IBPP2/4512-448/16-2/BW | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatek VAT za materiały oraz robociznę związane z remontem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej mogą zostać odliczone?
IBPP2/4512-448/16-2/BWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. roboty budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2016r. (data wpływu 14 czerwca 2016r.), uzupełnionym pismem z 22 sierpnia 2016r. (data wpływu 25 sierpnia 2016r.) oraz pismem z 13 września 2016r. (data wpływu 14 września 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z remontem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2016r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek z 10 czerwca 2016r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT, m.in., od wydatków związanych z remontem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (dot. pytania oznaczonego we wniosku nr 6).

Pismem z 15 czerwca 2016 r, znak: 1061-IPTPP1.4512.299.2016.1.AK Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przekazał przedmiotowy wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, celem załatwienia w zakresie podatku od towarów i usług zgodnie z właściwością.

Ww. wniosek został uzupełniony:

 • pismem z 22 sierpnia 2016 r. (data wpływu 25 sierpnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 sierpnia 2016 r. znak: IBPP2/4512-448/16-1/BW oraz
 • pismem z 13 września 2016r. (data wpływu 14 września 2016r.).
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na pracy biurowej w jednym z pomieszczeń zajmowanego mieszkania. Zgodnie z umową najmu powierzchnia zajmowanego pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 28,06 m2. Obecna stawka czynszu wynosi 6,92 zł/m2. W mieszkaniu zainstalowane jest centralne ogrzewanie zasilane z kotła gazowego. Zgodnie z projektem centralnego ogrzewania opracowanego przez uprawnionego projektanta zapotrzebowanie na ciepło dla całego mieszkania wynosi 8,6 kW, a dla pomieszczenia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej 2,8 kW. W okresie poza grzewczym zużycie gazu wynosi średnio 20 m3/miesiąc. Do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywany jest sprzęt elektroniczny o mocy 0,6 kW (komputer, monitory (3 szt.), drukarka, ruter, ploter). Czas pracy urządzeń 160 h/miesiąc. Koszt energii elektrycznej (bez opłat stałych) 0,5 zł/kWh.

Wnioskodawca planuje remont pomieszczenie wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej polegający na wymianie drzwi wejściowych do pomieszczenia, nałożenie gładzi na ściany oraz sufit, malowanie ścian i sufitu.

Natomiast w piśmie z 22 sierpnia 2016r. Wnioskodawca wskazał:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej od 14 października 2015 w zakresie inżynierii i związanej z nią doradztwem technicznym oraz realizacja projektów budowlanych i wykonywanie instalacji (kod PKD 71.12.Z, 41.10.Z, 43.22.Z). Prowadzona działalność gospodarcza polega na projektowaniu instalacji i sieci sanitarnych na komputerze. Projektowanie to obejmuje wykonywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych w formie rysunków oraz opisów technicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wchodzą również spotkania z klientami w celu przedstawienia proponowanych rozwiązań oraz przedstawicielami handlowymi oraz technicznymi producentów projektowanych materiałów i urządzeń. W zakresie prowadzonej działalności wchodzi również kierowanie robotami instalacyjnymi polegające na zapoznaniu się z projektami technicznymi i wdrożeniu do realizacji. Prace wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywane są w przeważającej części czasu przy komputerze.

Obecnie działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT i nie jest zwolniony z płacenia podatku.

Prowadzona działalność gospodarcza odbywa się w jednym z pomieszczeń mieszkania zajmowanego na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Zarządca budynku wyraził zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w najmowanym mieszkaniu. Pomieszczenie przeznaczone na działalność gospodarczą służy wyłącznie pracom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozostała część mieszkania nie jest wykorzystywana do celów służbowych.

Jako adres prowadzonej działalności gospodarczej w systemie CEIDG zostało zgłoszone mieszkanie w skład, którego wchodzi pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku ze stanem technicznym pomieszczenia planuje się remont pomieszczenia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej polegający na wymianie drzwi wejściowych do pomieszczenia, nałożenie gładzi na ściany oraz sufit, malowanie ścian i sufitu. Wydatki poniesione na remont pomieszczenia zostaną udokumentowane w formie faktury na firmę w całości opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w zakresie podatku od towarów i usług, zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone nr 6), ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 sierpnia 2016r.:

Czy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatek VAT za materiały oraz robociznę związane z remontem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej mogą zostać odliczone?

Stanowisko Wnioskodawcy dot. ww. pytania (oznaczonego nr 6), ostatecznie sformułowane w piśmie z 13 września 2016r.:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT za materiały oraz robociznę związane z remontem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 6, jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak wynika z powyższego ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

Reasumując, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT i nie jest zwolniony z płacenia podatku.

Prowadzi działalność w zakresie inżynierii i związanej z nią doradztwem technicznym oraz realizacją projektów budowlanych i wykonywaniem instalacji (kod PKD 71.12.Z, 41.10.Z, 43.22.Z). W szczególności prowadzona działalność gospodarcza polega na projektowaniu instalacji i sieci sanitarnych na komputerze. Projektowanie to obejmuje wykonywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych w formie rysunków oraz opisów technicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wchodzą również spotkania z klientami w celu przedstawienia proponowanych rozwiązań. W zakresie prowadzonej działalności wchodzi również kierowanie robotami instalacyjnymi polegające na zapoznaniu się z projektami technicznymi i wdrożeniu do realizacji. Prace wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywane są w przeważającej części czasu przy komputerze.

Prowadzona działalność gospodarcza odbywa się w jednym z pomieszczeń mieszkania zajmowanego na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Zarządca budynku wyraził zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w najmowanym mieszkaniu. Zgodnie z umową najmu powierzchnia zajmowanego pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 28,06 m2. Pomieszczenie przeznaczone na działalność gospodarczą służy wyłącznie pracom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku ze stanem technicznym pomieszczenia Wnioskodawca planuje remont pomieszczenia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej polegający na wymianie drzwi wejściowych do pomieszczenia, nałożenie gładzi na ściany oraz sufit, malowanie ścian i sufitu. Wydatki poniesione na remont pomieszczenia zostaną udokumentowane w formie faktury na firmę w całości opodatkowanej podatkiem VAT.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia materiałów i robocizny na remont niniejszego pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro:

 • Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT,
 • nabywane przez niego materiały oraz robocizna będą:
  • udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na firmę oraz
  • w całości związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz
  • dotyczyć bezpośrednio lokalu zajmowanego na prowadzenie działalności gospodarczej,

to Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z remontem pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 6, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że zmiana któregokolwiek z elementów opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Należy także zauważyć, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 7 wydane będzie odrębne rozstrzygnięcie. Natomiast poruszone w przedmiotowym wniosku kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną rozpatrzone zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP3.4512.510.2016.AT | Interpretacja indywidualna

roboty budowlane
ITPB3/4511-207/16/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.