ITPP1/443-1065/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2012 r. (data wpływu 4 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów jest akademicką uczelnią publiczną i posiada osobowość prawną. Uniwersytet działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 165, poz. 1365, z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),
 3. innych ustaw,
 4. Statutu.

Misją Uniwersytetu jest:

 1. kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz przygotowanie do pracy zawodowej,
 2. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 3. kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 4. wychowanie studentów i doktorantów, w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych poprzez kształcenie i rehabilitację zawodową,
 6. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, doktorantów i pracowników,
 7. pomnażanie i upowszechnianie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz działalności informacyjną,
 8. działanie na rzecz społeczności i kraju,
 9. wspieranie naukowej i zawodowej kariery absolwentów Uniwersytetu.

Uniwersytet, wykonując swoją misję, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i innymi oraz uczestniczy w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

Jednostka realizuje projekt pn. „...”, który jest współfinansowany w ramach Instrumentów Finansowych LIFE+, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr ... oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr .... Projekt ten realizowany jest również przez wielu partnerów zagranicznych oraz przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ....

Ogólnym celem projektu jest zastosowanie najlepszej dostępnej metodologii do pozyskania informacji o liczbie osobników i zmianach populacji morświnów oraz ich rozmieszczeniu w X.

Ponadto Uniwersytet wymienił inne istotne cele projektu takie jak:

 1. Oszacowanie gęstości występowania morświnów w X, opracowanie map rozmieszczenia i oszacowania liczebności osobników w warstwie od 5 do 80 m głębokości morza.
 2. Rozpoznanie występowania możliwych „hot spotów” i stref znacznego oddziaływania antropogenicznego, w tym związanego z działalnością gospodarczą zakłócających neutralne środowisko bytowania morświna. Wyznaczenie potencjalnych stref ochronnych morświnów.
 3. Poszerzenie i popularyzacja wiedzy o morświnie wśród ustawodawców, osób zarządzających, użytkowników środowiska morskiego i mieszkańców oraz Unii Europejskiej.
 4. Zastosowanie najlepszych metod skutecznego nadzoru nad morświnami w strefach o małej liczebności osobników.

Wyniki tego projektu są istotne z punktu widzenia zarządzania i ochrony populacji nie tylko morświnów, ale również innych gatunków zwierząt, będą rozpowszechniane nieodpłatnie. Poszerzona wiedza będzie przedmiotem zainteresowania naukowców i ekspertów od zarządzania żywymi zasobami morza oraz szacowania liczebności danej populacji. Przyczyni się także do wzrostu świadomości społecznej, która będzie sprzyjała działaniom zmierzającym do przetrwania populacji morświnów.

Uniwersytet koordynuje polską częścią projektu S.. Jest odpowiedzialny za wystawienie i serwisowanie urządzeń hydroakustycznych C-POD do prowadzenia monitoringu w polskich wodach, uczestniczy w spotkaniach informacyjnych dla interesariuszy oraz spotkaniach realizatorów projektu, przeprowadza wstępną analizę danych hydroakustycznych, jest odpowiedzialny za propagowanie wiedzy na temat morświnów i celów projektu (ulotki, wystawa, spot w TV) oraz za okresowe sprawozdanie realizacji projektu. Uniwersytet prowadzi ponadto krajową bazę danych dotyczącą występowania i śmiertelności morświnów.

Do zadań Uniwersytetu należy:

 1. utworzenie zaplecza logistycznego do gromadzenia danych,
 2. statyczny monitoring akustyczny morświnów i podstawowe analizy z tego monitoringu w Polsce,
 3. organizowanie spotkań informacyjnych i komunikaty prasowe,
 4. upowszechnianie projektu,
 5. zarządzenie projektem.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet prawidłowo stosuje art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, kwalifikując podatek VAT naliczony jako niepodlegający odliczeniu i zwrotowi...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Uniwersytet stoi na stanowisku, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakres prac wykonywanych w ramach projektu SAMBAH przez niego nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym, ponieważ koszty tego projektu są wyodrębnione w systemie księgowym i można je jednoznacznie ustalić oraz można stwierdzić, że nie są one powiązane ze sprzedażą opodatkowaną, Uniwersytet zakwalifikował VAT naliczony od dokonanych zakupów w projekcie, jako niepodlegający odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku z tytułu zakupów towarów i usług, ponieważ nie mają one związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W treści rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Uniwersytet realizuje projekt pn. „...”, który jest współfinansowany w ramach Instrumentów Finansowych LIFE+, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr ... oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr ....

Ogólnym celem projektu jest zastosowanie najlepszej dostępnej metodologii do pozyskania informacji o liczbie osobników i zmianach populacji morświnów oraz ich rozmieszczeniu. Wyniki tego projektu są istotne z punktu widzenia zarządzania i ochrony populacji nie tylko morświnów, ale również innych gatunków zwierząt, będą rozpowszechniane nieodpłatnie. Poszerzona wiedza będzie przedmiotem zainteresowania naukowców i ekspertów od zarządzania żywymi zasobami morza oraz szacowania liczebności danej populacji. Przyczyni się także do wzrostu świadomości społecznej, która będzie sprzyjała działaniom zmierzającym do przetrwania populacji bałtyckich morświnów. Wydatki związane z realizacją projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Zatem, o ile zakupione towary i usługi dotyczące realizacji projektu pn. „...”, nie posłużą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, to w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków związanych z realizowanym projektem. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać także prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.