Odliczenie od dochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenie od dochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
lis

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu alimentów na dzieci.

Fragment:

(...) rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku; składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c; wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej (...)

2015
1
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Fragment:

(...) pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3), sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90), sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1), wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących (...)

2014
26
lut

Istota:

Ulga rehabilitacyjna – terapia psychologiczna, dojazd na zabiegi własnym samochodem

Fragment:

Odliczenie od dochodu wydatków na zabiegi możliwe będzie tylko, wówczas gdy lekarz specjalista zakwalifikuje je jako zabiegi rehabilitacyjne. Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawczyni, zgodnie z orzeczeniem z 24 stycznia 2013 r. jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym z powodu choroby psychicznej. Niepełnosprawność Wnioskodawczyni datowana jest od 27 listopada 2012 r. W orzeczeniu tym zawarto m.in. zalecenie korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się m.in. korzystanie z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Wnioskodawczyni uczęszcza na psychoterapię indywidualną (psychodynamiczną), którą zalecił jej lekarz psychiatra jako podstawę do uzyskania poprawy stanu zdrowia. Wnioskodawczyni dojeżdża własnym samochodem z miejsca zamieszkania do siedziby ośrodka, gdzie odbywają się sesje psychoterapeutyczne. Przyjmując za Wnioskodawczynią, iż wskazana przez lekarza terapia psychologiczna jest zabiegiem rehabilitacyjnym, Wnioskodawczyni jako osoba, posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może odliczyć wskazane wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne w formie psychoterapii indywidualnej w ramach ulgi rehabilitacyjnej za rok 2013.

2013
6
lis

Istota:

Ustalenia obowiązku podatkowego, w związku z uzyskiwaniem dochodów z pracy wykonywanej we Włoszech

Fragment:

Zatem nie ulega wątpliwości, że na gruncie polskich przepisów Wnioskodawczyni jest osobą mającą rezydencję podatkową w Polsce, w związku z tym w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Stąd do Wnioskodawczyni mają zastosowanie ogólne zasady podatkowe korygowane wyłącznie treścią umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie, w związku z tym, iż praca świadczona jest na terenie Włoch to zastosowanie znajdą postanowienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Zgodnie z art. 15 ust.1 ww. umowy polsko-włoskiej, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18, 19, 20 i 21 21 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w drugim Państwie. Przepis art. 15 ust. 2 tej umowy określa wyjątki od powyższej zasady. Zgodnie z (...)

2013
31
sty

Istota:

Możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

W interpretacji wskazano, iż wydatki na zakup opatrunków hydrożelowych mogą być uznane za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. za wydatki na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego Minister Finansów stwierdza, co następuje. Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2011 r., zwanej dalej „ ustawą ”. Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy za ww. wydatki uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

2012
28
gru

Istota:

Zastosowanie ulgi na dzieci, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują, o ile spełniony jest warunek dotyczący wychowywania dzieci własnych lub przysposobionych, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, o których mowa w ust. 4, odliczenie przysługuje każdemu z nich, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1; w tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Należy zatem zauważyć, iż podstawowym kryterium skorzystania z prawa do ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy, w rozliczeniu rocznym za 2008 r. jest wychowywanie w roku podatkowym własnych lub przysposobionych dzieci: małoletnich, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy (...)

2012
25
maj

Istota:

Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz przejazdem na kontrolne wizyty (konsultacje lekarskie) w przychodniach, poradniach i szpitalach, badania laboratoryjne oraz na zakupy?

Fragment:

Zatem w przedmiotowej sprawie odliczenie od dochodu wydatków na zabiegi możliwe jest tylko, wówczas gdy lekarz specjalista zakwalifikuje je jako zabiegi leczniczo -rehabilitacyjne. Bez znaczenia jest przy tym, to czy zabiegi te są świadczone w ramach NFZ czy w innej placówce, istotne jest jedynie to, aby były zalecone przez lekarza i wykonywane były w gabinetach (placówkach) specjalistycznych lub pod kierunkiem osób wyspecjalizowanych do przeprowadzania tego typu zabiegów. Natomiast poniesienie wydatków w związku z przejazdem na kontrolne wizyty czy konsultacje lekarskie w przychodniach, poradniach lub w szpitalu a także naświetlania, podawanie jodu J131 lub zakupy nie uprawnia do odliczenia od dochodu jako wydatków poniesionych na cele wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Należy zaznaczyć, że katalog ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a cyt. ustawy jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania.

2011
1
paź

Istota:

Odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na odpłatność za pobyt w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym oraz na zabiegi rehabilitacyjne.

Fragment:

Odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej mogą być dokonane również wówczas, gdy osoba, której dotyczy wydatek posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. (art. 26 ust. 7g tejże ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z orzeczeniem Wojskowej Komisji Lekarskiej Wnioskodawca jest inwalidą zaliczanym do II grupy inwalidzkiej, a zgodnie z „Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności„ z dnia 17 lutego 2003 r., zaliczonym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z przyczyn wynikających z § 26 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Za zgodą lekarza rodzinnego Wnioskodawca skorzystał z rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym, który wpisany jest do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Na turnusie tym przebywał w dniach od 15 maja 2010 r. do 29 maja 2010 r., przy pełnej odpłatności (nie korzystał z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Korzystał natomiast ze wszystkich (w pełnej odpłatności) zabiegów rehabilitacyjnych zalecanych Jego schorzeniom i ułatwiającym czynności życiowe.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych poza granicami kraju.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przy spełnieniu wszystkich powyżej wskazanych warunków, odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, dotyczy także wydatków poniesionych poza granicami kraju, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy słusznie Zainteresowany musi zapłacić podatek od dodatku do renty z x?
2. Czy Wnioskodawca może składki wpłacone corocznie na AOW („senioralne”) odliczyć od dochodu?
3. Czy Zainteresowany powinien zapłacić podatek za cały 2005 rok?

Fragment:

W świetle powyższych przepisów, w latach 2005-2007 odliczenie od dochodu przysługiwało z tytułu składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), natomiast odliczenie od podatku - w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). W konsekwencji, nie podlegały odliczeniu składki opłacane do zagranicznych systemów ubezpieczeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Holandii. W odniesieniu natomiast do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r. mają zastosowanie przepisy art. 26 ust. 1 pkt 2a i art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c.