IBPP4/443-1818/10/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu polegającego na umożliwieniu nabycia nowych kwalifikacji zawodowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2010r. (data wpływu 2 grudnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 lutego 2011r. (data wpływu 7 lutego 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 lutego 2011r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 28 stycznia 2011r. (data wpływu 7 luty 2011r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina zrealizowała projekt pn. „...”. Projekt zrealizowany został w ramach priorytetu 2 -Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2008 - działanie 2.3 Reorientacja Zawodowa Osób Odchodzących z Rolnictwa.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową zawartą z Urzędem Pracy podatek VAT był kosztem kwalifikowalnym projektu.

Celem projektu było umożliwienie rolnikom lub domownikom chcącym odejść z rolnictwa nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt zakładał realizację kursów zawodowego prawa jazdy kategorii C lub C+E dla 10 beneficjentów i kurs w zawodzie kucharz dla 2 beneficjentów oraz kurs na operatora koparko - ładowarki i koparki jednonaczyniowej dla 3 beneficjentów.

W wyniku realizacji projektu beneficjenci uzyskali nieodpłatnie zawodowe prawa jazdy danej kategorii, nabywając nieodpłatnie następujące kwalifikacje zawodowe: kierowca samochodów ciężarowych (z przyczepą lub bez przyczepy), kucharz, operator koparko- ładowarki i koparki jednonaczyniowej.

W celu realizacji projektu dokonano zakupu materiałów biurowych i promocyjnych udokumentowanych fakturami VAT. Dokonano również wypłaty wynagrodzenia związanego z obsługą projektu oraz zapłacono ośrodkom szkoleniowym za kursy szkoleniowe, w których wzięli udział uczestnicy projektu, tj. rolnicy i domownicy z terenu Gminy.

Materiały zakupione w ramach projektu służyły wyłącznie na potrzeby realizowanego projektu i w przyszłości nie będą udostępniane w takich celach jak najem dzierżawa czy odpłatne udostępnianie.

Zakupione materiały biurowe i promocyjne nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT.

W wyniku realizacji projektu nie powstanie mienie i nie będzie ono wykorzystywane.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał przychodów.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 1 lutego 2011r.):

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach VAT dokumentujących ww. projekt...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 1 lutego 2011r.), nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach VAT dokumentujących ww. projekt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie niniejszej interpretacji organ podatkowy zauważa, iż do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przyjęto opis stanu faktycznego, który ukształtował się ostatecznie po uzupełnieniu dokonanym pismem z dnia 1 lutego 2011r.

Jednocześnie wskazuje się, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010r., gdyż we wniosku z dnia 18 listopada 2010r. Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”. Projekt został zrealizowany w ramach priorytetu 2 -Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2008 - działanie 2.3 Reorientacja Zawodowa Osób Odchodzących z Rolnictwa.

Celem projektu było umożliwienie rolnikom lub domownikom chcącym odejść z rolnictwa nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt zakładał realizację kursów zawodowego prawa jazdy kategorii C lub C+E dla 10 beneficjentów i kurs w zawodzie kucharz dla 2 beneficjentów oraz kurs na operatora koparko - ładowarki i koparki jednonaczyniowej dla 3 beneficjentów.

Materiały zakupione w ramach projektu służyły wyłącznie na potrzeby realizowanego projektu i w przyszłości nie będą udostępniane w takich celach jak najem dzierżawa czy odpłatne udostępnianie.

Zakupione materiały biurowe i promocyjne nie mają żadnego związku z wykonywaniem czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem w omawianej sprawie nie została spełniona podstawowa przesłanka pozytywna warunkująca prawo Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jaką jest niewątpliwy i bezsporny związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.