ILPB2/415-629/10-6/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy słusznie Zainteresowany musi zapłacić podatek od dodatku do renty z x?
2. Czy Wnioskodawca może składki wpłacone corocznie na AOW („senioralne”) odliczyć od dochodu?
3. Czy Zainteresowany powinien zapłacić podatek za cały 2005 rok?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana , przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2010 r. (data wpływu 14 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 18 maja 2010 r.) oraz pismem z dnia 7 sierpnia 2010 r. (data wpływu 9 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu składek na AOW – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatku do renty z Ax, możliwości odliczenia od dochodu składek na AOW oraz opodatkowania dochodów za 2005 rok.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 29 lipca 2010 r. nr ILPB2/415-629/10-3/AJ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Zainteresowanego do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca poinformował, że Urząd Skarbowy w X policzył podatek za cały 2005 rok, tut. Organ poprosił o jednoznaczne wskazanie, czy elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Pouczono również Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 29 lipca 2010 r. (skutecznie doręczono dnia 2 sierpnia 2010 r.). Pismem z dnia 7 sierpnia 2010 r. (data wpływu 9 sierpnia 2010 r.) Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest obywatelem Holandii, zamieszkującym w Polsce. Otrzymuje On rentę z tytułu niezdolności do pracy WAO. Oprócz tego Zainteresowany otrzymuje co miesiąc świadczenie od firmy x – ubezpieczenie na życie.

Firma x wypłaca Wnioskodawcy ww. świadczenie, ponieważ ubezpieczył się On dodatkowo za pośrednictwem swojego pracodawcy (ubezpieczenie dobrowolne).

Świadczenie otrzymywane z x miało być wypłacane w przypadku przejścia Zainteresowanego na rentę – jest to dodatek uzupełniający zmniejszenie dochodów w związku z przejściem na rentę.

Wnioskodawca wskazał również, iż w Holandii każdy obywatel po 65 roku życia bez względu na to czy pracował, czy też nie, otrzymuje co miesiąc wypłatę z tzw. AOW. Jest to niezależne od tego, czy ma prawo do renty/emerytury - jest to powszechne ubezpieczenie społeczne.

W związku z tym, że Wnioskodawca mieszka w Polsce, ubezpieczenie to przestaje obowiązywać i nie będzie miał On prawa do tego świadczenia z AOW, chyba, że dobrowolnie będzie płacił składki na to ubezpieczenie.

Aby więc nie stracić prawa do tego świadczenia Wnioskodawca płaci corocznie określoną - zależnie od Jego dochodów – sumę. Składek tych Wnioskodawca nie musiałby płacić, gdyby mieszkał w Holandii.

Zainteresowany wskazał, iż mieszka w Polsce od dnia 19 kwietnia 2005 r. Urząd skarbowy policzył Zainteresowanemu podatek za cały 2005 rok, mimo, że 3,5 miesiąca mieszkał On w Holandii.

Wnioskodawca wskazał również, iż nie toczy się żadne postępowanie podatkowe wobec Niego, wszystkie zaległości podatkowe uregulował dnia 23 kwietnia 2010 r. – wpłacając całą żądaną kwotę, mimo, że nie był przekonany o słuszności wszystkich postanowień Urzędu Skarbowego w X.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy słusznie Zainteresowany musi zapłacić podatek od dodatku do renty z x...
 2. Czy Wnioskodawca może składki wpłacone corocznie na AOW („senioralne”) odliczyć od podatku...
 3. Czy Zainteresowany powinien zapłacić podatek za cały 2005 rok...

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące możliwości odliczenia od dochodu składek na AOW.

W odniesieniu do pytania nr 3 dotyczącego opodatkowania dochodów za 2005 rok w dniu20 sierpnia 2010 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-629/10-7/AJ. Natomiast odnośnie pytania nr 1 dotyczącego opodatkowania dodatku do renty z x w dniu 20 sierpnia 2010 r. zostało wydane postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia Nr ILPB2/415-629/10-8/AJ.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, wpłata na AOW powinna być odliczona od dochodu lub od podatku, ponieważ faktycznie nie ma On tego dochodu, wpłaca do na AOW, aby mieć zabezpieczenie na starość („senioralne”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 grudnia 2008 r., podstawę obliczenia podatku, (...), stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

 1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika (...), z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

    - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 27b ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135):

 1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

    - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższych przepisów, w latach 2005-2007 odliczenie od dochodu przysługiwało z tytułu składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), natomiast odliczenie od podatku - w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

W konsekwencji, nie podlegały odliczeniu składki opłacane do zagranicznych systemów ubezpieczeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Holandii.

W odniesieniu natomiast do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r. mają zastosowanie przepisy art. 26 ust. 1 pkt 2a i art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c.

Z powyższego przepisu wynika, iż Wnioskodawca ma prawo odliczyć od uzyskanego dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

 1. opłacanie składek, które Zainteresowany zamierza odliczyć jest obowiązkowe,
 2. wydatki na składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie będą odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz nie będą zwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 13a ww. ustawy),
 3. odliczenie nie będzie dotyczyło składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 26 ust. 13b pkt 1 ww. ustawy),
 4. odliczenie nie będzie dotyczyć składek odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 (art. 26 ust. 13b pkt 2 ww. ustawy),
 5. istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. 13c ww. ustawy).

Art. 27b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.

Stosownie do art. 27 b ust. 4 ww. ustawy obniżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, pod warunkiem że:

 1. nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 2. składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a,
 3. istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż Zainteresowany nie może odliczyć od dochodu składek na AOW, ponieważ opłacanie składek, które Zainteresowany zamierza odliczyć nie jest obowiązkowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.