ITPP1/443-1417/14/AP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP1/443-1417/14/APinterpretacja indywidualna
 1. jednostka samorządu terytorialnego
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. zadania publiczne
 4. zadania statutowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Gmina podpisała z W. o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałania 6.1.1 – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. W dniu 28 marca 2014 r. podpisano pierwszy aneks do umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego regionu. Zabezpieczone składowisko odpadów zminimalizuje przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i powietrza. Celem projektu jest ochrona powierzchni ziemi poprzez likwidację zagrożeń wynikających ze składowania odpadów na przedmiotowym składowisku poprzez rekultywację składowiska we ... . W ramach ww. projektu Gmina od czerwca do września zrealizowała następujące zadania:

 1. przeprowadzono niezbędne prace porządkowe i geodezyjne,
 2. wyprofilowano powierzchnię złoża odpadów, zniwelowano skarpy złoża do spadku umożliwiającego zagęszczenie odpadów,
 3. zrekultywowano kwaterę I w ramach prac wykonano m.in.:
  1. - instalację odgazowania złoża odpadów,-
  2. makroniwelację techniczną złoża,-
  3. wykonano okrywę uszczelniającą złoże poprzez ułożenie izolacji betonowej,-
  4. zrekonstruowano strukturę profilu glebowego, poprzez wykonanie aktywnej biologicznie wierzchniej warstwy dla trawiastej okrywy składowiska,
 4. przeprowadzono makroniwelację techniczną kwatery II,
 5. od października do listopada 2014 r. zostanie wykonana:
  1. - rekultywacja biologiczna kwatery I oraz kwatery II poprzez dokonanie zasiewów mieszanek traw oraz nasadzeń krzewów,-
  2. przyłącze sanitarne oraz przyłącze energetyczne,
 6. zakończenie wszystkich prac związanych z rekultywacją składowiska zaplanowano do końca listopada 2014 r.

-

Zakłada się, że po zakończeniu zadania jednostką odpowiedzialną za administrowanie powstałą infrastrukturą będzie nadal Gmina, jako jednostka zobowiązana do finansowania i utrzymania tego typu infrastruktury. Bieżące koszty utrzymania ponosić będzie Gmina, ponieważ w tym zakresie wykonuje zadania własne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym. Faktury dotyczące realizacji projektu wystawiane są na Urząd Miasta i Gminy. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w projekcie. Wydatki związane z realizacją projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina z tytułu zrekultywowanego składowiska odpadów nie będzie uzyskiwać żadnych korzyści majątkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina realizując projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6-Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałania 6.1.1 – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ma możliwość odzyskania podatku VAT i czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstałego w ramach realizacji przedmiotowego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina realizując projekt pn. „...” nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług oraz nie może skorzystać z odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Gminy dokonywane zakupy towarów i usług, w ramach realizacji projektu nie będą miały związku pomiędzy ich nabyciem, a wykonywaniem czynności opodatkowanych. Końcowy efekt (zrealizowanie inwestycji) będzie służyć celom publicznym. W ocenie Gminy zakupy towarów i usług, służące realizacji projektu nie dają możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Ponadto Gmina realizując inwestycję, kieruje się zaspokajaniem potrzeb wspólnoty terytorialnej i wykonuje zadania własne o charakterze gminnym nałożone na nią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wykonuje zadania publiczne (własne) o charakterze gminnym, w szczególności:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk u unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym, Gmina uważa, iż nie będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a tym samym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednostka samorządu terytorialnego
IBPBI/2/423-1306/14/PC | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1354/14/AP | Interpretacja indywidualna

zadania publiczne
ITPP1/443-1136/13/DM | Interpretacja indywidualna

zadania statutowe
ITPP1/443-959/12/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.