IPTPP2/4512-147/15-2/AJB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w ... działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... – Wnioskodawca – jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca zdolność prawną i zdolność do wykonywania czynności prawnych, będzie występować o pożyczkę oraz o częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację zadania pn. „...”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja prac w zakresie Stacji Uzdatniania Wody. Prace obejmować będą m.in.: montaż urządzeń do uzdatniania wody, zestawu hydroforowego, odstojników wód popłucznych, zbiornika na odparowanie wód popłucznych oraz montaż sieci i instalacji towarzyszących (rurociągów technologicznych itp.). Zakres obejmuje również wymianę filtrów, szaf sterowniczych oraz chloratora. Zainstalowany zostanie również monitoring (urządzenia wizualizacyjne prace urządzeń na hydroforni) oraz przeprowadzony zostanie rozruch mechaniczny urządzeń.

Jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku o pożyczkę lub o częściowe umorzenie pożyczki jest złożenie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia. Zadaniem własnym Gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 3) oraz zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 3 ust. 1), są sprawy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Na terenie Gminy usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy oraz obsługi urządzeń wodociągowych tj. usługami w zakresie eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń wodociągowych zajmuje się spółka prawa handlowego (spółka z o. o.), która wykonuje czynności na podstawie zawartej umowy z Wnioskodawcą. Podstawą zawarcia umowy na świadczenie ww. usług jest zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Umowa ma charakter umowy na świadczenie usług, gdzie zapłatą dla Spółki za czynności wynikające z zawartej umowy jest przychód uzyskany z poboru należności za wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych, według obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Planowanie oraz realizacja w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz remontów kapitalnych sieci i urządzeń wodociągowych jest obowiązkiem Gminy i stanowi koszt Gminy ....

Wybudowana sieć wodociągowa i urządzenia wodociągowe, w tym budynki stacji wodociągowych (hydroforni) wraz z urządzeniami stanowią własność Gminy. ..., będąca przedmiotem wniosku, po zakończeniu zostanie przyjęta na stan środków trwałych Gminy i będzie stanowiła jej własność. Gmina po realizacji zadania przekazuje Spółce tylko do eksploatacji i utrzymania na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń wodociągowych tj. usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy oraz obsługi urządzeń wodociągowych. Spółka świadczy jedynie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz obsługi urządzeń wodociągowych. Spółka ma jedynie prawo do korzystania z sieci i urządzeń wodociągowych. Spółka, w czasie trwania umowy, zobowiązana jest zapłacić Gminie, opłatę tytułem korzystania z gminnych urządzeń wodociągowych. Opłata wynika z wydanego na dany rok kalendarzowy Zarządzenia Wójta Gminy ... w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy ..., liczonej od wartości księgowej środków trwałych. Podstawą wydania przez Wójta Gminy w ... Zarządzenia są przepisy art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.) oraz Uchwała ...Rady Gminy w ... z 28 lutego 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia z zakresu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy ....

Spółka korzysta z urządzeń wodociągowych na podstawie zawartej umowy, a zapłatą za świadczenie tych usług jest przychód uzyskany z poboru należności za zużytą wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych według obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Spółka ta jest więc operatorem i pobiera opłaty od indywidualnych odbiorców wody. Rozbudowana hydrofornia będzie stanowiła własność Gminy i będzie na stanie środków trwałych Gminy. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn. „...”.

Wnioskodawca uważa, że nie może skorzystać z możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Dokonane zakupy towarów i usług, będące przedmiotem wniosku, nie będą służyć do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Dokonane zakupy towarów i usług nie będą również służyć do czynności zwolnionych z tego podatku lub do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Gmina, nie będzie miała możliwości dokonania odliczenia podatku VAT i przy ubieganiu się o udzielenie pożyczki lub o częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca zdolność prawną i zdolność do wykonywania czynności prawnych, będzie występować o pożyczkę oraz o częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na realizację zadania pn. „...”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja prac w zakresie Stacji Uzdatniania Wody. Prace obejmować będą m.in.: montaż urządzeń do uzdatniania wody, zestawu hydroforowego, odstojników wód popłucznych, zbiornika na odparowanie wód popłucznych oraz montaż sieci i instalacji towarzyszących (rurociągów technologicznych itp.). Zakres obejmuje również wymianę filtrów, szaf sterowniczych oraz chloratora. Zainstalowany zostanie również monitoring (urządzenia wizualizacyjne prace urządzeń na hydroforni) oraz przeprowadzony zostanie rozruch mechaniczny urządzeń. Na terenie Gminy usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy oraz obsługi urządzeń wodociągowych tj. usługami w zakresie eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń wodociągowych zajmuje się spółka prawa handlowego (spółka z o. o.), która wykonuje czynności na podstawie zawartej umowy z Wnioskodawcą. Podstawą zawarcia umowy na świadczenie ww. usług jest zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Umowa ma charakter umowy na świadczenie usług, gdzie zapłatą dla Spółki za czynności wynikające z zawartej umowy jest przychód uzyskany z poboru należności za wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych, według obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Planowanie oraz realizacja w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz remontów kapitalnych sieci i urządzeń wodociągowych jest obowiązkiem Gminy i stanowi koszt Gminy .... Wybudowana sieć wodociągowa i urządzenia wodociągowe, w tym budynki stacji wodociągowych (hydroforni) wraz z urządzeniami stanowią własność Gminy. ..., będąca przedmiotem wniosku, po zakończeniu zostanie przyjęta na stan środków trwałych Gminy i będzie stanowiła jej własność. Gmina po realizacji zadania przekazuje Spółce tylko do eksploatacji i utrzymania na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług w zakresie eksploatacji i utrzymania sieci i urządzeń wodociągowych tj. usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy oraz obsługi urządzeń wodociągowych. Spółka świadczy jedynie usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz obsługi urządzeń wodociągowych. Spółka ma jedynie prawo do korzystania z sieci i urządzeń wodociągowych. Spółka, w czasie trwania umowy, zobowiązana jest zapłacić Gminie, opłatę tytułem korzystania z gminnych urządzeń wodociągowych. Opłata wynika z wydanego na dany rok kalendarzowy Zarządzenia Wójta Gminy ... w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy ..., liczonej od wartości księgowej środków trwałych. Podstawą wydania przez Wójta Gminy w ... Zarządzenia są przepisy art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.) oraz Uchwała ...Rady Gminy w ... z 28 lutego 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia z zakresu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy .... Spółka korzysta z urządzeń wodociągowych na podstawie zawartej umowy, a zapłatą za świadczenie tych usług jest przychód uzyskany z poboru należności za zużytą wodę od wszystkich odbiorców usług wodociągowych według obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Spółka ta jest więc operatorem i pobiera opłaty od indywidualnych odbiorców wody. Rozbudowana hydrofornia będzie stanowiła własność Gminy i będzie na stanie środków trwałych Gminy. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Wnioskodawcę.

Wobec powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W związku z tym, że Gmina na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług przekazuje Spółce prawa handlowego wybudowaną sieć wodociągową wraz z urządzeniami celem ich eksploatacji i utrzymania, natomiast Spółka płaci Gminie, w czasie trwania umowy, opłatę tytułem korzystania z gminnych urządzeń wodociągowych, należy stwierdzić, iż między Gminą i Spółką istnieje określona więź zobowiązaniowa, stanowiąca na gruncie ustawy odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Gmina świadczy na rzecz Spółki usługi podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponieważ świadczenie usług odbywa się na podstawie zawartej między stronami umowy cywilnoprawnej, zatem Gmina udostępniając sieci i urządzenia wodociągowe w zakresie tej czynności będzie podatnikiem podatku VAT. Wobec powyższego, należy wskazać, iż efekty powstałe w ramach realizacji przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie sprawy, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w związku z przedmiotowego zadania będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego zadania mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, oraz Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku, przy czym, prawo to przysługuje, o ile nie występują przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawcy – będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego zadania mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym prawo to przysługuje, o ile nie występują przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Zatem, oceniając stanowisko Wnioskodawcy, w którym wskazano, iż nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku realizacją zadania pn. „...”, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w ..., Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.