ITPP1/4512-330/15/AP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
ITPP1/4512-330/15/APinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 20 stycznia 2014 roku Gmina podpisała z Województwem X w umowę o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 7 -Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli. Podpisane zostały aneksy do umowy o dofinansowanie:

 1. aneks nr 1 - w dniu 13 maja 2014 roku,
 2. aneks nr 2 - w dniu 1 sierpnia 2014 roku,
 3. aneks nr 3 - w dniu 18 listopada 2014 roku.

Projekt jest ukierunkowany na dostosowanie Gminy F. do istniejącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania związane z rozpowszechnieniem usług i aplikacji dla obywateli. Wraz z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych na terenie gminy realizowana będzie idea budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego i powszechnego dostępu do e-usług.

Głównym celem projektu jest wdrożenie e-usług w Gminie F. wraz z implementacją elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy F.

W ramach ww. projektu Gmina F. od maja 2013 roku do grudnia 2014 roku zrealizowała następujące zadania:

 1. przygotowano niezbędne dokumenty, w tym studium wykonalności projektu i dokumentację przetargową,
 2. przeprowadzono analizę przedwdrożeniową projektu,
 3. zakupiono sprzęt komputerowy, w tym serwery i komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla urzędu miasta i gminy, komputery przenośne dla radnych i pracowników mobilnych, system operacyjny i oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie biurowe,
 4. zakupiono licencje na elektroniczny obieg dokumentów; zaplanowano jego skonfigurowanie w taki sposób, aby umożliwić sprawne przesyłanie danych pomiędzy-poszczególnymi komórkami UMIG; do sprawnego funkcjonowania EOD niezbędny był także zakup skanera oraz scentralizowanego oprogramowania obsługującego programy niezbędne do prowadzenia urzędu (finanse, kadry, odpady itd.) współpracującego z elektronicznym obiegiem dokumentów,
 5. utworzono platformę serwerową; w celu zapewnienia efektywnego i bezpiecznego korzystania z e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów konieczny był zakup serwerów wraz z zasilaczem UPS i systemem operacyjnym dla serwerów i licencjami dostępowymi dla użytkowników,
 6. zakupiono licencje i moduły na 7 e-usług, które usprawnią funkcjonowanie administracji samorządowej. są to: e-biuro obsługi interesanta, e-deklaracje, e-decyzje, e-podatki, e-odpady, e-konsultacje społeczne, e-rada,
 7. przeprowadzono część działań informacyjno-promocyjnych.

Od stycznia do marca 2015 roku trwa wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów i e-usług oraz pozostałe działania informacyjno-promocyjne.

Zakończenie wszystkich prac związanych z realizacją projektu pn. „...” zaplanowano do końca marca 2015 roku.

Zakłada się, że po zakończeniu zadania jednostką odpowiedzialną za administrowanie powstałą infrastrukturą będzie nadal Gmina, jako jednostka zobowiązana do finansowania i utrzymania tego typu infrastruktury. Bieżące koszty utrzymania ponosić będzie Gmina, ponieważ w tym zakresie wykonuje zadania własne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Faktury VAT dotyczące realizacji projektu wystawiane są na Urząd Miasta i Gminy we F. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w projekcie. Wydatki związane z realizacją projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Gmina F. z tytułu realizacji projektu pn. „...” nie będzie uzyskiwać żadnych korzyści majątkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina, realizując projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli, ma możliwość odzyskania podatku VAT i czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstałego w ramach realizacji przedmiotowego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina, realizując projekt pn. „...”, nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT oraz nie może skorzystać z odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Gminy, dokonywane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku pomiędzy ich nabyciem, a wykonywaniem czynności opodatkowanych. Końcowy efekt, zrealizowanie inwestycji będzie służyć celom publicznym. W ocenie Gminy zakupy towarów i usług służące realizacji projektu nie dają możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ponadto Gmina, realizując inwestycję, kieruje się zaspokajaniem potrzeb wspólnoty terytorialnej i wykonuje zadania własne o charakterze gminnym nałożone na nią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wykonuje zadania publiczne (własne) o charakterze gminnym, w szczególności:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i czyszczenia ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk l unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 3. zieleni gminnej i zad rzewień,
 4. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 5. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 6. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika podatku VAT organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym Gmina uważa, iż nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a tym samym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina realizuje projekt pn. „...”. Głównym celem projektu jest wdrożenie e-usług w Gminie wraz z implementacją elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy. Jak wskazano, wydatki na realizację projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro jak wynika z wniosku, zrealizowane zakupy nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Z wniosku nie wynika również, aby środki, które Gmina otrzymała na dofinansowanie zakupów, były środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanym rozporządzeniu. Zatem Gminie nie przysługuje również zwrot podatku naliczonego.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-297/15/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.