ITPP1/443-1288/14/AP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
ITPP1/443-1288/14/APinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca podpisał umowę w dniu 13 lutego 2014 r. z Województwem ... reprezentowanym przez Zarząd Województwa zwanym „Instytucją Zarządzającą”. Umowa o dofinansowaniu projektu pn. „...” Nr ... w ramach Osi Priorytetowej 7-Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.21 - Usługi i aplikację dla obywateli, Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. Planowana wartość projektu pn. „...” wynosi 603.528,89 zł. Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 603.528,89 zł. Instytucja zarządzająca przyznała na realizację projektu środki europejskie EFRRO w kwocie 512.999,55 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Szpitala to 90.529,34 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych. Wraz z wnioskiem o płatność końcową Szpital zobowiązany został do złożenia załącznika interpretacji podatkowej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala według Polskiej Kwalifikacji Działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, PKD 8610Z – Działalność Szpitali. Są to usługi zwolnione od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto dodatkowo w ramach swojej działalności Szpital prowadzi również działalność opodatkowaną (najem lokali, czynsz). Szpital jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Projekt pn. „...” poprzez zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz wyposażenia ma na celu poprawę usług medycznych, bezpieczeństwa i działania systemu informatycznego w Szpitalu. Zakupionego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia Szpital nie będzie wykorzystywał do działalności opodatkowanej, nie będzie świadczył usług obcym podmiotom i nie będzie uzyskiwał z tego tytułu żadnego zysku. Będzie świadczył usługi medyczne tylko w ramach umowy z NFZ.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie:

Czy Szpitalowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionego sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zakupiony sprzęt oprogramowanie komputerowe oraz wyposażenie nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca wystąpił o dofinansowanie projektu pn. „...”. Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz wyposażenia ma na celu poprawę usług medycznych, bezpieczeństwa i działania systemu informatycznego w Szpitalu. Jak wskazano we wniosku, zakupionych w związku z realizowanym projektem towarów i usług Szpital nie będzie wykorzystywał do działalności opodatkowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że o ile realizowany projekt nie posłuży wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-604/15/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.