IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014r. (data wpływu 16 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) oraz pismem z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji parkingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia nakładów na renowację parkingu do kosztów uzyskania przychodów oraz podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji parkingu.

Pismem z dnia 16.10.2014 r. uzupełniono wniosek poprzez nadesłanie potwierdzenia realizacji przelewu opłaty w kwocie 80 zł. od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Tut. Organ pismem z dnia 29.12.2014 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez przedstawienie wyczerpująco zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska Wnioskodawcy. Wniosek został uzupełniony w ustawowym terminie.

Niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji parkingu.

Natomiast w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia nakładów na renowację parkingu do kosztów uzyskania przychodów, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka ... jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynnym podatnikiem podatku VAT. Całość przychodów osiąganych przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spółka zamierza partycypować w połowie kosztów renowacji nawierzchni parkingu usytuowanego na terenie sąsiadującym z terenem Spółki. Teren parkingu należy do Urzędu Miasta ..., pozostaje we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w .... Jakkolwiek jest to parking ogólnodostępny i nieogrodzony, w znakomitej większości wykorzystywany jest przez klientów, gości i kontrahentów (dostawców i odbiorców) spółki. Opłakany stan techniczny ww. parkingu nie tylko bardzo negatywnie wpływa na wizerunek Spółki, ale przede wszystkim ogranicza jego funkcjonalność i stwarza ryzyka związane z niedostatecznym bezpieczeństwem jego użytkowania. Zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami z Zarządem Dróg i Transportu w ...., Spółka ma finansować i nadzorować przebieg prac związanych z renowacją połowy nawierzchni parkingu. Przewidywana wysokość nakładów związanych z obciążającą stronę Spółki renowacją będzie wynosić około 25 000 zł. netto.

W uzupełnieniu wniosku w zakresie podatku od towarów i usług wskazano, iż:

  1. całość przychodów osiąganych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - Spółka nie osiąga przychodów zwolnionych z podatku VAT lub niepodlegających opodatkowaniu,
  2. wszystkie towary i usługi zakupione w związku z renowacją parkingu będą służyły do wykonywania przez spółkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
  3. faktury na zakup towarów i usług związanych z renowacją parkingu w części obciążającej, zgodnie z umową, wnioskodawcę będą wystawione bezpośrednio na niego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone numerem 2.

Czy Spółka będzie mogła bez ograniczeń odliczyć podatek VAT od zakupów związanych z nakładami na renowację parkingu...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT od zakupów związanych z renowacją parkingu będzie mógł być w całości rozliczony z podatkiem należnym z tytułu sprzedaży. Planowane nakłady dotyczą ogólnej działalności spółki i mają na celu zabezpieczenie źródła przychodów poprzez fakt zabezpieczenia wygodnych warunków współpracy z jej dostawcami i odbiorcami. Wobec powyższego powinny być one kwalifikowane jako koszty pośrednio związane z osiąganymi przez spółkę przychodami. Przepisy podatku od towarów i usług nie przewidują szczególnych rozwiązań dla opisanej w zapytaniu sytuacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż całość przychodów spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, podatek naliczony związany z zakupami na renowację ogólnodostępnego parkingu, z którego będą mogli korzystać kontrahenci spółki, powinien w całości pomniejszyć podatek należny.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zdaniem Spółki, podatek VAT od zakupów związanych z renowacją parkingu, w części obciążającej Spółkę. będzie mógł być w całości rozliczony z podatkiem należnym z tytułu sprzedaży. W związku z faktem, iż nakłady na renowację parkingu powinny być zakwalifikowane jako pośrednie koszty prowadzonej działalności gospodarczej, z której przychody w całości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami dotyczącymi renowacji parkingu. Przepisy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują szczególnych rozwiązań dla opisanej w zapytaniu sytuacji, które ograniczałyby możliwość odliczenia podatku związanego z planowanymi zakupami związanymi z renowacją parkingu, które mają obciążyć wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji parkingu jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej oraz związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Całość przychodów osiąganych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka zamierza partycypować w połowie kosztów renowacji nawierzchni parkingu usytuowanego na terenie sąsiadującym z terenem Spółki. Teren parkingu należy do Urzędu Miasta ..., pozostaje we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w ... i jest wykorzystywany przez klientów, gości i kontrahentów Spółki. Zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami z Zarządem Dróg i Transportu w ..., Spółka ma finansować i nadzorować przebieg prac związanych z renowacją połowy nawierzchni parkingu. Wszystkie towary i usługi zakupione w związku z renowacją parkingu będą służyły do wykonywania przez Spółkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Faktury na zakup towarów i usług związanych z renowacją parkingu w części obciążającej, zgodnie z umową, wnioskodawcę będą wystawione bezpośrednio na niego.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego będą spełnione, ponieważ - jak wynika z wniosku - Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie osiąga przychodów zwolnionych z podatku VAT lub niepodlegających opodatkowaniu, lecz całość przychodów osiąganych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wszystkie towary i usługi zakupione w związku z renowacją parkingu będą służyły do wykonywania przez spółkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT i faktury na zakup ww. towarów i usług związanych z renowacją parkingu będą wystawione na Spółkę.

W związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu renowacji parkingu. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu podatku VAT nastąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Zainteresowanemu będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Spółka, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności wskazanych w art. 88 ustawy, będzie mogła bez ograniczeń odliczyć od podatku należnego podatek VAT naliczony z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z nakładami na renowację parkingu, ponieważ Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, całość przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz wszystkie towary i usługi zakupione w związku z renowacją parkingu będą służyły do wykonywania przez spółkę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.