ITPP2/443-1477/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji dotyczącej festiwalu piłkarskiego.
ITPP2/443-1477/14/KTinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odliczenie podatku od towarów i usług
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. F. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. F.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

G... (dalej: Klub) wpisany jest do rejestru stowarzyszeń Powiatu pod poz. xxx. Zrealizował operację pn. F., Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.

Operacja została zrealizowana na stadionie gminnym w miejscowości D. będącym własnością Gminy, który Klub posiada w nieodpłatnym użyczeniu na podstawie umowy użyczenia. Operacja polegała na zorganizowaniu czterech turniejów piłkarskich na stadionie gminnym, w kategoriach: orliki, trampkarze, juniorzy, seniorzy. W turniejach wzięli udział mieszkańcy z terenu LGD - kluby sportowe lub zespoły niezrzeszone. Uczestnicy mieli zapewniony transport i wyżywienie, obsługę sędziowską i opiekę medyczną. Nad porządkiem czuwały służby porządkowe z uprawnianiami. Udział w turniejach był nieodpłatny. Wszystko było darmowe. W skład wyżywienia wchodziły napoje gazowane, woda mineralna, kiełbasa, chleb, ketchup, musztarda, kawa, herbata, cukier, cytryna, a także niezbędne artykuły takie jak naczynia jednorazowe: talerzyki, widelce, noże, kubeczki, serwetki, łyżeczki. Na potrzeby konsumpcji zostały zakupione stoły i ławki piknikowe - 5 kompletów, które zostały na wyposażeniu Klubu i będą służyły podczas kolejnych meczów i turniejów. Każda z uczestniczących drużyn otrzymała pamiątkową statuetkę i dyplomy. Pierwsze trzy drużyny w każdym turnieju otrzymały puchary, medale i nagrody rzeczowe. W każdym turnieju zostali wybrani: najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Na terenie przyległym do stadionu została postawiona tablica dwustronna z funkcją informacyjną o obiekcie, jego historią. Historia Klubu i stadionu została opisana na tablicy przy stadionie wraz z zamieszczonymi zdjęciami historycznymi związanymi ze stadionem i klubem. Przed terminem planowanych turniejów zostały rozwieszone plakaty na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na terenie LGD oraz na stronie internetowej Gminy - w których były wykorzystane logo LGD i PROW. Informacje dotyczyły m.in. przyznania pomocy finansowej za pośrednictwem LGD przez Urząd Marszałkowski, w ramach Osi 4 Leader oraz Gminy.

Celem operacji było upowszechnianie udziału w aktywnych formach spędzania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej, zachęcanie do sportu dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez organizację turniejów piłkarskich. Zorganizowane turnieje sportowe były dostępne dla mieszkańców nieodpłatnie, a tym samym nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczenia podatku od naliczonego. Klub nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze zrealizowanym projektem, Klub ma możliwość odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy uwzględnieniu treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakupione w ramach projektu towary i usługi nie były wykorzystywane odpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanego przepisu prawa prowadzi do stwierdzenia, że Klubowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej operacji, skoro – jak wynika z wniosku – dokonane zakupy towarów i usług nie były związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (udział w zorganizowanych turniejach sportowych był nieodpłatny).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.