ITPP1/443-1275/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje projekt finansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Gmina. Przedmiotem projektu jest przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w miejscowości N. oraz zakup ciągnika rolniczego z przyczepą (wozem asenizacyjnym) do zbiórki ścieków komunalnych z terenu Gminy. Inwestycja obejmuje:

  • modernizację hydroforni,
  • zakup ciągnika z przyczepą (wozem asenizacyjnym) do wywozu nieczystości płynnych,
  • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Koszt inwestycji obejmuje następujące wydatki:

  • modernizację stacji uzdatniania wody, budowę sieci międzyobiektowych i zabudowę pompy głębinowej w istniejącej studni wierconej,
  • zakupu ciągnika wraz z przyczepą (wozem asenizacyjnym),
  • zakupu i montażu oczyszczalni przydomowych typu marseplast z tunelami rozsączającymi na ciężki grunt.

Termin realizacji projektu przypada na lata 2014-2015. Celem inwestycji jest zapewnienie miejscowości N. i 13 sołectw na terenie Gminy w wodę oraz możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania ścieków z gospodarstw indywidualnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane na poszczególnych nieruchomościach, na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości. Wpłaty udziału finansowego dla wszystkich zadeklarowanych mieszkańców będą jednakowe oraz wnoszone jednorazowo. Umowy będą zawierane pomiędzy Gminą, a poszczególnymi właścicielami nieruchomości, zgodnie z którymi:

  • właściciel nieruchomości zobowiąże się uczestniczyć w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i wpłacić na rzecz Gminy ustaloną kwotę,
  • po zakończeniu inwestycji, Gmina przekaże wybudowaną oczyszczalnię ścieków właścicielowi nieruchomości, który stanie się jej użytkownikiem.

Zakupione i zamontowane oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od momentu zakończenia projektu będą własnością Gminy, zaś po tym okresie Gmina przekaże je mieszkańcom za cenę wniesionego wkładu własnego na realizację projektu. Gmina uznaje, iż wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu i winny być dokumentowane fakturami VAT. Na dzień złożenia wniosku hydrofornia zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2011 jest wydzierżawiona dla Spółki, w której zawarto zapis, iż Gmina jest inwestorem wszelkich robót związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektu. Zatem poniesione nakłady zwiększą wartość środka trwałego. Po przebudowie hydroforni umowa dzierżawy zostanie rozwiązana i po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Gmina ponownie wydzierżawi Spółce przebudowaną stację uzdatniania wody. Na realizację ww. projektu Gmina pozyskała dofinansowanie 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Podatek od towarów i usług jest kosztem niekwalifikowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie mogła odliczyć od podatku należnego pełną kwotę podatku naliczonego z faktur za wykonane roboty budowlane, związane z przebudową hydroforni, budową przydomowych oczyszczalni ścieków i zakupem ciągnika z przyczepą (wozem asenizacyjnym) w całości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z założeń przedmiotowego projektu wynika, że Gmina nadal będzie wydzierżawiać hydrofornię oraz wydzierżawi nabyty ciągnik i przyczepę (wóz asenizacyjny) dla Spółki – na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że Gmina jako beneficjent będzie dokonywać czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, którym służyć będą poniesione przez beneficjenta wydatki związane z realizacją projektu. Zatem w ww. sytuacji dzierżawa będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Ponadto poszczególne elementy zrealizowanej inwestycji, tj. oczyszczalni ścieków, również zostaną przekazane właścicielom nieruchomości po 5 latach od zakończenia realizacji projektu, za cenę wniesionego wkładu własnego na realizację projektu. Należy przyjąć, że ta część będzie związana również ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 77, poz.1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabywaniu towarów i usług, związanych z realizacją ww. projektu. Wobec powyższego zdaniem Gminy podatek naliczony związany z realizacją projektu podlega odliczeniu w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.