ITPP1/4512-119/15/AP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
ITPP1/4512-119/15/APinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet zawarł w dniu 28 lutego 2013 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę nr ...o dofinansowanie projektu nr ...pn. „...” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski ... 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Na realizację tego projektu składa się dofinansowanie z EFRR, dotacji celowej oraz wkład własny beneficjenta. Projekt obejmował podatek VAT, który jest wydatkiem kwalifikowanym na takich samych zasadach, jak inne wydatki projektu. Uniwersytet zakończył realizację projektu w dniu 30 września 2014 r. W ramach projektu rozbudowano pracownie Centrum S. o trzy laboratoria naukowo-badawcze:

  • Laboratorium Biochemii Membran,
  • Laboratorium Alternatywnych Źródeł Energii,
  • Laboratorium Analiz Środowiskowych i Żywności,

oraz doposażono istniejące już Laboratorium Ogólne.

Celem projektu jest unowocześnienie oraz zróżnicowanie potencjału badawczego w Instytucie Chemii Uniwersytetu. W ramach projektu zakupiono wysokiej klasy sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą oraz laboratoryjną, która pozwoli na precyzyjność i unowocześnienie badań, zautomatyzowanie niektórych procesów. Przyczyni się do stworzenia ośrodka naukowego na najwyższym poziomie, kształcącym na priorytetowych dla regionu kierunkach, zapewni kształcenie zgodnie z aspiracjami i potrzebami młodzieży, jak również zgodnie z potrzebami gospodarczymi regionu. Wytworzony majątek będzie wykorzystywany jedynie na cele działalności statutowej Uniwersytetu. Zgodnie z założeniami projektu wytworzony majątek ma służyć prowadzeniu badań naukowych oraz wspomagać nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi z kraju i z zagranicy na podstawie umów o współpracy. Majątek wytworzony w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie będzie wykorzystywany do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W ramach realizacji projektu nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnienie możliwość odliczenia przez Uniwersytet podatku naliczonego zawartego w zakupach służących realizacji projektu „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są warunki „do zastosowania zwolnienia”, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie służy on działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizował projekt pn. „...”. W ramach projektu zakupiono wysokiej klasy sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą oraz laboratoryjną. Celem projektu jest unowocześnienie oraz zróżnicowanie potencjału badawczego w Instytucie Chemii Uniwersytetu. Jak wskazano wytworzony majątek będzie wykorzystywany jedynie na cele działalności statutowej Uniwersytetu. Z okoliczności sprawy nie wynika, aby wydatki poniesione na realizację projektu miały związek ze sprzedażą opodatkowaną.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że o ile realizowany projekt nie posłuży wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Uniwersytetowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-341/15/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.