ITPP1/443-79/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 22 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 64 poz. 427). Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Założeniem działania Stowarzyszenia jest integracja mieszkańców oraz zorganizowanie dzieciom z terenu powiatu lepszego dzieciństwa, tj. aktywizowanie ich, dawanie im chęci do działania, uczenie ich współgrania. Po oszacowaniu kosztów powstał projekt, który spełnia zarówno potrzeby mieszkańców, jak i misję Stowarzyszenia. Projekt obejmuje stworzenie cyklu szkoleń wyjazdowych dla mieszkańców Powiatu S. W planach jest zrealizowanie 5 szkoleń – wycieczek, po jednej do każdej z gmin Powiatu. Planowane jest odwiedzenie gmin: S. D., S. T., S., M. P. oraz D. Podczas każdego wyjazdu obecny będzie prowadzący – historyk posiadający szeroką wiedzę o regionie i doświadczenie w tego typu wyjazdach, który przedstawi historię, tradycje, lokalne ciekawostki i kulturę danej gminy, pokaże ciekawe miejsca i zabytki. Prowadzący będzie musiał posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, a także być osobą, która potrafi zainteresować nawet najmłodszych mieszkańców. Stowarzyszenie planuje wyjazdy w dwóch autokarach (planowana ilość uczestników - ok. 60 osób). Każda z wycieczek będzie traktowana osobno, wraz z osobnym piknikiem podsumowującym, na którym oprócz poczęstunku dla uczestników planowane jest przeprowadzenie konkursu wiedzy wyniesionej z wycieczki. W celu gratyfikacji uczestniczących w konkursie, w którym udział wezmą wszyscy uczestnicy wycieczki, planowany jest zakup drobnych nagród (po trzy nagrody główne i zestaw nagród pocieszenia na każdy z 5 zaplanowanych konkursów), które by zachęciły do działania nawet najbardziej opornych słuchaczy. Uczestnictwo we wszystkich szkoleniach będzie bezpłatne.

Uwieńczeniem projektu będzie wydanie pięciu pocztówek z wykonanych podczas wycieczek zdjęć prezentujących najciekawsze i najpiękniejsze miejsca każdej z gmin. Na odwrocie pocztówek umieszczone zostaną logotypy LGD i Stowarzyszenia „...”. Komplet tych pamiątkowych pocztówek otrzyma każdy z uczestników, będą one ponadto służyły promocji Krainy ... . poprzez wykorzystanie ich do korespondencji Stowarzyszenia. Wydane pocztówki będą dystrybuowane wśród mieszkańców całego Powiatu, bezpłatnie i bez generowania dochodów. Pocztówki będą miały rozmiar A5 i będą jednorazowym kosztem promocyjnym, gdyż będą zawierały najpiękniejsze miejsca i najciekawsze ujęcia Powiatu S. w oczach dzieci. Pocztówki w żaden sposób nie będą stanowiły bieżącego kosztu Stowarzyszenia, gdyż ich jednorazowe wydanie oraz rozniesienie wśród mieszkańców będzie elementem promocji Powiatu oraz działań i kultury na jego terenie. Będą to pocztówki okazjonalne i w całej swojej ilości zostaną bezpłatnie przekazane dla mieszkańców.

Projekt jest na etapie realizacji, jego rozliczenie planuje się na maj 2014 r. Wymienione działania są spójne z przedmiotowym działaniem, planowanym przez Stowarzyszenie .... Stowarzyszenie nie otrzyma z tytułu realizacji żadnych profitów, nie będzie prowadzona sprzedaż podczas festynu. Pozyskane w ramach pomocy środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania w ramach osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi, finansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Zdaniem Stowarzyszenia realizacja projektu pn. „...” – cykl szkoleń wyjazdowych po pięciu gminach, pikników integracyjnych dla mieszkańców Powiatu S. objętego PROW nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego też Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego na fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy jako niezarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, które otrzymał nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.