0115-KDIT1-3.4012.391.2018.1.AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Park .... „...” (zwany w dalszej części wniosku Parkiem) jest jednostką utworzoną i działającą na podstawie przepisów art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142. poz. 10. poz. 650) oraz przepisów art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Działalność Parku obejmuje realizację zadań statutowych (ustawowych) w zakresie:

 1. prowadzenia działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów: zachowania różnorodności biologicznej zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów;
 2. udostępniania obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18 uop i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
 3. prowadzenia działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Czynności te są, co do zasady, wykonywane nieodpłatnie, ponieważ są finansowane ze środków dotacji budżetowych i nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, Park wykonuje czynności odpłatne mieszczące się w pojęciu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i z tego względu jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Park uzyskuje przychody:

 1. opodatkowane: ze sprzedaży drewna, sprzedaży tusz zwierzyny, sprzedaży materiałów edukacyjnych, świadczenia usług przewodnickich, ze sprzedaży biletów wstępu;
 2. zwolnione: z najmu obiektów na cele mieszkaniowe;
 3. związane z wykonywaniem działalności statutowej (ustawowej) w zakresie działalności bieżącej i majątkowej: dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie Parku, dotacje z ... i ..., dofinansowanie z ..., przychody finansowe (odsetki bankowe), dopłaty rolnośrodowiskowe, jednolita płatność obszarowa, płatność ..., odszkodowania.

Park w ramach wykonywania swojej działalności statutowej zamierza realizować projekt pn. „...”. Projekt przewidziany jest do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ... 2014-2020 (...%) oraz przy udziale współfinansowania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (...%).

Głównym celem projektu jest stworzenie kolejnego etapu nowoczesnego kompleksu edukacyjnego na terenie ...., służącego do prowadzenia edukacji ekologicznej na najwyższym poziomie, co w efekcie doprowadzi do kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania różnorodności biologicznej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez budowę nowatorskiego muzeum ..., które ma na celu m.in.:

 1. zwiększenie efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez udział w zajęciach z wykorzystaniem wystawy poświęconej przyrodzie Parku,
 2. szerzenie wiedzy na temat zachowania różnorodności biologicznej,
 3. propagowanie idei ochrony i przywracania wartości kulturowych i krajobrazowych,
 4. wytworzenie wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Powstanie przedmiotowego kompleksu edukacyjnego pozwoli również zatrzymać znaczną część osób zwiedzających na obrzeżach Parku, chroniąc tym samym cenne ekosystemy przed nadmiernym ruchem turystycznym.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

 1. budowa budynku muzeum ... wraz z zagospodarowaniem otoczenia muzeum w zakresie ogrodzenia i oświetlenia terenu, utwardzenia dróg i parkingu, założenia zieleni;
 2. wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy muzealnej obejmującej scenariusz, wizualizację i szacunkowy koszt realizacji;
 3. opracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie Parku;
 4. nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania;
 5. nadzór inwestorski;
 6. działania informacyjno-promocyjne;
 7. pomoc techniczna w zakresie przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi ... zł brutto, w tym podatek VAT 23% ... zł. Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2018-2020. Obecnie w budynku dydaktycznym, stanowiącym I etap budowy ..., nie prowadzi się sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, a zajęcia edukacyjne prowadzone są nieodpłatnie.

W budynku ... wraz z zagrodą pokazową zwierząt, stanowiącym II etap budowy ..., nie będzie prowadzona sprzedaż biletów wstępu, a zajęcia edukacyjne będą prowadzone nieodpłatnie.

Wszystkie elementy związane z realizacją projektu będą udostępniane bezpłatnie.

W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie.

Czy Park ma prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego od kwot podatku należnego, dotyczącego realizacji projektu wykonywanego w ramach swojej działalności statutowej pn. „...” – Projekt przewidziany jest do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ... 2014-2020 (...%) oraz przy udziale współfinansowania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (...%)?

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane zakupy towarów i usług na potrzeby przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację projektu będzie przeznaczone na inwestycyjną działalność statutową Parku. Otrzymane dofinansowanie będzie miało charakter wydatkowo-majątkowy, nie będzie miało bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez Park.

W ocenie Parku, na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie będzie miał on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na poparcie swojego stanowiska Park przywołuje, jako przykładową, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2016 r. znak IPPP1/4512-545/16-2/KC oraz interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. znak 0115-KDIT1-2.4012.276.2017.1.KN, a także stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności VAT, wyrażone w piśmie z dnia 13 listopada 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z cytowanych powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ustawodawca formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z aktualnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczające jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż zakupy dokonane przez Wnioskodawcę w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (Wnioskodawca zwraca uwagę, że wszystkie elementy związane z realizacją projektu będą udostępniane nieodpłatnie – nie będzie prowadzona sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw, a zajęcia edukacyjne będą nieodpłatne). Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.