IPTPP1/4512-83/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego
IPTPP1/4512-83/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie barku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... planuje zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „...”. Zakres inwestycji polega na:

 1. remoncie małej elektrowni wodnej (w tym: wymianie generatora, modernizacji układu elektryki i automatyki elektrowni, remoncie istniejącej turbiny, zastawek i pomieszczeń elektrowni),
 2. budowie złącza kablowo-pomiarowego,
 3. budowie linii kablowej łączącej stację transformatorową z projektowanym złączem kablowo-pomiarowym,
 4. montażu instalacji fotowoltaicznej na ścianie budynku Zespołu Szkół Nr ... w ...,
 5. instalacji małej elektrowni wiatrowej na dachu ZS Nr ... w ...,
 6. wykonaniu układu sterowania, automatyki i wizualizacji projektowanych urządzeń w szkole,
 7. zakupie fotowoltaicznego zestawu edukacyjnego dla ZS Nr ... w ....

W ramach zadania nastąpi złączenie wszystkich ww. źródeł odnawialnej energii oraz jej odbiorców, tj. ZS Nr ..., boiska Orlik, oświetlenia ulicznego wokół zbiornika wodnego w Strykowie, którzy zapewnią pełną konsumpcję wytworzonej energii w jednym złączu pomiarowo-kontrolnym zasilonym ze stacji transformatorowej. Działanie takie spowoduje zastąpienie wielu rachunków za energię elektryczną ww. odbiorców, w jeden wspólny, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania terenów wokół zbiornika wodnego oraz samej szkoły i boiska ....

W wyniku zrealizowania pełnego zakresu zadania inwestycyjnego nie nastąpi sprzedaż opodatkowana energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich ww. odnawialnych źródłach energii. Włączenie powstałego układu do stacji transformatorowej jest konieczne ze względu na połączenie odbiorców energii w jeden układ, eliminację starych przyłączy energetycznych i zasilanie ww. odbiorców z jednej stacji transformatorowej.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Powyższa inwestycja jest dokonywana przez Gminę w ramach działań administracyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), do których należy w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.

Majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie służył zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on służył oświetleniu innych obiektów niż wymienione we wniosku ani też nie będzie odpłatnie oddany innym podmiotom a zatem nie będzie wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W związku z tym Gmina nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowej inwestycji i nie będzie zawierała w tym zakresie umów cywilnoprawnych.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Gmina będzie ponosić wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Gmina uważa, iż nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od tych wydatków w związku z tak zamierzonym stanem faktycznym. Gmina ubiega sie o uzyskanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w .... Kwoty we wniosku zostaną podane w wartościach brutto, a zatem konieczna jest opinia organu skarbowego w zakresie braku prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, przy realizacji powyższego zadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego (opisanego w poz. 68) Gmina ... nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług zapłaconego przy realizacji ww. przyszłego zadania inwestycyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku realizacji przyszłej inwestycji Gmina nie ma możliwości prawnej odliczenia podatku VAT przy realizacji ww. inwestycji, z uwagi na brak sprzedaży opodatkowanej wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Wyprodukowana energia elektryczna w całości zostanie zużyta przez podłączonych do układu odbiorców, tj. ZS Nr ... w ..., boisko .., teren wokół zbiornika wodnego w ..., które są obiektami użyteczności publicznej administrowanymi przez Gminę ....

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ponieważ jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez te jednostki.

Gmina nie będzie pobierała od nikogo żadnych opłat z tytułu korzystania z przedmiotowej inwestycji i nie będzie zawierała w tym zakresie umów cywilnoprawnych. W przedmiotowym stanie faktycznym zamierzone przez Gminę czynności opisane w niniejszym wniosku będą sensu stricte działaniami administracji publicznej. Cechą wyróżniającą podejmowane działania administracyjne będzie fakt, iż jednym z podmiotów tych stosunków jest organ administracji, który z mocy prawa ma uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu. Posiadanie uprawnień władczych oznacza możliwość zastosowania wobec drugiego podmiotu środków przymusu. W związku z powyższym realizacja powyższych działań będzie typowym działaniem opartym na stosunku administracyjnym wykluczając działania prawne regulowane normami prawa cywilnego. Za takim stanem faktycznym przemawia również przedmiot - inwestycja, która należy do zakresu działania Gminy jako organu administracji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Reasumując, zdaniem Gminy, nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z zamierzoną inwestycją z uwagi na fakt, że Gmina będzie działać jako organ administracji publicznej realizujący zadania własne określone w ww. ustawie o samorządzie gminnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina planuje zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „...”. Zakres inwestycji polega na:

 1. remoncie małej elektrowni wodnej (w tym: wymianie generatora, modernizacji układu elektryki i automatyki elektrowni, remoncie istniejącej turbiny, zastawek i pomieszczeń elektrowni),
 2. budowie złącza kablowo-pomiarowego,
 3. budowie linii kablowej łączącej stację transformatorową z projektowanym złączem kablowo-pomiarowym,
 4. montażu instalacji fotowoltaicznej na ścianie budynku Zespołu Szkół Nr ... w ...,
 5. instalacji małej elektrowni wiatrowej na dachu ZS Nr ... w ...,
 6. wykonaniu układu sterowania, automatyki i wizualizacji projektowanych urządzeń w szkole,
 7. zakupie fotowoltaicznego zestawu edukacyjnego dla ZS Nr ... w ....

W ramach zadania nastąpi złączenie wszystkich ww. źródeł odnawialnej energii oraz jej odbiorców, tj. ZS Nr ..., boiska Orlik, oświetlenia ulicznego wokół zbiornika wodnego w ..., którzy zapewnią pełną konsumpcję wytworzonej energii w jednym złączu pomiarowo-kontrolnym zasilonym ze stacji transformatorowej. Działanie takie spowoduje zastąpienie wielu rachunków za energie elektryczną ww. odbiorców, w jeden wspólny, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania terenów wokół zbiornika wodnego oraz samej szkoły i boiska Orlik. W wyniku zrealizowania pełnego zakresu zadania inwestycyjnego nie nastąpi sprzedaż opodatkowana energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich ww. odnawialnych źródłach energii. Włączenie powstałego układu do stacji transformatorowej jest konieczne ze względu na połączenie odbiorców energii w jeden układ, eliminację starych przyłączy energetycznych i zasilanie ww. odbiorców z jednej stacji transformatorowej. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji Gmina będzie ponosić wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji będzie służył zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności nie będzie on służył oświetleniu innych obiektów niż wymienione we wniosku ani też nie będzie odpłatnie oddany innym podmiotom a zatem nie będzie wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, majątek powstały wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie wykorzystywany przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „...”, ponieważ majątek powstały w wyniku inwestycji nie będzie wykorzystywany przez Gminę do działalności opodatkowanej VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/443-914/14/EB | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1581/14/AP | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP1/4512-84/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.