IPTPP1/4512-176/15-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury za przedsięwzięcie „...” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w .... w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...”.
IPTPP1/4512-176/15-4/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. azbest
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 04 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury za przedsięwzięcie „...” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ... w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury za przedsięwzięcie „...” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ... w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 04 maja 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Powiat ..., jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powierzone zadania ustawowe planuje ubiegać się o pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na przedsięwzięcie „...” w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ... w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...”. Zadanie znalazło się na liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na 2015 r.

Beneficjentem planowanej inwestycji jest Powiat ... jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 578 ze zm.). Jest to zadanie własne Powiatu określone w art. 4 ust. 1 pkt 10 i pkt 19 ww. ustawy o samorządzie powiatowym.

Powiat ... jest jednostką samorządu terytorialnego, jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy w podatku VAT objął Powiat z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek, dzierżawy gruntów oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. Nie ma więc możliwości odliczenia podatku VAT od przedstawionego niżej przedsięwzięcia.

W ramach planowanego przedsięwzięcia priorytetowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... - Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...” na 2015 rok przewidywany jest następujący zakres rzeczowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w ..., ul. ..., ...:

 1. Rozbiórka płyt azbestowych.
 2. Transport płyt azbestowych.
 3. Utylizacja płyt azbestowych.

Planowany okres realizacji: II kwartał 2015 r. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, którego zgodnie z przepisami należy się pozbyć. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., działając na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 1 - 9 i 11 - 42 oraz 400g ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2015 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięć w ramach kilku dziedzin, a jedną z nich jest „...”. Powiat, dbając o ochronę środowiska, stara się w tym zakresie o niezbędne środki do realizacji tego zadania. Koszt ww. przedsięwzięcia jest kosztem kwalifikowanym i 99% tych kosztów pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cały zakres prac jest kosztem kwalifikowanym, dofinansowanie przez WFOŚiGW w ... w wysokości 99% kosztów kwalifikowanych.

Faktury VAT ze stawką 23% dokumentujące wydatki za usługi związane z realizowanym przedsięwzięciem będą wystawiane na Powiat .... Wykonawca zostanie wyłoniony z zastosowaniem Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Należy nadmienić, iż Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w ... przy ul. ... jest powiatową jednostką organizacyjną. Budynek tejże Poradni został przekazany przez Powiat ... na podstawie umowy użyczenia .... z dnia 30 września 2009 r. - umowa przedłużona aneksem z dnia 1października 2012 r. do 30 września 2015 r.

Nabywane towary i usługi związanie z realizacją zadania pn. „...” służą do czynności niepodlegających podatkowi VAT. Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej służy do wykonywania czynności niepodlegających podatkowi podatku VAT. W budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdują się gabinety specjalistów, których porady, opinie wydawane są bezpłatnie w ramach zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, powołane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Koszt utrzymania budynku i pracowników poradni finansowane są z budżetu Powiatu .... Poradnia nie ma dochodów własnych.

Zgodnie art. 71 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielają dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczych.

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wydawanie opinii,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ... może dokonać odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego wynikającego z faktury za przedsięwzięcie „...” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ... w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...”, od podatku należnego...

Powiat ... jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od towarów i usług w zakresie świadczenia usług z tytułu wynajmu lokali na własny rachunek, dzierżawy gruntów oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat ... jest jednostką samorządu terytorialnego niewykonującą działalności gospodarczej. Jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek, dzierżawy gruntów oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. Wnioskodawca uważa, iż Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od realizacji przedsięwzięcia „...” w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ..., w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie , w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3- 7:

 1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przed podatnika:
  1. tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
 2. z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4,
 • w przypadku importu towarów – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej z zastrzeżeniem pkt 5,
 • zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6,
 • kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.
 • Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego posługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

  Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W przypadku Wnioskodawcy takiego związku nie ma, możliwe jest tylko odzyskanie podatku od zrealizowanych inwestycji związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami np. remonty wynajmowanych lokali.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

  W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

  Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

  Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

  W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

  Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powierzone zadania ustawowe planuje ubiegać się o pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na przedsięwzięcie „...” w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w ... w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...”. Zadanie znalazło się na liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... na 2015 r.

  Beneficjentem planowanej inwestycji jest Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną. Jest to zadanie własne Powiatu określone w art. 4 ust. 1 pkt 10 i pkt 19 ww. ustawy o samorządzie powiatowym.

  Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym, podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy w podatku VAT objął Powiat z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek, dzierżawy gruntów oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

  W ramach planowanego przedsięwzięcia na 2015 rok przewidywany jest następujący zakres rzeczowy :

  1. Rozbiórka płyt azbestowych.
  2. Transport płyt azbestowych.
  3. Utylizacja płyt azbestowych.

  Planowany okres realizacji: II kwartał 2015 r. Faktury VAT ze stawką 23% dokumentujące wydatki za usługi związane z realizowanym przedsięwzięciem będą wystawiane na Powiat. Nabywane towary i usługi związanie z realizacją zadania służą do czynności niepodlegających podatkowi VAT. Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej służy do wykonywania czynności niepodlegających podatkowi podatku VAT. W budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdują się gabinety specjalistów, których porady, opinie wydawane są bezpłatnie w ramach zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, powołane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Koszty utrzymania budynku i pracowników poradni finansowane są z budżetu Powiatu. Poradnia nie ma dochodów własnych.

  Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, nabywane towary i usługi związanie z realizacją zadania służą do czynności niepodlegających podatkowi VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

  Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury za przedsięwzięcie „...” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ... w ramach zadania inwestycyjnego pn. „...”, ponieważ nabywane towary i usługi związanie z realizacją zadania nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, będą – jak wskazał Wnioskodawca – związane z czynnościami niepodlegającymi podatkowi od towarów i usług.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.