ITPP1/443-157/14/15-S/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 października 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 683/14 stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2014 r. (data wpływu 12 lutego 2014 r.), uzupełnionym w dniu 5 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanych, które Spółka planuje nabyć. We wniosku Spółka przedstawiła zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że w ramach działalności budowlanej zamierzała dokonać zakupu nieruchomości, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na przedmiotowym gruncie budynków od Spółdzielni ... . Następnie Spółka postawiła pytanie, odnoszące się do kwestii, czy transakcja opisana we wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to jaką stawką, czy też przedmiot sprzedaży korzysta ze zwolnienia.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku z dnia 11 lutego 2014 r. nr ITPP1/443-157/14/AP, w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy nieruchomości niezabudowanych, które Spółka planuje nabyć, stwierdzając, że okoliczności przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz postawione pytanie, dotyczące ewentualnego zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych, nie dotyczą zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przez Spółkę, lecz przez podmiot dokonujący sprzedaży tych nieruchomości, a zatem nie było podstaw do wydania Spółce interpretacji indywidualnej.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, w dniu 8 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.) Spółka wniosła zażalenie, zarzucając tut. organowi naruszenie regulacji art. 165a w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez odmowę wszczęcia postępowania w sprawie wniosku z dnia 11 lutego 2014 r. w sytuacji, kiedy Spółka posiada interes prawny w uzyskaniu interpretacji. Ponadto Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz wydanie wnioskowanej interpretacji.

W uzasadnieniu zażalenia Spółka zauważyła, że w transakcji sprzedaży nieruchomości występuje jako kupujący, niemniej jednak strony nie zawarły jeszcze finalnej umowy sprzedaży z uwagi fakt, iż powstał między nimi spór, co do zasad opodatkowania tej transakcji. Strony postanowiły aneksować termin zawarcia umowy do czasu uzyskania jasnej informacji w tej sprawie. Spółka jako kupujący nie będzie miała prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z błędnie wystawionej faktury i skoro już na tym etapie – przed finalizacją transakcji – pojawił się spór, w tym zakresie istnieje interes prawny po Jej stronie w uzyskaniu niniejszej interpretacji. Wobec powyższego nie sposób zdaniem Spółki przyjąć, że nie posiada interesu prawnego w uzyskaniu interpretacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 lipca 2014 r. znak ITPP1/443Z-7/14/MS utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem zawartym w ww. postanowieniu, Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który wyrokiem z dnia 9 października 2014 r. sygn. akt I SA/Ol 683/14, uchylił zaskarżone postanowienie.

W dniu 7 stycznia 2015 r. wpłynęło do tutejszego organu ww. orzeczenie opatrzone klauzulą prawomocności. W orzeczeniu tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, iż istotą sporu było rozstrzygnięcie, czy zasadnym była odmowa przez organ podatkowy, wszczęcia postępowania z wniosku Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w związku z uznaniem, że wobec zakresu sformułowanych w tym wniosku pytań, Spółka nie była zainteresowanym, w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Sąd zauważył, że sformułowane we wniosku pytanie: czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, nabycie od innego podmiotu prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków, a jeśli tak to według jakiej stawki podatku, czy też przedmiot sprzedaży powinien korzystać ze zwolnienia – dotyczy nie tylko dostawcy, ale również prawnopodatkowej sytuacji skarżącej Spółki. W przypadku, gdy zbycie nieruchomości jest opodatkowane podatkiem VAT, przysługuje jej bowiem obniżenie podatku należnego o podatek naliczony. Skorzystanie z odliczenia podatku naliczonego będzie zaś miało wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Zatem Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie organ niesłusznie uznał, iż przedstawiona we wniosku o interpretację kwestia dotyczyła jedynie zakresu i sposobu opodatkowania czynności wykonywanych przez sprzedającego tj. Spółdzielnię ..., a nie sfery prawa i obowiązków podatkowych skarżącej Spółki. Z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Regulacja ta potwierdza, że przedstawiony we wniosku i interpretację problem dotyczy bezpośrednio sfery praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy. W świetle powyższego bez znaczenia, zdaniem Sądu, pozostaje, czy w treści wniosku wyraźnie wskazano na intencję Spółki, co do otrzymania rozstrzygnięcia dotyczącego ewentualnego prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z zawartą ze Spółdzielnią ... umową. Tym bardziej, że jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, organ przyznał, że jako potencjalny nabywcą nieruchomości, Spółka może być zainteresowana kwestią podlegania transakcji opodatkowaniu i właściwej stawki podatku, a jedynie nie wskazała we wniosku, związku przedstawionego zdarzenia przyszłego z możliwą odpowiedzialnością podatku, czy realizacją określonych uprawnień przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług. Na kwestię te zwróciła jednak uwagę w zażaleniu na postanowienie. Zatem Sąd zobowiązał tut. organ, przy ponownym rozpoznaniu sprawy, do wydania Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie sygn. akt I SA/Ol 683/14 z dnia 9 października 2014 r., na podstawie art. 169 § 1 i 2 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej, tut. organ w dniu 17 lutego 2015 r. wezwał Spółkę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania, poprzez przeformułowanie pytania postawionego we wniosku, w taki sposób aby odnosiło się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, w związku z zawartą ze Spółdzielnią ... transakcją sprzedaży nieruchomości zabudowanych, które Wnioskodawca planował nabyć oraz do jednoznacznego przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przestawionego stanu faktycznego, w taki sposób, aby stanowiło odpowiedź na postawione (przeformułowane) we wniosku pytanie oraz umożliwiło dokonanie jednoznacznej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w uzupełnieniu wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu) Spółka wskazała, co następuje:

Spółka zajmuje się działalnością budowlaną różnego rodzaju. Aktem notarialnym Rep. ... z dnia .... nabyła od Spółdzielczej ... „...” w R. nieruchomość położoną przy ul. ... w E. Powyższa nieruchomość, położona jest w województwie X, powiat Miasto Y, miejscowość Y, jednostka ewidencyjna ..., obręb numer ..., numer jednostki rejestrowej ..., obejmuje:

1. prawo użytkowania wieczystego do dnia 27 czerwca 2096 roku działki gruntu numer ... o powierzchni 0,1435 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków:

  -
 • jednokondygnacyjnego murowanego budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 149 m2 wybudowanego w 1993 roku,-
 • murowanego niemieszkalnego budynku o powierzchni zabudowy 36 m2 wybudowanego w 1990 roku,

dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą numer ...,

2. prawo użytkowania wieczystego do dnia 27 czerwca 2096 roku działki gruntu numer ... o powierzchni 0,3252 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej jednokondygnacyjnego murowanego budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 593 m2, wybudowanego w 1966 roku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą numer ...,

3. prawo użytkowania wieczystego do dnia 27 czerwca 2096 roku działki gruntu numer ... o powierzchni 0,0243 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej jednokondygnacyjnego murowanego budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 84 m2 wybudowanego w 1966 roku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą numer ...;

4. prawo użytkowania wieczystego do dnia 27 czerwca 2096 roku działki gruntu numer ... o powierzchni 1,5892 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków:

  -
 • dwukondygnacyjnego murowanego budynku oznaczonego zbiorniki, silosy, budynki magazynowe o powierzchni użytkowej 1074 m2 wybudowanego w 1973 roku,-
 • jednokondygnacyjnego murowanego budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 534 m2 wybudowanego w 1930 roku,-
 • dwukondygnacyjnego murowanego budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 3705 m2 wybudowanego w 1887 roku,-
 • jednokondygnacyjnego murowanego budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 523 m2 wybudowanego w 1930 roku wraz z kominem,-
 • jednokondygnacyjnego murowanego budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 138 m2 wybudowanego w 1996 roku,-
 • jednokondygnacyjnego murowanego budynku transportu i łączności o powierzchni użytkowej 235 m2 wybudowanego w 1974 roku,-
 • jednokondygnacyjnego murowanego budynku niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 102 m wybudowanego w 1983 roku,

-dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą numer ...,

5. prawo użytkowania wieczystego do dnia 27 czerwca 2096 roku działki gruntu numer ... o powierzchni 0,0147 ha, wraz z prawem własności części jednokondygnacyjnego murowanego budynku przemysłowego o powierzchni zabudowy 149 m2 wybudowanego w 1993 roku, położonego na działkach numer ... i ..., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w .... prowadzi księgę wieczystą numer ....

Zgodnie z wyjaśnieniami Spółdzielczej ... „...” zawartymi w interpretacjach IPTPP1/443-443/14-4/AK z dnia 24 września 2014 roku, IPTPP1/443-443/14-5/AK z dnia 24 września 2014 roku, IPTPP1/443-443/14-6/AK z dnia 24 września 2014 roku, IPTPP1/443-443/14-7/AK z dnia 24 września 2014 roku przedmiotowa nieruchomość wchodziła w skład majątku przejętej przez „...” z dniem 31 sierpnia 2010 roku ... Spółdzielni ... . Powyższe połączenie nastąpiło w trybie art. 96-102 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Wskutek połączenia cały majątek przejętej ... Spółdzielni ... przeszedł na Spółdzielczą ... „...”. Z dniem połączenia „...” wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa, prawa i obowiązki spółdzielni przejętej. Tym samym „...” przejął także wszystkie prawa i obowiązki dotyczące przedmiotowych nieruchomości, a w tym m. in. umowy najmu/dzierżawy.

...” po przyłączeniu ... Spółdzielni ... kontynuuje działalność przez nią wykonywaną. Wszystkie elementy przedmiotowej nieruchomości były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zarówno przed połączeniem, jak i po połączeniu obu podmiotów.

Składające się na nieruchomość budynki są trwale związane z gruntem. Zostały wytworzone w latach 1887-1996. Przeniesienie ich na własność ... Spółdzielni ... nastąpiło w drodze umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste przeniesienia własności budynków, aktem notarialnym Rep. ... z dnia .... Tym aktem Gmina (Miasta), na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, oddała ... Spółdzielni ... w użytkowanie wieczyste na 99 lat działki gruntu o nr ... i ... oraz przeniosła na rzecz ww. Spółdzielni prawo własności budynków, w tym nieodpłatnie budynki wybudowane ze środków nabywcy.

Odpłatnie na ww. Spółdzielnię Gmina przeniosła własność poniższych budynków:

 • wskazany w pkt 1) ppkt b) - murowany niemieszkalny budynek o powierzchni zabudowy 36 m2 wybudowany w 1990 roku,
 • wskazany w pkt 4) ppkt c) - dwukondygnacyjny murowany budynek przemysłowy o powierzchni użytkowej 3705 m2 wybudowany w 1887 roku,
 • wskazany w pkt 4) ppkt d) - jednokondygnacyjny murowany budynek przemysłowy o powierzchni użytkowej 523 m2 wybudowany w 1930 roku, wraz z kominem.

Prawo własności pozostałych budynków Gmina przeniosła na ww. Spółdzielnię nieodpłatnie. Działka gruntu pierwotnie o nr ..., decyzją Prezydenta z dnia ... zatwierdzającą podział nieruchomości, została geodezyjnie podzielona na działki o nr ..., ..., ..., ....

...” nie posiada jednoznacznej wiedzy co do tego, czy Gmina uznała te czynności za podlegające opodatkowaniu. Pewnym jest jednak, że na żadną z tych czynności nie wystawiono faktury VAT. W zakresie ustanowienia wieczystego prawa użytkowania gruntów nie ma wątpliwości, iż czynność ta nie była objęta ustawą o podatku od towarów i usług w tamtym okresie. Również czynność przeniesienia własności budynków nieodpłatnie nie mogła zostać uznana za podlegającą opodatkowaniu. Zwrócić jednak należy uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym sprzedaż budynków temu podatkowi podlegała. Dla potrzeb niniejszego stanu faktycznego przyjęto zatem, że odpłatna dostawa budynków dokonana w dniu 27 czerwca 1997 r. przez Gminę podlega podatkowi od towarów i usług, a dla „...” nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, chociażby z tego względu, iż Gmina nie wystawiła faktury na udokumentowanie tej czynności.

Poszczególne budynki oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu były ujęte w ewidencji środków trwałych. W zakresie wyspecyfikowanych powyżej w punktach od 1 do 5, składających się na nieruchomość budynków o wskazanej dacie wybudowania do roku 1990, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów budowlanych albowiem w tym czasie nie występował podatek VAT. Natomiast w zakresie budynków wskazanych, tj:

 • w pkt 1) ppkt a) i pkt 5 - jednokondygnacyjny murowany budynek handlowo -usługowy o powierzchni zabudowy 149 m2 wybudowany w 1993 roku,
 • w pkt 4) ppkt e) - jednokondygnacyjny murowany budynek handlowo - usługowy o powierzchni użytkowej 138 m2 wybudowany w 1996 roku,

od nakładów budowlanych przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ Spółdzielnia wykonywała głównie czynności opodatkowane.

W okresie ostatnich 5 lat nie dokonywano ulepszeń żadnego z budynków składających się na przedmiotową nieruchomość (w wyspecyfikowanych powyżej w punktach od 1 do 5), a w latach jeszcze wcześniejszych ponoszone wydatki na ulepszenie niektórych budynków nie przekroczyły 30% wartości początkowej tych obiektów.

Niektóre budynki były oddane w najem na rzecz najemców będących podmiotami trzecimi, na podstawie zawartych umów, tj. wskazane:

 • w pkt 1) ppkt a) i pkt 5 - jednokondygnacyjny murowany budynek handlowo -usługowy o powierzchni zabudowy 149 m2 wybudowany w 1993 roku, był w całości oddany w najem w okresie od 15 kwietnia 2010 r.
 • w pkt 2) - jednokondygnacyjny murowany budynek przemysłowy o powierzchni użytkowej 593 m2 wybudowany w 1996 roku, był oddany w najem w części, tj. 105 m2 w okresie od 10 sierpnia 2009 r.
 • w pkt 4) ppkt c) - dwukondygnacyjny murowany budynek przemysłowy o powierzchni użytkowej 3705 m2 wybudowany w 1887 roku, był oddany w najem w części, tj. 254 m2 w okresie od 1 sierpnia 2007 r.
 • w pkt 4) ppkt g) - jednokondygnacyjny murowany budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 102 m2 wybudowany w 1983 roku, był w całości oddany w najem od 28 czerwca 2012 r.

Przed dokonaniem sprzedaży strony złożyły do Urzędu Skarbowego właściwego dla kupującego zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT.

1. Zgodnie z aktem notarialnym Rep. ... z dnia ... strony ustaliły cenę sprzedaży nieruchomości na kwotę 4.500.000,00 zł netto plus VAT 23% w kwocie 1.035.000,00 zł,

2. Cena sprzedaży została ustalona jako łączna cena sprzedaży działek i posadowionych na nich budynków i budowli, którą to strony ustaliły w następujący sposób:

a. ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek:

  -
 • numer ... kwota netto 240.300,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • numer ... kwota netto 544.650,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • numer ... kwota netto 40.700,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • numer ... kwota netto 2.662.000,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • numer ... kwota netto 24.600,00 zł plus 23% podatek VAT,

b. ceny sprzedaży budynków na działce numer ...:

  -
 • budynek niemieszkalny (portierni) o powierzchni zabudowy 36 m2 - netto 2.000,00zł, plus 23% podatek VAT,-
 • budynek handlowo-usługowy (sklepu) o powierzchni zabudowy 149 m2- posadowiony w części na działce numer ..., netto 43.200,00 zł plus 23% podatek VAT

c. cena sprzedaży budynku przemysłowego (proszkowni) posadowionego na działce numer ... o powierzchni użytkowej 593 m2 - kwota netto 145.000,00zł plus 23% podatek VAT,

d. cena sprzedaży budynku przemysłowego (trafostacji) posadowionego na działce numer ... o powierzchni użytkowej 84 m2 - kwota netto 13.000,00 zł plus 23% podatek VAT,

e. ceny sprzedaży budynków na działce numer 44/4:

  -
 • budynek przemysłowy (produkcyjno-biurowy i stacja powietrza) o powierzchni użytkowej 3.705 m2- kwota netto 470.500,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • budynek oznaczony jako silosy, zbiorniki, budynki magazynowe (socjalno-magazynowy i pralni) o powierzchni użytkowej 1.074 m2 kwota netto 156.000,00 zł, plus 23% podatek VAT,-
 • budynek przemysłowy (chłodni - kotłowni) o powierzchni użytkowej 523 m2 wraz z kominem kwota netto 52.500,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • budynek handlowo - usługowy (garaży) o powierzchni użytkowej 534 m2 kwota netto 67.000,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • budynek handlowo - usługowy o powierzchni użytkowej 138 m2 - netto 11.300,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • budynek transportu lub łączności (stolarnia i wiata) o powierzchni użytkowej 235 m2 - netto 25.000,00 zł plus 23% podatek VAT,-
 • budynek inny niemieszkalny (wiata) o powierzchni użytkowej 102 m2- netto 2.250,00 zł plus 23% podatek VAT.

  Sprzedający wystąpił z wnioskiem o interpretację w zakresie zasad opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowej transakcji. W akcie notarialnym strony zawarły zapis, że w przypadku otrzymania interpretacji określającej odmienne od przyjętych w akcie notarialnym zasad opodatkowania podatkiem VAT, strony będą zobowiązane do przyjęcia wskazanych przez organ podatkowy zasad opodatkowania. W przypadku uzyskania interpretacji, zgodnie z którą przedmiot umowy jest zwolniony w całości lub w części z opodatkowania podatkiem VAT, sprzedająca zobowiązana jest do wystawienia faktur korygujących podatek VAT i zwrotu kupującemu nadpłaconego podatku. Po otrzymaniu interpretacji IPTPP1/443-443/14-4/AK, IPTPP1/443-443/14-5/AK, IPTPP1/443-443/14-6/AK i IPTPP1/443-443/14-7/AK sprzedająca dokonała korekty faktur zgodnie z udzieloną interpretacją, wystawiła faktury korygujące pomniejszające podatek VAT z kwoty 1.035.000 zł do kwoty 656.301,10 zł i zwróciła nadpłacony podatek VAT w kwocie 378.698,90 zł.

  W oparciu o ww. interpretacje dokonano korekt następująco:

  Przy dostawie nieruchomości obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntu działki oznaczonej jako ... wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków, tj. jednokondygnacyjnego murowanego budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 149 m2 oraz murowanego niemieszkalnego budynku o powierzchni zabudowy 36 m2, zastosowano zwolnienie przedmiotowe od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, a następnie rezygnację ze zwolnienia, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy VAT.

  Przy dostawie nieruchomości obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntu działki oznaczonej jako ... wraz z prawem własności posadowionej na tym gruncie części jednokondygnacyjnego murowanego budynku przemysłowego o powierzchni zabudowy 149 m2, zastosowano zwolnienie przedmiotowe od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT a następnie rezygnację ze zwolnienia, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy VAT.

  W efekcie pozostawiono bez zmian opodatkowanie budynków o powierzchni zabudowy 149 m2 i 36 m2 oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu działki ... oraz działki gruntu nr ... (łącznie wartość netto 310.100 zł, VAT 71.323 zł).

  Przy dostawie nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki oznaczonej jako ... wraz z prawem własności posadowionego na tym gruncie jednokondygnacyjnego murowanego budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 593 m2 zastosowano zwolnienie z podatku VAT, stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 w części oddanej w najem, a w pozostałej części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

  Następnie zastosowano rezygnację ze zwolnienia, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy VAT do tej części nieruchomości, która została oddana w najem.

  W efekcie opodatkowanie budynku o powierzchni użytkowej 593 m2 posadowionego na działce ... skorygowano następująco: w części 17,71% dotyczącej najmu o powierzchni 105 m2 pozostawiono opodatkowanie (netto 25.679,50 zł, VAT 5.906.29 zł), w pozostałej części o powierzchni 488 m2 tj. 82,29% zastosowano zwolnienie z podatku VAT (wartość netto 119.320,50 zł), prawo wieczystego użytkowania gruntu działki numer ... opodatkowano podatkiem VAT, w części 17,71 % dotyczącej najmu (netto 96.457.52 zł VAT 22.185,23 zł), w części 82,29 % zastosowano zwolnienie od VAT (wartość netto 448.192,48 zł).

  Przy dostawie nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki oznaczonej jako ... wraz z prawem własności posadowionego na tym gruncie jednokondygnacyjnego murowanego budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 84 m2 zastosowano zwolnienia od podatku VAT, stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

  W efekcie skorygowano podatek VAT, pozostawiając wartość netto budynku 13.000,00 zł, wartość netto wieczystego użytkowania gruntu 40.700,00 zł;

  Przy dostawie nieruchomości składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki oznaczonej jako ... wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków:

  • - dwukondygnacyjny murowany budynek przemysłowy o powierzchni użytkowej 3705 m2 jednokondygnacyjny murowany budynek przemysłowy o powierzchni użytkowej 523 m2 wraz z kominem i jednokondygnacyjny murowany budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 102 m2 zastosowano zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, a następnie rezygnację ze zwolnienia, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy VAT,-
  • dwukondygnacyjny murowany budynek oznaczony: zbiorniki, silosy, budynki magazynowe o powierzchni użytkowej 1074 m2, jednokondygnacyjny murowany budynek handlowo - usługowy o powierzchni użytkowej 534 m2, jednokondygnacyjny murowany budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 235 m2 zastosowano zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy VAT,-
  • jednokondygnacyjny murowany budynek handlowo - usługowy o powierzchni użytkowej 138 m2, opodatkowano podatkiem VAT na zasadach ogólnych według stawki 23%.

  W efekcie działkę numer ... i posadowione na niej budynki rozliczono następująco: budynki o powierzchni 3705 m2, 523 m2, 102 m2 opodatkowano podatkiem VAT (łączna wartość netto 525.250,00 zł, VAT 120.807,50 zł), budynek o powierzchni 138 m2 opodatkowano podatkiem VAT (wartość netto 11.300,00 zł, VAT 2.599,00 zł ), budynki o powierzchni 1074 m2, 534 m2, 235 m2 zastosowano zwolnienie od VAT (łączna wartość netto 248.000,00 zł). Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki ... opodatkowano podatkiem VAT, w części przypadającej na budynki opodatkowane, tj. w 70,80% (wartość netto 1.884.696,00, VAT 433.480,08 zł), zastosowano zwolnienie w części przypadającej na budynki zwolnione, tj. w 29,20% (wartość netto 777.304,00 zł).

  W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 marca 2015 r. Spółka zweryfikowała pytanie, które otrzymało następujące brzmienie:

  Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT w kwocie 656.301,10 zł od transakcji nabycia nieruchomości przy ul. ... w ......

  Następnie Spółka przedstawiła następujące stanowisko w sprawie:

  Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT w kwocie 656.301,10 zł od transakcji nabycia nieruchomości przy ul. ... w ... . Zasady opodatkowania wynikają z zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, art. 43 ust 10 i 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Prawidłowość opodatkowania transakcji przez sprzedającego została potwierdzona interpretacjami IPTPP1/443-443/14-4/AK z dnia 24 września 2014 roku, IPTPP1/443-443/14-5/AK z dnia 24 września 2014 roku, IPTPP1/443-443/14-6/AK z dnia 24 września 2014 roku, IPTPP1/443-443/14-7/AK z dnia 24 września 2014 roku.

  Spółka otrzymała i zaewidencjonowała faktury VAT, a następnie faktury VAT korygujące na łączną kwotę wartości netto 4.500.000 zł plus podatek VAT 656.301,10 zł.

  Sprzedający uzyskał interpretację potwierdzającą prawidłowość przyjętych rozliczeń, stąd uznanie, iż takie stanowisko jest nieprawidłowe, naruszałoby zasadę zaufania do organów państwa.

  Zatem w świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 października 2014 r. sygn. akt I SA/Ol 683/14, jak również stan faktyczny, przedstawiony we wniosku oraz jego uzupełnieniu – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Z powołanego wyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

  Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi oraz w sytuacji, gdy towary i usługi zostały nabyte przez podmiot inny niż podatnik (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie).

  Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Na podstawie art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

  1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);

  2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

  3. (uchylony);

  4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;

  5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

  6. (uchylony);

  7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

  Przenosząc powyższe przepisy na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro w związku z nabyciem od Spółdzielni ... prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz posadowionymi na nim budynkami, Spółka otrzymała faktury z prawidłowo naliczonym podatkiem (prawidłowość opodatkowania transakcji została potwierdzona wydanymi dla sprzedającego interpretacjami indywidualnymi), tj. faktury te nie dokumentują transakcji, które winny być zwolnione od podatku od towarów i usług (nie występuje przypadek, o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy), to w zakresie, w jakim nabyte towary są wykorzystywane w działalności opodatkowanej, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z powołanym wyżej art. 86 ust. 1 ustawy.

  W tym miejscu należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych przez Spółkę faktur dotyczących sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz posadowionymi na nim budynkami, nie oceniano natomiast prawidłowości ustalenia kwoty podatku naliczonego, gdyż może to nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.