DD3/033/21/MCA/10/PK-1726/2009 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Zastosowanie ulgi na dzieci, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2009 r. Nr IPPB4/415-351/09-4/PJ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zastosowania ulgi na dzieci, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – działając na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 maja 2008 r. urodził się syn Wnioskodawcy, który po kilku godzinach zmarł. Do wniosku Wnioskodawca dołączył: odpis aktu urodzenia oraz odpis aktu zgonu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przysługuje ulga z tytułu wychowywania dzieci na zmarłego syna...

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy przedstawionym w piśmie z dnia 9 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 czerwca 2009 r. Nr IPPB4/415-351/09-2/PJ do uzupełnienia złożonego wniosku, Wnioskodawcy przysługuje ulga na dzieci, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wychowywania dziecka, które urodziło się i zmarło tego samego dnia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ podatkowy stwierdził, iż prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci przysługuje w przypadku pozytywnego spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Wnioskodawcy nie został natomiast spełniony warunek dotyczący wychowywania dziecka, z uwagi na kilkugodzinny okres życia dziecka.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdzam, co następuje.

Zasady korzystania z ulgi na dzieci przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych normuje art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z tym artykułem, w brzmieniu mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2008 r., jeżeli podatnik w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, to ma prawo od podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, odliczyć rocznie kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Odliczenie powyższej kwoty dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują, o ile spełniony jest warunek dotyczący wychowywania dzieci własnych lub przysposobionych, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy.

Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, o których mowa w ust. 4, odliczenie przysługuje każdemu z nich, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1; w tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Należy zatem zauważyć, iż podstawowym kryterium skorzystania z prawa do ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy, w rozliczeniu rocznym za 2008 r. jest wychowywanie w roku podatkowym własnych lub przysposobionych dzieci:

  1. małoletnich,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jednocześnie przepisy ustawy nie zawierają definicji wychowywania dzieci. Natomiast według Słownika Języka Polskiego PWN, 1996 r. pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka „wychowywać” to „zapewnić osobie niedorosłej osiągnięcie rozwoju fizycznego i psychicznego, zapewnić opiekę istocie niedorosłej i doprowadzić ją do samodzielności. Wychowywać trójkę dzieci. Wychowywać kogoś od małego”.

Wychowanie dziecka jest zatem złożonym procesem, który rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka na świat i ma na celu przygotowywanie do samodzielnego, sprawnego poruszania się w świecie dorosłych. W świetle powyższego, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, okoliczność wychowywania dziecka przez Wnioskodawcę w trakcie 2008 r. niewątpliwie zaistniała (niezależnie od czasu jej trwania). Tym samym należy uznać, iż skoro Wnioskodawca wychowywał dziecko w 2008 r., to na zasadach określonych w art. 27f ustawy przysługuje mu prawo do odliczenia od podatku.

W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, a co za tym idzie należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 r. Nr IPPB4/415-351/09-4/PJ., gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.