ITPP1/443-1417/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Gmina podpisała z W. o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałania 6.1.1 – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. W dniu 28 marca 2014 r. podpisano pierwszy aneks do umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego regionu. Zabezpieczone składowisko odpadów zminimalizuje przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i powietrza. Celem projektu jest ochrona powierzchni ziemi poprzez likwidację zagrożeń wynikających ze składowania odpadów na przedmiotowym składowisku poprzez rekultywację składowiska we ... . W ramach ww. projektu Gmina od czerwca do września zrealizowała następujące zadania:

 1. przeprowadzono niezbędne prace porządkowe i geodezyjne,
 2. wyprofilowano powierzchnię złoża odpadów, zniwelowano skarpy złoża do spadku umożliwiającego zagęszczenie odpadów,
 3. zrekultywowano kwaterę I w ramach prac wykonano m.in.:
  1. - instalację odgazowania złoża odpadów,-
  2. makroniwelację techniczną złoża,-
  3. wykonano okrywę uszczelniającą złoże poprzez ułożenie izolacji betonowej,-
  4. zrekonstruowano strukturę profilu glebowego, poprzez wykonanie aktywnej biologicznie wierzchniej warstwy dla trawiastej okrywy składowiska,
 4. przeprowadzono makroniwelację techniczną kwatery II,
 5. od października do listopada 2014 r. zostanie wykonana:
  1. - rekultywacja biologiczna kwatery I oraz kwatery II poprzez dokonanie zasiewów mieszanek traw oraz nasadzeń krzewów,-
  2. przyłącze sanitarne oraz przyłącze energetyczne,
 6. zakończenie wszystkich prac związanych z rekultywacją składowiska zaplanowano do końca listopada 2014 r.

-

Zakłada się, że po zakończeniu zadania jednostką odpowiedzialną za administrowanie powstałą infrastrukturą będzie nadal Gmina, jako jednostka zobowiązana do finansowania i utrzymania tego typu infrastruktury. Bieżące koszty utrzymania ponosić będzie Gmina, ponieważ w tym zakresie wykonuje zadania własne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym. Faktury dotyczące realizacji projektu wystawiane są na Urząd Miasta i Gminy. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w projekcie. Wydatki związane z realizacją projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina z tytułu zrekultywowanego składowiska odpadów nie będzie uzyskiwać żadnych korzyści majątkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina realizując projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6-Środowisko przyrodnicze, Działania 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałania 6.1.1 – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ma możliwość odzyskania podatku VAT i czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstałego w ramach realizacji przedmiotowego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina realizując projekt pn. „...” nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług oraz nie może skorzystać z odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Gminy dokonywane zakupy towarów i usług, w ramach realizacji projektu nie będą miały związku pomiędzy ich nabyciem, a wykonywaniem czynności opodatkowanych. Końcowy efekt (zrealizowanie inwestycji) będzie służyć celom publicznym. W ocenie Gminy zakupy towarów i usług, służące realizacji projektu nie dają możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Ponadto Gmina realizując inwestycję, kieruje się zaspokajaniem potrzeb wspólnoty terytorialnej i wykonuje zadania własne o charakterze gminnym nałożone na nią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego wykonuje zadania publiczne (własne) o charakterze gminnym, w szczególności:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk u unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym, Gmina uważa, iż nie będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a tym samym nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.