ITPP1/443-1275/14/AP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni.
ITPP1/443-1275/14/APinterpretacja indywidualna
 1. jednostka samorządu terytorialnego
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. zadania publiczne
 4. zadania statutowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje projekt finansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Gmina. Przedmiotem projektu jest przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w miejscowości N. oraz zakup ciągnika rolniczego z przyczepą (wozem asenizacyjnym) do zbiórki ścieków komunalnych z terenu Gminy. Inwestycja obejmuje:

 • modernizację hydroforni,
 • zakup ciągnika z przyczepą (wozem asenizacyjnym) do wywozu nieczystości płynnych,
 • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Koszt inwestycji obejmuje następujące wydatki:

 • modernizację stacji uzdatniania wody, budowę sieci międzyobiektowych i zabudowę pompy głębinowej w istniejącej studni wierconej,
 • zakupu ciągnika wraz z przyczepą (wozem asenizacyjnym),
 • zakupu i montażu oczyszczalni przydomowych typu marseplast z tunelami rozsączającymi na ciężki grunt.

Termin realizacji projektu przypada na lata 2014-2015. Celem inwestycji jest zapewnienie miejscowości N. i 13 sołectw na terenie Gminy w wodę oraz możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania ścieków z gospodarstw indywidualnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane na poszczególnych nieruchomościach, na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości. Wpłaty udziału finansowego dla wszystkich zadeklarowanych mieszkańców będą jednakowe oraz wnoszone jednorazowo. Umowy będą zawierane pomiędzy Gminą, a poszczególnymi właścicielami nieruchomości, zgodnie z którymi:

 • właściciel nieruchomości zobowiąże się uczestniczyć w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i wpłacić na rzecz Gminy ustaloną kwotę,
 • po zakończeniu inwestycji, Gmina przekaże wybudowaną oczyszczalnię ścieków właścicielowi nieruchomości, który stanie się jej użytkownikiem.

Zakupione i zamontowane oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od momentu zakończenia projektu będą własnością Gminy, zaś po tym okresie Gmina przekaże je mieszkańcom za cenę wniesionego wkładu własnego na realizację projektu. Gmina uznaje, iż wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu i winny być dokumentowane fakturami VAT. Na dzień złożenia wniosku hydrofornia zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2011 jest wydzierżawiona dla Spółki, w której zawarto zapis, iż Gmina jest inwestorem wszelkich robót związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektu. Zatem poniesione nakłady zwiększą wartość środka trwałego. Po przebudowie hydroforni umowa dzierżawy zostanie rozwiązana i po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Gmina ponownie wydzierżawi Spółce przebudowaną stację uzdatniania wody. Na realizację ww. projektu Gmina pozyskała dofinansowanie 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Podatek od towarów i usług jest kosztem niekwalifikowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie mogła odliczyć od podatku należnego pełną kwotę podatku naliczonego z faktur za wykonane roboty budowlane, związane z przebudową hydroforni, budową przydomowych oczyszczalni ścieków i zakupem ciągnika z przyczepą (wozem asenizacyjnym) w całości...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z założeń przedmiotowego projektu wynika, że Gmina nadal będzie wydzierżawiać hydrofornię oraz wydzierżawi nabyty ciągnik i przyczepę (wóz asenizacyjny) dla Spółki – na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że Gmina jako beneficjent będzie dokonywać czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, którym służyć będą poniesione przez beneficjenta wydatki związane z realizacją projektu. Zatem w ww. sytuacji dzierżawa będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Ponadto poszczególne elementy zrealizowanej inwestycji, tj. oczyszczalni ścieków, również zostaną przekazane właścicielom nieruchomości po 5 latach od zakończenia realizacji projektu, za cenę wniesionego wkładu własnego na realizację projektu. Należy przyjąć, że ta część będzie związana również ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 77, poz.1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabywaniu towarów i usług, związanych z realizacją ww. projektu. Wobec powyższego zdaniem Gminy podatek naliczony związany z realizacją projektu podlega odliczeniu w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednostka samorządu terytorialnego
ITPB2/436-88/14/DSZ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1272/14/AP | Interpretacja indywidualna

zadania publiczne
ITPP1/443-1136/13/DM | Interpretacja indywidualna

zadania statutowe
ITPP1/443-959/12/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.