0113-KDIPT1-3.4012.232.2018.1.JSO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna w ... w dniu ....2017 r. złożyła do Lokalnej Grupy Działania „...” wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Lokalna Grupa Działania „...” wybrała wniosek do dofinansowania i przekazała go do ... Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW, ..., które pełni funkcję jednostki wdrażającej - pismo z dnia ...2017 r. znak sprawy: .... Zgodnie z wytycznymi, do wniosku o płatność należy załączyć aktualne zaświadczenie (interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony) czy beneficjent w odniesieniu do ww. inwestycji ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części. W związku z powyższym Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej.

Operacja pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...” będzie realizowana na obszarze wiejskim. Zakres robót będzie obejmował:

  1. przebudowę istniejącego pomieszczenia na pomieszczenie kuchenne i pomieszczenie zmywalni
  2. modernizację istniejących pomieszczeń sanitariatów - istnieją 3 łazienki - z dwóch łazienek powstanie nowa łazienka dla osób niepełnosprawnych, a z jednej łazienka ogólna (damsko-męska)
  3. wyposażenie pomieszczenia kuchennego i zmywalni w podstawowy sprzęt.

Planowany termin realizacji inwestycji ...03.2018 r. - ..12.2018 r.

Roboty będą realizowane zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych - decyzja nr ... z dnia ... 2017 r. znak: ... w zakresie przebudowy pomieszczenia na pomieszczenie kuchenne i pomieszczenie zmywalni oraz modernizację istniejących sanitariatów. Koszt operacji obejmuje także koszty ogólne tj. opracowanie projektu budowlanego i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

Przedmiotowa operacja umożliwi kontynuację działalności społecznej i kulturalnej oraz wprowadzenie nowych działań. Obiekt pełni rolę świetlicy wiejskiej, gdzie odbywają się zebrania, uroczystości, imprezy integracyjne, które są organizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Dla miejscowości ..., a także czterech sąsiednich wsi, jest to jedyne miejsce, w którym mieszkańcy mogą się spotykać. Organizowane imprezy kulturalne związane z tradycjami regionalnymi przyciągają szeroką rzeszę mieszkańców i nie tylko. Operacja realizowana będzie na terenie LGD „...”. Zakres rzeczowy robót został określony na podstawie uwarunkowań funkcjonalnych i finansowych OSP w ....

Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne, zarówno dla mieszkańców jak i członków stowarzyszeń i organizacji społecznych z całego obszaru LGD.

Tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja posiada Ochotnicza Straż Pożarna w ..., która będzie również właścicielem wykonanej inwestycji.

Faktury za zrealizowaną inwestycję będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną w ..., która posiada swój NIP i REGON.

Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...” nie będzie wykorzystywane do wykonania przez Ochotniczą Straż Pożarną w ... czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2017.1221 t.j. ze zm.) odliczanie i zwrot podatku przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że przedstawione we wniosku elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej oraz sprawa nie została rozstrzygnięta w ostatecznej decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w ... będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...”.

Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie jest podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi, z których nabyciem podatek zostanie naliczony, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości ani w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w ...”, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.