IBPP2/443-273/15/BW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z uzyskaniem licencji pilota.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 marca 2015r. (data wpływu 20 marca 2015r.), uzupełnionym pismem z 28 maja 2015r. (data wpływu 29 maja 2015r.), o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z uzyskaniem licencji pilota – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z związanych z uzyskaniem licencji pilota.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 maja 2015r. (data wpływu 29 maja 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 25 maja 2015r. znak: IBPBI/1/4511-348/15/BK, IBPP2/4512-273/15/BW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych nr PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, w ramach której obecnie pracuje nad serią aplikacji mobilnych przeznaczonych dla branży lotniczej, służących do pomiarów parametrów lotu oraz nawigacji, w założeniu pozwalającym pilotowi na rozszerzenie posiadanego oprzyrządowania samolotu bądź szybowca, za pośrednictwem tabletu lub telefonu.

Dzięki oprogramowaniu pilot będzie w stanie między innymi odczytać parametry lotu niedostępne standardowo na danym typie statku powietrznego, lub też tymczasowo zastąpić posiadane przyrządy urządzeniem mobilnym, np. w wyniku awarii standardowego oprzyrządowania w trakcie lotu.

Do wykonania w/w aplikacji niezbędne będzie zarówno poszerzenie posiadanej przez Wnioskodawcę wiedzy w zakresie lotnictwa, jak i wykonanie serii niezbędnych testów oprogramowania na pokładzie samolotu w celu jego kalibracji, porównania odczytu z certyfikowanymi przyrządami dostępnymi na pokładzie samolotu, oraz niwelacji czynników zewnętrznych jak np. wpływu drgań, bądź zmiany ciśnienia na wskazane przez nią parametry.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia realizacji Wnioskodawca planuje rozpoczęcie kursu na licencję pilota samolotowego, która zapewni Mu zarówno zdobycie wiedzy potrzebnej do jej wykonania, jak i pozwoli na samodzielne prowadzenie lotów testowych na jej dalszym etapie, co ma istotny wpływ na jej kalkulację ekonomiczną.

Natomiast w piśmie z 28 maja 2015r. Wnioskodawca wskazał, że:

Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT-UE (jednak na chwilę obecną nie wykonał jeszcze żadnej transakcji wewnątrzwspólnotowej poza terytorium RP).

Wydatki związane z odbyciem kursu pilotażu będą związane z działalnością związaną z tworzeniem oprogramowania, będącą jedynym profilem prowadzonej przez Niego działalności – planuje wykonanie serii aplikacji dla pilotów przeznaczonych na urządzenia mobilne - tablety oraz telefony komórkowe.

Aplikacje będą dystrybuowane głównie za pośrednictwem sklepów udostępnianych przez producentów urządzeń - na chwilę obecną planuje wykonanie programów na urządzenia z systemami operacyjnymi IOS oraz Android, których dystrybucja odbędzie się odpowiednio za pośrednictwem sklepów X, oraz Y.

Właściciele sklepów - firmy X oraz Y mają swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dystrybucja będzie obciążona podatkiem od towarów i usług VAT odprowadzonym w kraju nabywcy usługi (obciążenie odwrotne).

Poza dystrybucją za pośrednictwem w/w sklepów Wnioskodawca planuje również sprzedaż brandowanych wersji aplikacji aeroklubom oraz prywatnym firmom szkoleniowym działającym na terenie naszego kraju, a w przyszłości w przypadku uzyskania sukcesu komercyjnego inwestycji ewentualną sprzedaż praw autorskich do w/w aplikacji większym firmom inwestycyjnym (krajowym lub zagranicznym). Dochody z tych źródeł będą opodatkowane podatkiem VAT.

W celu wykonania tychże programów niezbędne jest posiadanie wiedzy specjalistycznej w tematyce lotnictwa, budowy oraz pilotażu samolotu, jaką uzyska odbywając kurs pilotażu. Dzięki praktycznej wiedzy zdobytej na w/w kursie będzie w stanie zaprojektować odpowiedni interfejs aplikacji, oraz wykonać jej testy na pokładzie samolotu w realnych warunkach jej użytkowania, oraz dokonać na ich podstawie kalibracji parametrów przed wydaniem aplikacji do sklepów dystrybucyjnych, co pozwoli Mu uzyskać odpowiednią jakość oprogramowania, będącą w stanie zapewnić konkurencyjność aplikacji na rynku dostępnych programów.

Ewentualne zaangażowanie profesjonalnych pilotów w celu konsultacji prac nad projektem oraz dokonaniu przez nich testów wymagałoby znacznie większego wkładu finansowego w porównaniu do kosztów kursu pilotażu oraz dodatkowych nakładów finansowych oraz czasowych na ich szkolenie w zakresie wiedzy z tematyki projektowania aplikacji mobilnych, co przekraczałoby planowany przez siebie budżet inwestycji.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że dla realizacji inwestycji koniecznym będzie poniesienie kosztów na odbycie siebie kursu pilotażu.

Wszelkie wydatki związane z odbyciem kursu pilotażu będą udokumentowane fakturami VAT.

W związku z powyższym w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy od w/w wydatków w ramach obowiązujących przepisów Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy (w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2):

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami związanymi z działalnością firmy.

Zakładając więc poprawność interpretacji odnośnie pkt 1, istnieje możliwość obniżenia kwoty należnego podatku VAT w związku z w/w kosztami przeznaczonymi na uzyskanie licencji pilota.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w kwestii objętej pytaniem oznaczonym we wniosku nr 2, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powołany art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do celów transakcji opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia. Ani charakter ani zakres tego związku nie został przez ustawodawcę w jakikolwiek sposób dookreślony. W szczególności żaden przepis nie wyraża wprost zasady, że związek ten ma być bezpośredni i wyłączny.

Wobec tego, przy ocenie, czy nabyty towar lub usługa związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, należy przede wszystkim zbadać cel wykonania tej czynności lub fakt jej zaistnienia. Cel ten może być zrealizowany przez różne działania, których efektem (nawet potencjalnym) jest „wykreowanie” sprzedaży opodatkowanej, nawet jeśli środkiem do osiągnięcia tego celu jest wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu. Ostatecznie bowiem dokonane zakupy towarów lub usług mają związek z czynnością (sprzedażą) opodatkowaną. Związek między zakupami a sprzedażą opodatkowaną nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Wystarczające jest ustalenie istnienia związku pośredniego, byleby w końcowym rozrachunku można było stwierdzić jakiekolwiek przełożenie dokonanych zakupów na sprzedaż opodatkowaną np. w postaci chociażby intensyfikacji działalności opodatkowanej danego podmiotu.

Należy również podkreślić, że możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów i usług dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT-UE. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych nr PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, w ramach której obecnie pracuje nad serią aplikacji mobilnych przeznaczonych dla branży lotniczej, służących do pomiarów parametrów lotu oraz nawigacji, w założeniu pozwalającym pilotowi na rozszerzenie posiadanego oprzyrządowania samolotu bądź szybowca, za pośrednictwem tabletu lub telefonu.

Dzięki oprogramowaniu pilot będzie w stanie między innymi odczytać parametry lotu niedostępne standardowo na danym typie statku powietrznego, lub też tymczasowo zastąpić posiadane przyrządy urządzeniem mobilnym, np. w wyniku awarii standardowego oprzyrządowania w trakcie lotu.

Do wykonania w/w aplikacji niezbędne będzie zarówno poszerzenie posiadanej przez Wnioskodawcę wiedzy w zakresie lotnictwa, jak i wykonanie serii niezbędnych testów oprogramowania na pokładzie samolotu w celu jego kalibracji, porównania odczytu z certyfikowanymi przyrządami dostępnymi na pokładzie samolotu, oraz niwelacji czynników zewnętrznych jak np. wpływu drgań, bądź zmiany ciśnienia na wskazane przez nią parametry.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia realizacji Wnioskodawca planuje rozpoczęcie kursu na licencję pilota samolotowego, która zapewni Mu zarówno zdobycie wiedzy potrzebnej do jej wykonania, jak i pozwoli na samodzielne prowadzenie lotów testowych na jej dalszym etapie, co ma istotny wpływ na jej kalkulację ekonomiczną.

Wydatki związane z odbyciem kursu pilotażu będą związane z działalnością związaną z tworzeniem oprogramowania, będącą jedynym profilem prowadzonej przez Niego działalności – planuje wykonanie serii aplikacji dla pilotów przeznaczonych na urządzenia mobilne - tablety oraz telefony komórkowe.

Aplikacje będą dystrybuowane głównie za pośrednictwem sklepów udostępnianych przez producentów urządzeń - na chwilę obecną planuje wykonanie programów na urządzenia z systemami operacyjnymi IOS oraz Android, których dystrybucja odbędzie się odpowiednio za pośrednictwem sklepów X, oraz Y.

Właściciele sklepów - firmy X oraz Y mają swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dystrybucja będzie obciążona podatkiem od towarów i usług VAT odprowadzonym w kraju nabywcy usługi (obciążenie odwrotne).

Poza dystrybucją za pośrednictwem w/w sklepów Wnioskodawca planuje również sprzedaż brandowanych wersji aplikacji aeroklubom oraz prywatnym firmom szkoleniowym działającym na terenie naszego kraju, a w przyszłości w przypadku uzyskania sukcesu komercyjnego inwestycji ewentualną sprzedaż praw autorskich do w/w aplikacji większym firmom inwestycyjnym (krajowym lub zagranicznym).

Dochody z tych źródeł będą opodatkowane podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie, w zakresie podatku od towarów i usług, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z uzyskaniem licencji pilota.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że dla określenia prawa do odliczenia podatku naliczonego, istotny jest zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w przedmiotowej sprawie jak wynika z wniosku wydatki związane z odbyciem kursu pilotażu będą związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT

Zatem mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że z uwagi na spełnienie pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek ponoszonych wydatków na uzyskanie licencji pilota z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od tych wydatków.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że przedmiotowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego we wniosku pytania (oznaczonego nr 2), w szczególności nie rozstrzyga czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie było to przedmiotem pytania, ani też Wnioskodawca nie przedstawił w tym zakresie własnego stanowiska.

Tut. organ pragnie ponadto zauważyć, że poruszona w przedmiotowym wniosku kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 1) jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.