ITPP1/4512-341/15/AP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie świetlicy.
ITPP1/4512-341/15/APinterpretacja indywidualna
  1. jednostka samorządu terytorialnego
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. zadania publiczne
  4. zadania statutowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie świetlicy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 czerwca 2015 r., o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie świetlicy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina będzie ponosiła wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę w miejscowości W. (która stanowi integralną część z budowaną świetlicą). Po wybudowaniu, świetlica z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę w miejscowości W., będzie wydzierżawiona na podstawie umowy cywilnoprawnej dla Gminnego Ośrodka Kultury w G. (instytucja kultury posiadająca osobowość prawną). Gminny Ośrodek Kultury w G. będzie wykorzystywał świetlicę z funkcją gabinetu stomatologicznego do czynności opodatkowanych i czynności niepodlegających opodatkowaniu, zaś kotłownia na biomasę będzie służyła do ogrzewania pomieszczeń świetlicy i szkoły w miejscowości W. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 28 kwietnia 1995 roku. Na wyżej wymienione wydatki będą wystawione faktury VAT na Gminę. Po zakończeniu budowy świetlicy i kotłowni na biomasę we W., będzie ujęta w ewidencji środków trwałych w Gminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z wydatkami inwestycyjnymi na budowę świetlicy z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę w miejscowości W....

Stanowisko Wnioskodawcy, ostatecznie doprecyzowane w dniu 23 czerwca 2015 r.:

Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi na budowę świetlicy z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę w miejscowości w W., gdyż będzie służyła działalności opodatkowanej (będzie zawarta umowa cywilnoprawna na dzierżawę).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego wyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi oraz w sytuacji, gdy towary i usługi zostały nabyte przez podmiot inny niż podatnik (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie).

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina będzie ponosiła wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę w miejscowości W. (która stanowi integralną część z budowaną świetlicą). Po wybudowaniu, obiekt zostanie wydzierżawiony na podstawie umowy cywilnoprawnej dla Gminnego Ośrodka Kultury w G. Z treści wniosku wynika, że zakupy towarów i usług dokonane, w związku z realizacją niniejszej inwestycji będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe na tle powołanych wyżej przepisów, stwierdzić należy, że w zakresie, w jakim wybudowana świetlica z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłowni na biomasę służyć będzie wykonywaniu czynności opodatkowanych, Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi na budowę tej świetlicy, o ile nie zaistnieją przesłanki negatywne wynikające z art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednostka samorządu terytorialnego
ILPB2/4514-1-36/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-186/15/AP | Interpretacja indywidualna

zadania publiczne
ITPP1/443-1136/13/DM | Interpretacja indywidualna

zadania statutowe
ITPP1/443-959/12/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.