Odliczenie podatku | Interpretacje podatkowe

Odliczenie podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenie podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu.
Fragment:
Zgodnie z par. 10 ust. 2 pkt 5 umowy z Urzędem Marszałkowskim Spółdzielnia ( beneficjent) jest zobowiązana do dostarczenia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, stwierdzającej brak możliwości odliczenia podatku VAT realizowanego projektu, na zakończenie realizacji projektu oraz po raz drugi, na koniec okresu trwałości projektu. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy Spółdzielnia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatki naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług związanych z realizacją wyżej opisanego projektu dotyczącego remontu zasobów mieszkaniowych? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż nie został spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, aby towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Pobierane przez Spółdzielnię opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania budynków mieszkalnych zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2017
24
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści cytowanego przepisu wynika, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów lub usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z treści wniosku – inwestycja nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi. Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2017
4
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z nabyciem lokalu.
Fragment:
Jak wspomniano w opisanym stanie faktycznym, zakup lokalu został potwierdzony fakturą VAT. W świetle art. 106e ust. 1 pkt 3) i 5) ustawy o podatku od towarów i usług, faktura VAT powinna zawierać m. in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi. Faktura VAT potwierdza zatem rzeczywistą transakcję gospodarczą oraz określa faktyczne dane stron biorących w niej udział. Faktura jest również dokumentem potwierdzającym dokonanie dostawy towaru oraz uprawniającym nabywcę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Odwołując się do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082) (dalej Kodeks), należy podkreślić, że zgodnie z art. 31 § 1 wspomnianego Kodeksu, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
2017
3
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację inwestycji.
Fragment:
Czy Gminie przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją inwestycji pt. „ ... ” na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur związanych z realizacją inwestycji pt. „ ... ”. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji inwestycji, będzie spełniała funkcję infrastruktury ogólnodostępnej i bezpłatnej, tzn. takiej, do której dostęp mają wszystkie zainteresowane osoby, a korzystanie z niej nie wiąże się z żadnymi opłatami. Za utrzymanie inwestycji po realizacji (ponoszenie kosztów eksploatacyjnych wytworzonego majątku) będzie odpowiedzialna Gmina. Z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2017
1
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Fragment:
W art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług zdefiniowana została wyłącznie działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Gmina zawarła umowy dzierżawy gruntów z osobami fizycznymi.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji nabycia nieruchomooci i prawa do odliczenia podatku wynikaj1cego z faktury dokumentuj1cej ww. transakcje
Fragment:
Powy?sza dzia3alnooa bedzie prowadzona przy wykorzystaniu w3asnych zasobów oraz w oparciu o pozyskany. Zatem z perspektywy F i jej planów biznesowych nabycie Nieruchomooci stanowi nabycie obiektów generuj1cych sta3y dochód z najmu a nie pod inwestycje dewelopersk1. Z kolei z perspektywy S, spó3ki prowadz1cej dzia3alnooa dewelopersk1, sprzeda? Nieruchomooci bedzie zakonczeniem projektu, który polega3 na nabyciu prawa u?ytkowania wieczystego Gruntu oraz budowie I Etapu Projektu w celu jego dalszej odsprzeda?y. Zwa?ywszy, i? jednym z Warunków Zawieszaj1cych jest zawarcie przez S oraz najemców umów najmu w odniesieniu do co najmniej 60% powierzchni Budynku po jego wybudowaniu, czeoa Nieruchomooci bedzie wynajmowana w momencie sk3adania niniejszego wniosku. Jednak?e ta dzia3alnooa ma charakter poboczny, ograniczony w czasie i w ?adnym stopniu nie wype3nia celów gospodarczych S (które s1 realizowane poprzez sprzeda? I Etapu Projektu). Po sprzeda?y Nieruchomooci, S bedzie w dalszym ci1gu dzia3a3a na rynku nieruchomooci wykorzystuj1c posiadane zasoby (w szczególnooci orodki pienie?ne uzyskane ze sprzeda?y po sp3acie wszystkich zobowi1zan) i w3asne know-how. Maj1c na uwadze odmienny charakter przedsiebiorstw S oraz F, w ramach transakcji nie dojdzie do przeniesienia rzeczonego minimum orodków wystarczaj1cych do samodzielnego prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomoociami, w szczególnooci know-how w zakresie wyszukiwania i nabywania nieruchomooci, ich przekszta3cania czy budowy nowoczesnego kompleksu biurowego klasy A.
2017
26
sty

Istota:
Brak obowiązku uwzględnienia sprzedaży usług na rzecz podatnika mającego siedzibę poza terytorium kraju do limitu, o którym mowa w art. 113 ustawy.
Fragment:
Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ustęp 2 ww. artykułu stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
2016
28
gru

Istota:
Opodatkowania w systemie VAT-marża dostawy samochodu osobowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku tym samym odprowadzony jest VAT od marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy tylko towarów używanych, nabytych od określonej kategorii podmiotów. Najnowsze interpretacje organów podatkowych wskazują, że zastosowane opodatkowanie jedynie marży przy dostawie środków trwałych jest możliwe, pod warunkiem, że spełnione zostały wymogi stawiane przez art. 120 ust. 10 ustawy. Wobec powyższego, że samochód został nabyty w systemie VAT-marża, jako towar używany, a następnie wprowadzony przez oświadczenie do ewidencji środków trwałych z zamiarem ostatecznej sprzedaży, uważa Pan, że przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
22
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ponadto należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póżn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze lokalnym, wykonywanych przez gminę, należą m.in. zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.
2016
21
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.