0115-KDIT1-1.4012.424.2018.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu 20 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie „...” zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń od ... r. i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz.210).

Stowarzyszenie w dniu .... r. podpisało z Lokalną Grupą Działania ... umowę o powierzenie grantu w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym Stowarzyszenie jest zobligowane do dostarczenia indywidualnej interpretacji dotyczącej możliwości lub braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem od towarów i usług (VAT) i nie składa deklaracji VAT-7, ponadto Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, a jego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie, darowizny na cele statutowe oraz pozyskane dotacje.

Stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „...” w ramach poddziałania 19.2. „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty muzyczne dla 10 osób wykluczonych społecznie z niepełnosprawnością z obszaru LGD .... oraz Mini Recital .... Towary i usługi nabywane w ramach realizacji grantu nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Faktury za zrealizowane dostawy usług bądź towarów w ramach realizowanej operacji wystawiane były na Stowarzyszenie.

W związku z realizacją zadania Stowarzyszenie nie uzyskiwało i nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów, gdyż wszelkie działania skierowane do odbiorców są nieodpłatne, w związku z czym nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie „...” ma możliwość odliczenia/odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) poniesionego w ramach realizacji zadania pn. „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy wskazującego, że nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową, realizując zadanie pn. „...” w ramach poddziałania 19.2. „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie może odzyskać, w żaden sposób, uiszczonego podatku od towarów i usług (VAT), ponieważ nie uzyskiwał i nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów z realizacji zadania, nie wystąpiła również sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku VAT związanego z realizacją zadania.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221,) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie wykonuje czynności wyłącznie statutowe (zwolnione), zatem nie ma prawa do odliczenie podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w ramach realizacji zadania pn. „...”, gdyż nie wystąpił związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.), wskazano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia wskazany został katalog środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Otrzymanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza opisu sprawy w kontekście przywołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że w związku z faktem, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy – jak wynika z treści wniosku – nie miały/nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadania, o którym w nim mowa. Stowarzyszeniu nie przysługuje także prawo do zwrotu podatku naliczonego, ponieważ dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, z którego wynika m.in., że dokonane zakupy nie były związane ze sprzedażą opodatkowaną, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.