogółu sprzedaży netto), sprzedaż leków w aptece zewnętrznej dla odbiorców zewnętrznych (6,69% ogółu sprzedaży netto). Spółka nie odlicza podatku naliczonego od zakupów dotyczących sprzedaży zwolnionej. W roku 2010 występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, poddziałanie 7.2.1 - usługi i aplikacje dla obywateli „....”. Wartość projektu 691.748,00 zł (brutto) - dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu – 587.985,80 zł. W ramach projektu został zakupiony system radiografii cyfrowej wraz z wyposażeniem, system dystrybucji obrazu, sprzęt i integracja z systemem I. jaki działa w Szpitalu. Projekt dotyczył ucyfrowienia pracowni RTG metodą pośredniej radiografii cyfrowej PACS, polegający na zastąpieniu tradycyjnych filmów, kaset i urządzeń wywołujących, detektorem cyfrowym. Obraz z dedektora jest odczytywany na skanerze dzięki czemu uzyska postać cyfrową i jest z łatwością edytowany, przesyłany w celach diagnostycznych na oddziały szpitalne i do poradni specjalistycznych, kopiowany, archiwizowany i drukowany. Unowocześnienie pracowni RTG wzmocniło i poszerzyło bazę diagnostyczną szpitala. W związku z tym, że zakład nie miał i nie ma możliwości odliczenia podatku VAT uznano w ww. projekcie podatek VAT jako koszt kwalifikowalny projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Spółka ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu dystrybucji pośredniej radiografii, integracji z systemem I....

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu, ponieważ nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Wydatki jakie są poniesione na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są kosztami kwalifikowalnymi w wartości brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) omawianego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług i w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa pozwala na stwierdzenie, że Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi nie były/nie są wykorzystane do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP2/4512-1016/15-3/JO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.