0461-ITPP2.4512.14.2017.1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących docieplenie stropodachu oraz ściany frontowej budynku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 9 stycznia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 27 marca 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących docieplenie stropodachu oraz ściany frontowej budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 marca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług m.in. w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących docieplenie stropodachu oraz ściany frontowej budynku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 sierpnia 2009 r. Spółka działając w imieniu wspólnoty mieszkaniowej zawarła umowę na ocieplenie ściany frontowej budynku i remont dachu na kwotę brutto 144.822,50 zł. W trakcie realizacji powyższego zakresu robót wspólnota mieszkaniowa aneksem z dnia 24 września 2009 r. rozszerzyła zakres robót o docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych budynku. Wartość końcowa robót termomodernizacyjnych wyniosła 250.401,22 zł netto + należny podatek VAT (7%) 17.528,06 zł wartość brutto 267.929,28 zł.

W tym samym czasie wspólnota mieszkaniowa na podstawie zawartej umowy z dnia 15 września 2009 r. dokonała docieplenia stropodachu materiałem celulozowym na kwotę 15.984,00 zł netto + należny podatek VAT (7%) 1.118,88 zł wartość brutto 17.102,88 zł.

Za wyżej wykonane roboty budowlane w 2009 r. faktury zostały wystawione na Spółkę na kwoty:

  • docieplenie stropodachu – 17.102,88 zł brutto;
  • docieplenie ściany frontowej budynku -104.800,62 zł brutto.

Pozostałe faktury w roku 2010 zostały wystawione na wspólnotę mieszkaniową.

W dniu 29 grudnia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „P.” w ramach osi priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, działanie 4.1 – „Humanizacja blokowisk”, poddziałanie 4.1.1 – „Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty” Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013 pomiędzy województwem reprezentowanym przez zarząd województwa a wspólnotą mieszkaniową zwaną beneficjentem reprezentowaną przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Zakres robót wykonany w 2009 r., czyli docieplenie stropodachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku, został wpisany do studium wykonalności jako kategoria wydatku. W związku z tym, że faktury z roku 2009 zostały wystawione na Spółkę a nie na beneficjenta, czyli wspólnotę mieszkaniową, dokonano zapisu do umowy na podstawie aneksu z dnia 20 kwietnia 2011 r. wprowadzając Spółkę jako realizatora projektu tym samym wydatki z roku 2009 zostały uznane jako koszty kwalifikowane.

Do końca roku 2009 Spółka jako zarządca nieruchomości prowadziła jedną księgowość dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych z możliwością analitycznego rozdziału kosztów na poszczególne wspólnoty, a tym samym nie było natomiast możliwości analitycznego rozdziału sprzedaży na poszczególne wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym zarówno poniesione koszty, jak i przychody dotyczące wspólnoty mieszkaniowej w 2009 r. księgowane były w wartościach brutto.

Do dnia 1 stycznia 2010 r. Spółka prowadziła jedną wspólną księgowość dla zarządcy i wspólnot mieszkaniowych. W związku z powyższym zarówno koszty, jak i przychody wspólnot były kosztami i przychodami Spółki. Koszty nie wymagały więc refakturowania na poszczególne wspólnoty. Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ... jest w całości budynkiem mieszkalnym, w związku z czym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zarówno koszty, jak i przychody księgowane były w wartościach brutto.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy Spółka miała prawo do odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, gdyż zakupy te nie były związane ze sprzedażą opodatkowana, a ponadto środki otrzymane na realizację projektu nie są środkami, o których mowa w par. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania przepisów o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z związku z tym, że wniosek Spółki dotyczy stanu faktycznego, który zaistniał w 2009 r., niniejszą interpretację wydaje się na podstawie stanu prawnego obowiązującego w 2009 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 2012, poz. 1336, z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Natomiast przepisy rozdziału 6 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów sprawy pozwala stwierdzić, że skoro przedmiotem robót był budynek, w skład którego wchodziły jedynie lokale mieszkalne, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących docieplenie stropodachu oraz ściany frontowej budynku, ponieważ towary i usługi nabyte w ramach ww. zadania – jak wynika z treści wniosku - nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Spółce nie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie były środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Końcowo należy wskazać, że w kwestii uznania podatku od towarów i usług za koszt kwalifikowany w zakresie realizowanego projektu wydano postanowienie nr 0461-ITPP2.4512.220.2017.1AK.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.