ITPP3/4512-81/16/AB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
ITPP3/4512-81/16/ABinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. gmina
  3. odliczenia
  4. odzyskanie
  5. projekt
  6. szkoła publiczna
  7. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu realizacji swoich zadań Gmina powołała jednostki budżetowe (jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) w tym Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum Publiczne. Obie jednostki mieszczą się w tym samym budynku, który stanowi obiekt użyteczności publicznej na terenie Gminy. Podatnikiem dla potrzeb rozliczeń podatku VAT dla tych jednostek jest Gmina. Właścicielem budynku jest Gmina.

Gmina zamierza realizować przedsięwzięcie pn. „T”, która polegać będzie na dociepleniu ścian, dachu, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu elewacji budynku. Celem realizowanego przedsięwzięcia jest polepszenie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej.

Umowa dotycząca realizacji prac termoizolacyjnych w ramach przedsięwzięcia zawierana będzie przez Gminę po uprzednim przeprowadzeniu stosownych procedur przetargowych. Wydatki dotyczące przedsięwzięcia ponoszone będą bezpośrednio ze środków budżetu Gminy. Faktury VAT dotyczące przedsięwzięcia będą wystawiane przez wykonawców na Gminę (faktury będą wskazywały Gminę jako nabywcę oraz będą zawierały NIP Gminy). Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie Gmina. Zmodernizowany budynek wykorzystywany będzie przez jednostki budżetowe do wykonywania ich zadań statutowych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) i przepisach wydanych na jej podstawie. Po zakończeniu realizacji zadania polegającego na termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Gmina nie będzie wykorzystywała tego budynku do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Budynek nie będzie wykorzystywany do osiągania jakichkolwiek przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia polegającego na termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym, Gmina nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją przedsięwzięcia polegającego na termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Zgodnie z art. 15 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.

Gmina jest organem władzy publicznej, a na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje sie za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z tym, że realizowane przedsięwzięcie ma na celu zaspokojenie potrzeb publicznych oraz wypełnia zadania wymienione w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W przypadku realizacji przedsięwzięcia „T” Gmina nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej związanej z przedsięwzięciem, w związku z tym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT (wydatki nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia związanego z nabytymi usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze powyższe warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT oraz przedstawiony opis sprawy, w ocenie Wnioskodawcy, Gmina nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących zakupów związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.