IPPP3/4512-324/15-2/IS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

F. Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. dalej: Ustawa o VAT) i zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT czynny.

Usługi pośrednictwa finansowego świadczone przez Wnioskodawcę polegają w szczególności na:

 1. pozyskiwaniu nabywców (indywidualnych i instytucjonalnych, w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i elektronicznym m.in. przedstawianie oferty oraz ogólnych i szczegółowych warunków umowy, badanie możliwości, potrzeb i celów w kontekście warunków umowy) na produkty i usługi finansowe (inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz kredytowe) świadczone przez podmioty, na rzecz których Wnioskodawca świadczy swoje usługi (dalej: Usługobiorcy),
 2. pośrednictwie w zawieraniu umów (m.in. sporządzanie, wysyłanie, odbieranie, sprawdzanie oraz podpisywanie wniosków i umów w imieniu Usługobiorców) na produkty i usługi inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz kredytowe, świadczone przez Usługobiorców, m.in. umów sprzedaży udziałów lub akcji spółek krajowych i zagranicznych, umów sprzedaży towarów (m.in. wino, whisky, dzieła sztuki), umów sprzedaży jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, umów ubezpieczenia - według działów, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1151, dalej: UoDU), tj. z Działu I (ubezpieczenia na życie) i z Działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe), umów o kredyt bankowy lub pożyczkę bankową oraz umów o pożyczkę niebankową,
 3. pośrednictwie w serwisowaniu zawartych umów (m.in. prolongowanie umów zawartych na czas określony).

Celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa finansowego jest przede wszystkim pozyskiwanie klientów dla Usługobiorców, czyli m.in. dla domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeń, banków oraz firm inwestycyjnych i pożyczkowych (niebędących żadnymi z ww.), które posiadają siedzibę w kraju lub w państwach trzecich (poza terytorium UE). Zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, Usługobiorcy z państw trzecich nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, nie posiadają również w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz których Wnioskodawca świadczyłyby swoje usługi. Jednocześnie Wnioskodawca nie ma informacji na temat stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej Usługobiorców, Wnioskodawca świadczy swoje usługi dla miejsca prowadzenia siedziby Usługobiorców (kraj trzeci). W celu wykonywania swoich usług, Spółka nabywa usługi od spółki F. sp. z o.o. (dalej: Podwykonawca). Rolą Podwykonawcy jest pozyskiwanie kontrahentów na produkty Usługobiorców, w szczególności w drodze bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami, poprzez rozmowy telefoniczne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a więc pocztę e-mail. Podwykonawca m.in. przedstawia oferty, bada możliwości, potrzeby i cele potencjalnych klientów, przekazuje wyniki tych badań Spółce. Ponadto, Podwykonawca pośredniczy w zawieraniu umów dotyczących produktów i usług finansowych pomiędzy Usługobiorcami (instytucjami finansowymi: domami maklerskimi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwami ubezpieczeń, bankami, firmami inwestycyjnymi) a pozyskanymi kontrahentami. W tym zakresie Podwykonawca m.in. sporządza, wysyła, odbiera, sprawdza dokumenty, w tym oferty, wnioski o zawarcie umowy. Podwykonawca podejmuje również czynności „serwisowania” umów wskazanych przez Spółkę, co polega m.in. na dążeniu do ich prolongowania, czy obsłudze prolongowania umów.

Spółka jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających związek usług nabytych od Podwykonawcy ze sprzedażą usług finansowych, w szczególności na rzecz Usługobiorców z krajów trzecich. Potwierdzeniem wykonania usługi przez Podwykonawcę jest dokumentacja, którą otrzymuje Spółka i którą następnie przekazuje do swoich Usługobiorców , tj. domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeń, banków, firm inwestycyjnych, itd. Wynagrodzenie Podwykonawcy, płatne przez Spółkę, za wykonaną usługę jest uzależnione od zasobów ludzkich zaangażowanych przez Podwykonawcę przy świadczonej usłudze, a więc jest ustalone w oparciu o godzinowy wymiar czasu wypracowany przez osoby wykonujące czynności agencyjne po stronie Podwykonawcy. Z kolei wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczone usługi określone jest co do zasady w formie prowizji, możliwe są również inne formy określenia wynagrodzenia Wnioskodawcy, zależnie od indywidualnych negocjacji z danym usługobiorcą.

Dotychczas Spółka nabywała od Podwykonawcy usługi dokumentowane przez Podwykonawcę jako usługi pośrednictwa finansowego zwolnione od VAT. Z informacji, które Spółka otrzymała, wynika jednak, że u Podwykonawcy prowadzone jest postępowanie podatkowe. Organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe wobec Podwykonawcy, dotyczące rozliczeń w VAT za IV kwartał 2012 r., wszystkie kwartały 2013 r. oraz I, II, III kwartał 2014 r. Spółka nadmienia, że sprawa jeszcze nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji organu podatkowego. W tym kontekście, Spółka powzięła wątpliwość co do zasad odliczenia VAT, w sytuacji gdyby organy podatkowe uznały, że świadczone przez Podwykonawcę (dotychczas i w przyszłości) usługi pośrednictwa opodatkowane są 23% stawką VAT.

Na marginesie Wnioskodawca podkreśla, że nie prowadzi innej działalności gospodarczej, niż opisana we wniosku o interpretację. Spółka wykonuje zatem czynności podlegające zwolnieniu z VAT na terytorium Polski, oraz świadczy usługi niepodlegające VAT na terytorium Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia usług od Podwykonawcy, wykazywanego na fakturach otrzymanych od Podwykonawcy, jeśli w wyniku zakończonego postępowania podatkowego Podwykonawca będzie musiał opodatkowywać świadczone usługi ze stawką 23% VAT i Podwykonawca będzie je dokumentował fakturami z wykazaną kwotą VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki w odniesieniu do usług nabywanych od Podwykonawcy (gdy w wyniku wydania decyzji przez urząd skarbowy na rzecz Podwykonawcy,) usługi te zostaną udokumentowane fakturą z wykazaną kwotą VAT, Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturze.

Spółce będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT, zgodnie z art. 86 ust. 9 ustawy o VAT, gdy będzie miała ona możliwość wyłącznego przyporządkowania tych usług do świadczonych przez nią usług pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów posiadających siedzibę, stałe miejsce pobytu lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium UE.

Z kolei, w przypadku nabycia towarów i usług, których Spółka nie będzie w stanie w całości (niepodzielnej) lub nawet w części (niepodzielnej) przyporządkować wyłącznie do czynności dających prawo do odliczenia VAT, będzie ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego według proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 2 i n. ustawy o VAT.

Świadczenie usług pośrednictwa finansowego

W ocenie Spółki świadczy ona na rzecz swoich klientów usługi pośrednictwa finansowego, które na gruncie VAT korzystają ze zwolnienia od VAT. Działalność ta polega na pozyskiwaniu kontrahentów na produkty i usługi finansowe oraz na pośrednictwie w zawieraniu umów o produkty i usługi inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz kredytowe.

Cechy usługi pośrednictwa finansowego, która może na gruncie VAT korzystać ze zwolnienia od podatku, zostały określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. np. wyroki w sprawach C-2/95 SDC, C-235/00 CSC Financial Services, C-453/05 Voker Ludwig). Tym samym, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału usługa pośrednictwa finansowego powinna więc stanowić usługę:

 • świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie,
 • stanowiącą element usługi finansowej z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej, której celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy) i która nie polega wyłącznie na wykonywaniu czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej).

Zdaniem Spółki, wszystkie świadczone przez nią usługi spełniają wskazane przez Trybunał przesłanki konieczne do uznania ich za usługi pośrednictwa finansowego zwolnione od VAT.

Spółka świadczy usługi pośrednictwa na rzecz podmiotów świadczących właściwe usługi finansowe, a więc domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeń, banków, firm inwestycyjnych, itp. Z tytułu świadczonych usług, Spółka otrzymuje od wymienionych podmiotów wynagrodzenie. Jedynym celem usług świadczonych przez Spółkę jest dążenie do zawarcia umowy między nabywcami właściwych usług finansowych a Usługobiorcami Spółki (instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi). Jednocześnie usługa świadczona przez Spółkę nie polega wyłącznie na dokonywaniu czynności faktycznych (technicznych) związanych z umową o usługę/produkt finansowy. Czynności techniczne związane z przedmiotowymi umowami są wykonywane przez Podwykonawcę (przez pracowników zatrudnionych przez Podwykonawcę) i stanowią tylko jeden z wielu elementów świadczonej usługi, tak przez Podwykonawcę na rzecz Spółki, jak i przez Spółkę na rzecz jej Usługobiorców. Usługa świadczona przez Spółkę polega także na odebraniu od Podwykonawcy pełnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o produkt/usługę finansową oraz na przedstawieniu dokumentacji potencjalnych nabywców usług finansowych (w wymaganej przez umowy formie) Usługobiorcom Spółki.

W związku z powyższym, odpowiednio poszczególne usługi świadczone przez Spółkę stanowią usługi zwolnione od VAT:

 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych,
 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT, jako usługi udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, jako usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40a lit. a ustawy o VAT, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, których przedmiotem są udziały w spółkach,
 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, jako usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

W ocenie Spółki, jej stanowisko potwierdzają rozstrzygnięcia podejmowane przez Ministra Finansów w interpretacjach indywidualnych wydawanych w podobnych stanach faktycznych.

Jako przykład tego rodzaju rozstrzygnięć można wskazać interpretacje indywidualne:

We wszystkich ze wskazanych interpretacji indywidualnych Minister Finansów potwierdzał, że usługi pośrednictwa finansowego (agencyjne) o podobnym zakresie przedmiotowym, jak te świadczone przez Spółkę powinny podlegać zwolnieniu od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT.

Zasady odliczenia VAT od wydatków Spółki

W ocenie Spółki, w zależności od rodzaju ponoszonego przez nią wydatku powinna ona w stosunku do niego określać prawo do odliczenia zgodnie z jedną z dwóch zasad. Jeżeli Spółka ma możliwość przyporządkowania danego (niepodzielnego) wydatku wyłącznie do działalności dającej prawo do odliczenia VAT, to od takiego wydatku powinna odliczyć pełną kwotę VAT. Jeżeli natomiast Spółka nie jest w stanie przyporządkować takiego wydatku wyłącznie do działalności, która daje prawo do odliczenia VAT, to wówczas powinna ona odliczać VAT według tzw. proporcji (art. 90-91 ustawy o VAT). Poniżej Spółka uzasadnia w sposób szczegółowy swoje stanowisko w zakresie zasad odliczenia VAT od ponoszonych przez nią wydatków.

Prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z usługami pośrednictwa finansowego dla podmiotów z państw trzecich.

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, świadczy ona usługi pośrednictwa finansowego na rzecz dwóch rodzajów podmiotów: na rzecz podmiotów krajowych, a więc posiadających siedzibę, stałe miejsce pobytu lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz na rzecz podmiotów z tzw. państw trzecich, a więc posiadających siedzibę, stałe miejsce pobytu lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Unii Europejskiej.

Zdaniem Spółki, w sytuacji gdy będzie ona nabywać towary i usługi, które są wyłącznie związane ze świadczeniem usług pośrednictwa na rzecz podmiotów z państw trzecich, wówczas przy nabyciu tych towarów i usług będzie przysługiwać jej prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości (100%). Swoje stanowisko Spółka opiera wprost na przepisach ustawy o VAT.

Usługi pośrednictwa finansowego świadczone przez Spółkę są zwolnione od VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT. Usługi te świadczone są na rzecz podmiotów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to, że miejsce opodatkowania tych usług określa się zgodnie z art. 28b (nabywca jest podatnikiem) lub art. 28 (nabywca nie jest podatnikiem) ustawy o VAT, a więc w miejscu, w którym podmioty te posiadają - siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Z kolei, zgodnie z art. 86 ust. 9 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub 281 jest terytorium państwa trzeciego, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W efekcie, zdaniem Spółki, w odniesieniu do kwot podatku naliczonego od nabycia towarów i usług, które są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania usług pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich, przysługiwać jej będzie pełne prawo do odliczenia VAT.

Odliczenie VAT od wydatków według proporcji VAT

Spółka w sposób odmienny powinna określić swoje prawo do odliczenia VAT w odniesieniu do nabywanych towarów i usług, które są związane z prowadzoną przez nią działalnością, ale których nie jest ona w stanie przyporządkować do danego rodzaju działalności (dającej lub niedającej prawo do odliczenia VAT). W efekcie, w tym przypadku zastosowanie powinny znaleźć przepisy w zakresie tzw. proporcji rozliczania VAT, określone w art. 90 ust. 2 i n. ustawy o VAT.

W przypadku wydatków, które służą zarówno czynnościom dającym prawo do odliczenia, jak i czynnościom niedającym takiego prawa (sprzedaż zwolniona), i zakupów tych nie może Spółka przyporządkować wyłącznie do sprzedaży dającej prawo do odliczenia albo wyłączenie zwolnionej od VAT, przysługuje Spółce prawo do odliczenia VAT przy zastosowaniu proporcji, która jest obliczana na podstawie art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Tym samym, w ocenie Spółki, w zakresie wydatków, które wykorzystuje ona zarówno do świadczenia usług zwolnionych od VAT, a więc do świadczenia pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów krajowych oraz wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów z państw trzecich, prawo do odliczenia VAT powinna ona określić według zasad określonych w art. 90 ust. 2 i nast. ustawy o VAT.

Potwierdzenie stanowiska Spółki w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów

Stanowisko Spółki w przedmiocie zasad dokonywania odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów. Tytułem przykładu można wskazać interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 marca 2014 r. (nr IPPP3/443-1136/13-3/IG).

W wydanej interpretacji, Minister Finansów potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług, objętych zakresem zwolnienia z VAT na rzecz podmiotów spoza UE (zarówno klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych), podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów lub usług związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług finansowych. Z kolei w przypadku zakupów towarów i usług, związanych zarówno ze świadczeniem usług dających prawo do odliczenia podatku VAT, jak również usług niedających takiego prawa, podatnik powinien dokonywać odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Organy podatkowe analogiczne stanowisko zajmowały w interpretacjach indywidualnych:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.