IPTPP2/4512-88/15-7/AJB | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
IPTPP2/4512-88/15-7/AJBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w ... działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) oraz z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) oraz z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 19 marca 2015 r. oraz z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 5 maja 2015 r. poprzez wskazanie właściwej nazwy projektu, doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie przepisów prawa będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W myśl art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2013.595 zmiany: Dz.U.2013.645, Dz.U.2014.379, Dz.U.2014.1072), Powiat jako samorządowa osoba prawna wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Powiat wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. W szczególności funkcjonuje wiele umów cywilnoprawnych oddających majątek Wnioskodawcy w posiadanie zależne (najem, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd) oraz dokonywana jest sprzedaż nieruchomości. Stroną wszystkich umów cywilnoprawnych jest Wnioskodawca (jako jednostka posiadająca osobowość prawną), lecz czynności związane z wykonywaniem i obsługą finansową dokonywane są przez Starostwo i inne jednostki organizacyjne.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Starostwo Powiatowe jako urząd powołany do obsługi organu Powiatu wystawia faktury VAT dokumentujące sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę oraz świadczenie usług najmu w ramach zawartych umów cywilnoprawnych oraz prowadzi rejestry zakupu i sprzedaży. Wnioskodawca składa wniosek do WFOŚiGW w ... o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie: „...”.

Wnioskodawca będzie realizował to zadanie przy udziale jednostki organizacyjnej jakim jest Powiatowy Zarząd Dróg w ..., który posiada zadysponowane środki na realizację tego zadania. Powiatowy Zarząd Dróg nie dokonuje odrębnych od Powiatu – Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT.

Towary i usługi nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca w swoich rozliczeniach uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg, który posiada odrębny NIP: ... oraz regon: ....

Rozliczenie w formie faktur i rachunków dotyczące dofinansowania tego zadania, będą wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg w ..., który nie posiada prawnej możliwości odliczenia podatku od towaru i usług VAT.

Do ubiegania się o pomoc finansową – dotację w ramach programu WFOŚiGW niezbędna jest interpretacja indywidualna w sprawie prawnej możliwości odzyskania podatku od towaru i usług VAT w związku z realizacją ww. zadania.

W pismach, stanowiących uzupełnienie wniosku, wskazano jednoznacznie, iż:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w ... jest jednostką budżetową Powiatu ... – Wnioskodawcy.
  2. Powiatowy Zarząd Dróg jest odrębnym podatnikiem podatku VAT od Wnioskodawcy – Powiatu ..., jednakże korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
  3. Powiatowy Zarząd Dróg dokonuje odrębnych od Powiatu – Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT, a Wnioskodawca w swoich rozliczeniach uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca realizując to zadanie przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w ... nie posiada prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT mimo, że wiąże się to z wystawieniem, przyjmowaniem faktur oraz składaniem deklaracji rozliczeniowej VAT-7...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie posiada własnych struktur organizacyjnych, a swoje zadania wykonuje za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, które jest aparatem pomocniczym służącym do wykonywania zadań oraz obsługi techniczno-organizacyjnej Powiatu i innych jednostek organizacyjnych, w tym Powiatowego Zarządu Dróg zatem, podatnikiem VAT jest Powiat, a nie Starostwo Powiatowe, choć Powiat jako osoba prawna nie dokonuje bezpośrednio żadnych czynności, tylko działa przez swoje organy wykonawcze.

Powiat w ramach ubiegania się o dotację WFOŚiGW w ... na zadanie: „...” będzie realizował to zadanie przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w ..., który nie jest płatnikiem podatku VAT i nie posiada prawnej możliwości odliczenia podatku od towaru i usług VAT.

Towary i usługi nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Powiat w swoich rozliczeniach uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług składa wniosek do WFOŚiGW w ... o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie: „...”. Wnioskodawca będzie realizował to zadanie przy udziale jednostki organizacyjnej jakim jest Powiatowy Zarząd Dróg w ..., który posiada zadysponowane środki na realizację tego zadania. Towary i usługi nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Rozliczenie w formie faktur i rachunków dotyczące dofinansowania tego zadania, będą wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg w ..., który nie posiada prawnej możliwości odliczenia podatku od towaru i usług VAT. Powiatowy Zarząd Dróg w ... jest jednostką budżetową Powiatu ... – Wnioskodawcy. Powiatowy Zarząd Dróg jest odrębnym podatnikiem podatku VAT od Wnioskodawcy – Powiatu ..., jednakże korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Powiatowy Zarząd Dróg dokonuje odrębnych od Powiatu – Wnioskodawcy rozliczeń dla potrzeb podatku VAT, a Wnioskodawca w swoich rozliczeniach uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 106e ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy, faktura powinna zawierać:

  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „...” z faktur, które będą dokumentować poniesione w ramach tego zadania wydatki, ponieważ Powiat nie będzie nabywcą towarów i usług związanych z ww. zadaniem i nie będzie dysponować fakturami nabycia wystawionymi na Wnioskodawcę.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego, to pomimo odmiennej argumentacji uznano stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w ..., Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-173/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP1/4512-185/15-2/PM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.