IPPP2/4512-1016/15-3/JO | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania prowadzonego przez wyodrębnianą jednostkę wewnętrzną
IPPP2/4512-1016/15-3/JOinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) uzupełnionym pismem Strony z dnia 24 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania prowadzonego przez wyodrębnianą jednostkę wewnętrzną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania prowadzonego przez wyodrębnianą jednostkę wewnętrzną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządowym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki. Wnioskodawca prowadzi działalność statutową i działalność gospodarczą służącą działalności statutowej. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca posiada wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Wnioskodawcy. Zespół Szkół samodzielnie nie rozlicza podatku VAT (nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT). Wnioskodawca sporządza łączną deklarację VAT-7, która obejmuje sprzedaż VAT i zakupy VAT dokonywane przez Zespół Szkół.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Zespołowi Szkół dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. „Modernizacja ciepła poprzez zmianę paliwa z oleju opałowego na gaz ziemny w budynku Zespołu Szkół”. Do wypłaty przyznanej kwoty niezbędna jest interpretacja indywidualna organu skarbowego potwierdzająca brak możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji tego zadania.

Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji ww. zadania. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji ww. zadania były wykorzystywane przez Zespół Szkół do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 – usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Budynek zespołu Szkół stanowi własność Wnioskodawcy, jest wykorzystywany do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług – w budynku prowadzone jest Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanym zadaniem były wystawiane na Zespół Szkół.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku VAT przy realizacji ww. zadania prowadzonego przez wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół;, która świadczy usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 nie może On odliczyć podatku VAT z tytułu realizacji zadania prowadzonego przez jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół, ponieważ dokonane zakupy były związane ze sprzedażą zwolnioną z VAT bez prawa do odliczenia (art. 86 ust. 1).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnione od tego podatku są usługi świadczone przez:

  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

- oraz dostawę towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - prowadzi działalność statutową i działalność gospodarczą służącą działalności statutowej. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca posiada wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Zespół Szkół, która samodzielnie nie rozlicza podatku VAT (nie jest odrębnym podatnikiem podatku VAT). Wnioskodawca sporządza łączną deklarację VAT-7, która obejmuje sprzedaż VAT i zakupy VAT dokonywane przez Zespół Szkół.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Zespołowi Szkół dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. „Modernizacja ciepła poprzez zmianę paliwa z oleju opałowego na gaz ziemny w budynku Zespołu Szkół”.

Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji ww. zadania, ponieważ były one wykorzystywane przez Zespół Szkół do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 – usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Budynek Zespołu Szkół stanowi własność Wnioskodawcy, który jest wykorzystywany do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług – w budynku prowadzone jest Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanym zadaniem były wystawiane na Zespół Szkół.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki na zakup towarów i usług nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak już wskazano wcześniej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż zakupione towary i usługi w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja ciepła poprzez zmianę paliwa z oleju opałowego na gaz ziemny w budynku Zespołu Szkół” były wykorzystywane przez jednostkę wewnętrzną Wnioskodawcy do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Tym samym nabyte towary i usługi nie generowały przychodów podlegających opodatkowaniu VAT - Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione z podatku VAT w ww. zakresie, a zatem wydatki poniesione na realizację zadania nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji Stronie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy poniesione w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-24/15/KT | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IPPP3/4512-964/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.