ITPP3/4512-60/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy istnieje możliwość odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXXX” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 17 maja 2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego ... Wnioskodawca jako stowarzyszenie zostało wpisane do KRS - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w VII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS XXXX.

Celem stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie, w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
  • branie udziału w akcjach ratowniczych, przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
  • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
  • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur, dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 4.1. Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działanie realizowane w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będą korzystać mieszkańcy wsi i gmin wiejskich. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wszystkie planowane działania w ramach realizacji zadania będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów.

W dniu 16 grudnia 2014 r. podpisano umowę na realizację ww. projektu. Okres realizacji I etapu: 17 marca 2014 r. – 31 marca 2015 r. W ramach operacji zakupiono:

  • ścianę wspinaczkową – 1 szt.
  • tablice reklamową – 1 szt.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabywane w ramach projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.