IPTPP1/4512-386/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z wybudowaniem budynku biurowo-szkoleniowego
IPTPP1/4512-386/15-4/RGinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z wybudowaniem budynku biurowo-szkoleniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z wybudowaniem budynku biurowo-szkoleniowego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz o podpis Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i od października 2006r. prowadzi działalność szkoleniowo - doradczą. Działalność szkoleniowa jest zwolniona z VAT (podmiotowo i przedmiotowo) i od zakupów z tym związanych podatnik nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, zaś działalność doradcza objęta jest podatkiem VAT a od zakupów z tym związanych podatnik dokonuje odliczenia podatku naliczonego.

W roku w 2014 r. podatnik wybudował budynek biurowo - szkoleniowy (stan surowy zamknięty), od zakupów dokonał pełnego odliczenia podatku naliczonego. W dniu 16 października 2014r. podpisał umowę dzierżawy całego budynku (735 m2) na okres 10 lat z Fundacją Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, w której podatnik - ... jest jednym z fundatorów.

Celem działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Fundacja z własnych środków wykończyła budynek oraz wyposażyła w meble, zarówno pomieszczenia biurowe jak i sale szkoleniowe. Od lipca 2015 roku Fundacja będzie prowadziła swoją działalność między innymi związaną z podnajmem powierzchni biurowych (umeblowanych posiadających dostęp do wszelkich mediów). Zgodnie z umową Fundacja będzie płaciła Wynajmującemu - Podatnikowi kwotę 11.000 zł netto + VAT miesięcznie oraz będzie ponosić wszelkie koszty eksploatacyjne.

Centrum Doradztwa Finansowego ... planuje zmienić miejsce prowadzenia działalności i wynająć od Fundacji Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, 150 m2 powierzchni biurowej oraz w miarę potrzeb podnajmować od Fundacji sale szkoleniowe (zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich najemców). Od części wynajętej od Fundacji Podatnik nie będzie odliczał podatku naliczonego.

Budynek biurowo-szkoleniowy będący przedmiotem wniosku, Wnioskodawczyni od początku trwania budowy zamierzała wykorzystywać do celów opodatkowanych podatkiem VAT, zgodnie z zawartą umową dzierżawy z dnia 16 października 2014 r.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z wybudowaniem przedmiotowego budynku w stanie surowym zamkniętym były wystawione na Wnioskodawczynię. Faktury dotyczące prac związanych z wykończeniem budynku i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wystawiane były na Fundację Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości.

Umowa dzierżawy wskazuje, iż podnajem powierzchni przez Fundację Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w przedmiotowym budynku nie będzie świadczony na cele mieszkaniowe.

Klasyfikacja budynku będącego przedmiotem wniosku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych to PKOB 1220 - budynki biurowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od zakupów inwestycyjnych dokonanych przez podatnika na etapie budowy nieruchomości przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie z art. 86 ust. 1 ustawy, wziąwszy pod uwagę fakt, iż docelowo może się zdarzyć iż będzie podnajmował od swojego najemcy pomieszczenia na działalność zwolnioną-szkoleniową...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z powyższego prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług związane jest ściśle z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Aby zatem określić, czy podatnik może odliczyć VAT naliczony przy nabyciu towaru lub usługi, należy przeanalizować związek zakupu z wykonywaną przez podatnika działalnością. Jeżeli związek z działalnością opodatkowaną występuje, to podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od danego zakupu.

Zgodnie z powyższym podatnik dokona sprzedaży usług najmu opodatkowując w pełni czynsz najmu podatkiem wg stawki 23%, stąd w jego przekonaniu przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych związanych z budową budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższych przepisów, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawa uprawnia podatnika podatku VAT do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TSUE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TSUE zwracał uwagę, iż właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich do czynności opodatkowanych.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją dokonującego określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo – prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Zatem w sytuacji, gdy podatnik dokonuje nabycia towarów i usług, które zmierzają do wykorzystania ich dla czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie ich nabycia za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Budynek biurowo-szkoleniowy będący przedmiotem wniosku, od początku trwania budowy Wnioskodawczyni zamierzała wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zgodnie z zawartą umową dzierżawy z dnia 16 października 2014 r. Ponadto, jak wskazała Wnioskodawczyni umowa dzierżawy wskazuje, iż podnajem powierzchni przez Fundację w przedmiotowym budynku nie będzie świadczony na cele mieszkaniowe. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z wybudowaniem przedmiotowego budynku w stanie surowym zamkniętym były wystawione na Wnioskodawczynię.

Zatem, skoro Wnioskodawczyni jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz wykorzystuje budynek biurowo-szkoleniowy do czynności opodatkowanych VAT (najem), to Zainteresowanej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z wybudowaniem tego budynku, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności ograniczających to prawo, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP2/4512-355/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-138/15/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.