ITPP2/443-1634/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego nabycia rowerów do wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
ITPP2/443-1634/14/KTinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odliczenie podatku od towarów i usług
  5. projekt pomocowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „B.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „B.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 1 czerwca 2012 r. prowadzi Pani we własnym imieniu i na własny rachunek pozarolniczą działalność gospodarczą. Przeważającym rodzajem tej działalności jest działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, według PKD z 2007 r. sklasyfikowana pod symbolem 86.90.E. Prowadzi Pani również działalność gospodarczą w zakresie transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, sklasyfikowaną wg PKD z 2007 r. pod symbolem 50.30.Z; wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowaną wg PKD z 2007 r. pod symbolem 77.21.Z oraz działalność wspomagającą edukację, sklasyfikowaną wg PKD z 2007 r. pod symbolem 85.60.Z.

Spełnia Pani warunek zawarty w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., tj. wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w roku 2013 kwoty 87.500,00 zł oraz warunek zawarty w art. 113 ust. 5 tej ustawy, tj. wartość sprzedaży opodatkowanej w 2014 r. nie przekroczyła 150.000,00 zł. Nie jest Pani zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny. Dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej dokonuje zakupów towarów i usług od podatników VAT czynnych. Zakupy te potwierdzone są fakturami VAT. Nabyła Pani sprzęt rekreacyjny (rowery), który będzie wypożyczany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup ten jest potwierdzony fakturą z naliczonym podatkiem od towarów i usług. Realizuje Pani projekt z funduszu unijnego, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, działanie 413, o nazwie własnej „B.”. Faktury przedstawia Pani w Urzędzie Marszałkowskim, jako dowody, na podstawie których następuje refundacja kosztów projektu. Warunkiem uzyskania refundacji kosztów w kwocie brutto faktury jest załączona interpretacja przepisów mówiąca, że podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających dokonane zakupy nie podlega odliczeniu, ani nie można uzyskać jego zwrotu z Urzędu Skarbowego w żaden inny sposób.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, jako podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, może Pani odliczyć podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony w fakturach zakupu, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega odliczeniu, gdyż nadal korzysta Pani ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w myśl art. 113 ust. 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Według art. 113 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl ust. 5 tego artykułu, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że nie przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu rekreacyjnego (rowerów) w ramach realizacji przedmiotowego projektu, skoro – jak wskazała we wniosku – nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Jednocześnie wskazuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zasadności korzystania przez Panią ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ z wniosku nie wynika, aby ta kwestia budziła Pani wątpliwość, a udzielając niniejszej interpretacji powyższe przyjęto jako element stanu faktycznego.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.