ITPP2/4512-1010/15/KK | Interpretacja indywidualna

Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-1010/15/KKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 6 i 25 listopada 2015 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 6 i 25 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „R.”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2009 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa xxx - Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „R.”. Uchwałą nr xxx z dnia 23 grudnia 2009 r. Zarządu Województwa, projekt nr xxx został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx i xxx na lata 2007-2013. Zarząd Stowarzyszenia pismem z dnia 9 marca 2010 r., zwrócił się o przeniesienie projektu na listę rezerwową z uwagi na brak wysokiego wkładu własnego. Zarząd Województwa, Uchwalą nr xxx z dnia 22 marca 2010 r., podjął decyzję o umieszczeniu projektu na liście rezerwowej.

W dniu 14 kwietnia 2010 r., Zarząd Stowarzyszenia złożył (nowy) wniosek pn.: „R.”, który otrzymał nr xxx. Uchwałą nr xxx Zarządu Województwa z dnia 10 sierpnia 2010 r. został umieszczony na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx i xxx na lata 2007-2013. W 2010 r. Stowarzyszenie w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta - Biura Konserwatora Zabytków i posiadanych środków własnych, wykonało izolację przeciwwilgociową, poziomą, ścian, piwnic w budynku przy ul. N. W roku 2011 r., w ramach środków własnych wykonało izolację przeciwwilgociową, pionową ścian piwnic budynku przy ul. N. 85. Ogólny koszt izolacji 326.117,17 zł. W dniu 4 sierpnia 2014 r., Zarząd Województwa zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o przesłanie zaktualizowanych projektów nr xxx i xxx znajdujących się na listach rezerwowych w celu podjęcia decyzji o dofinansowaniu. W dniu 5 września 2014 r. Zarząd Województwa poinformował, że pojawiły się środki finansowe w ramach Osi priorytetowej - 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast i poprosił o dostarczenie do projektu pt.: „R.” nr xxx aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS, aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, wymaganych pozwoleń na budowę oraz dokumentu posiadającego wkład własny. W dniu 8 września 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia poinformował, że jest zainteresowany realizacją ww. projektu. W dniu 23 września „2015 r.” Zarząd Stowarzyszenia dostarczył zaktualizowany wniosek z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego xxx i xxx 2007-2013. W dniu 29 września 2014 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu „R.” nr xxx w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działania 4.2 – „Rewitalizacja miast”. W umowie tej okres realizacji ustalony został na okres od 24 września 2010 r. do 29 maja 2015 r. W umowie tej podatek VAT został wskazany przez Stowarzyszenie jako koszt kwalifikowany.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako podatnik VAT zwolniony. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z rejestrem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego od dnia 6 maja 2004 r. Jako podatnik, nie ma możliwości odliczyć podatku naliczonego i zapłaconego wykonawcy. Podatek od towarów i usług w związku z realizacją projektu jest kosztem kwalifikowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zrealizowanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) omawianego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług i w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy rozdziału 4 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakupione towary i usługi nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Końcowo należy wskazać, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię te rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-381/15/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.