0115-KDIT1-2.4012.191.2018.1.PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. „K.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. „K.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II -Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. W ramach naboru złożono wniosek – „K.”. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dnia 8 września 2017 r. została podpisana umowa dofinansowania projektu w wysokości 971.498,15 zł., co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Całkowity koszt inwestycji to 1.142.939,00 zł. Gmina jest w trakcie realizacji zadania, po którym nastąpi rozliczenie wnioskiem o płatność końcową, do czego niezbędna jest interpretacja indywidualna. Zadanie – „K.” polegać będzie na kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w G. i Szkoły Podstawowej w P. Celem głównym jest zmniejszona energochłonność budynków publicznych poprzez kompleksową ich modernizację. Zakres rzeczowy projektu obejmuje cztery działania.

Działanie 1. Przygotowanie projektu:

 1. Studium wykonalności,
 2. Audyt energetyczny,
 3. Ekspertyza ornitologiczna,
 4. PFU.

Działanie 2. Roboty budowlane:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 2. Modernizacja instalacji co. + wymiana źródła ciepła,
 3. Ocieplenie stropodachu (dotyczy SP w P.).

Działanie 3. Nadzór inwestorski.

Działanie 4. Promocja projektu:

 1. zakup tablic informacyjnych
 2. zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Gminy G. (bezkosztowo).

W ramach projektu zastosowane zostaną OZE - przewiduje się montaż pomp ciepła w obu szkołach podstawowych. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu użytkowana będzie przez Szkołę Podstawową w G. oraz Szkołę Podstawową w P. Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej modernizowanych budynków: SP w G. - 88,7%, SP w P. - 79,1%. Termin zakończenia realizacji to grudzień 2018 r. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 1.142.939,00 zł, z których 85%, tj. 971.498,15 zł stanowi kwota dofinansowania. Koszty przedstawionego we wniosku zadania uznano za kwalifikowane i podlegające refundacji wraz z VAT, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu kosztów poniesionych na realizację inwestycji, ponieważ nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina nie ma możliwości odliczenia kwot podatku od towarów i usług w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Szkół Podstawowych w G. i P.?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W ramach przedmiotowego konkursu za kwalifikowane uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w dokumentach:
  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa ... 2014-2020;
  2. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... 2014-2020;
  3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  4. umowa o dofinansowanie projektu.
 2. Wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek spełniający w szczególności następujące warunki:
  1. niezbędny do realizacji celów projektu;
  2. poniesiony w związku z realizacją projektu;
  3. dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego;
  5. należycie udokumentowany.
 3. Ponadto wydatki kwalifikowane mogą obejmować wyłącznie zadania inwestycyjne wskazane w audycie energetycznym sporządzonym dla danej inwestycji. Jeżeli projekt zawiera inne wydatki kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, to nie muszą one wynikać z audytu.
 4. Za kwalifikowane uznaje się w szczególności następujące wydatki:
  1. wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, nie więcej niż 3 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, m. in.:
   1. ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa;
   2. projekt budowlany, projekt wykonawczy;
   3. dokumentacja przetargowa i geodezyjna;
   4. przygotowanie studium wykonalności;
   5. raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne;
   6. opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych;
   7. wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie;
   8. mapy lub szkice sytuujące projekt;
   9. opracowania dotyczące analizy potrzeb;
   10. opinia/ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna;
   11. audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
  2. wydatki na usługi dotyczące czynności w procesie budowlanym, nie więcej niż 3 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, m. in.:
   1. inspektor nadzoru inwestorskiego,
   2. inżynier kontraktu,
   3. inwestor zastępczy,
   4. nadzór nad projektem budowlanym, np. nadzór architektoniczny, nadzór autorski.
  3. wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m. in.:
   1. ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
   2. wymiana oświetlenia na energooszczędne;
   3. przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);
   4. instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE:
   5. budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
   6. zastosowanie automatyki pogodowej;
   7. zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
   8. instalacja mikrokogeneracji na potrzeby własne;
   9. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
   10. instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
   11. instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
   12. wymianę urządzeń dźwigowych, jedynie gdy wpłynie to na oszczędność energii elektrycznej.
  4. wydatki na informację i promocję dotyczące oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych, a także wydatki dotyczące elementu demonstracyjnego lub informacyjnego, związanego bezpośrednio z OZE, efektywnością energetyczną czy też ochroną środowiska.
 5. Za niekwalifikowalne uznaje się w szczególności następujące wydatki:
  1. wymiana na energooszczędne urządzeń ruchomych w tym sprzęt AGD i RTV;
  2. malowanie całych pomieszczeń w sytuacji wymiany jedynie punktów świetlnych;
  3. zakup środków transportu;
  4. zakup nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu;
  5. wkład niepieniężny;
  6. koszty pośrednie, do których należą m.in. wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, opłaty czynszowe, opłaty za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz inne koszty administracyjne;
  7. wydatki na działania informacyjno-promocyjne, za wyjątkiem przewidzianych na zadania wymagane wg rozporządzenia ogólnego (załącznik XII rozporządzenia ogólnego), tj. oznaczenia, bilbordy i tablice informacyjno-promocyjne oraz dotyczące elementu demonstracyjnego lub informacyjnego, związanego bezpośrednio z OZE, efektywnością energetyczną czy też ochroną środowiska;
  8. wydatki w ramach mechanizmu cross-financingu;
  9. wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie projektu;
  10. premię dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta (ang. success fee);
  11. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego;
  12. koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;
  13. VAT, który może zostać odzyskany/odliczony na podstawie właściwych przepisów;
  14. transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na zł według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji - bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z póżn. zm.).

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują między innymi utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina wykonuje zadania, dla których została powołana na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu kosztów poniesionych na realizację inwestycji, ponieważ nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Brak prawnej i faktycznej możliwości odliczenia w całości VAT wynika z: art. 15 ust. 6 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535, z późn. zm. Przedmiotowa regulacja stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy. Brak możliwości odzyskania VAT wynika również z faktu, że towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż efekty projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami, o których mowa w ww. rozporządzeniu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.