ITPP3/4512-421/15/AB | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione usługi nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
ITPP3/4512-421/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „K” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „K”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest ochrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich naturalnych środowisk (PKWiU 94.99.12). Cele Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, są osiągane poprzez wykup i dzierżawę gruntów w ważnych ostojach ptaków, wykonywanie zabiegów ochronnych w ptasich ostojach, zabezpieczanie miejsc lęgowych, żerowisk, noclegowisk, innych miejsc występowania ptaków oraz miejsc i siedlisk, w których występują gatunki fauny i flory stanowiące pokarm ptaków lub wpływające w inny sposób na populacje ptaków lęgowych i wędrownych, edukację i udział w tworzeniu naukowych podstaw ochrony przyrody. Stowarzyszenie jest osobą prawną zarejestrowaną, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W okresie od 1 marca 2011 r. do 30 listopada 2014 r. Stowarzyszenie realizowało projekt „K” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

  1. Opracowanie planów zadań ochronnych dla torfowisk stanowiących obszary Natura ... (operaty botaniczne, faunistyczne, hydrologiczne z pomiarami piezometrycznymi, bazy GIS), tj. G., B., B., J.-W.;
  2. Wykonanie budowli piętrzących z nadzorem inwestorskim na terenie torfowisk G., S., Z. M. (118 zastawek, 48 progów piętrzących, 2 groble, 2 ścianki szczelne)
  3. Wykup 27.6 ha gruntów (akty notarialne, wycena nieruchomości, opłaty notarialne) na torfowisku G., S. oraz w P. P.;
  4. Waloryzacja florystyczno-fitosociologiczna rezerwatu S. i terenów przyległych;
  5. Rozpoznanie populacji kumaka nizinnego na terenie obszaru P. B. oraz P. G.;
  6. Monitoring efektów ekologicznych projektu (badania fitosocjologiczne, chemiczne analizy wody, badania piezometryczne) na torfowiskach G., S. i Z. M. Odczyty z piezometrów -1 raz na miesiąc, chemiczna analiza wody -1 raz na kwartał, badania fitosocjologiczne -1 raz na rok;
  7. Działania promocyjno - edukacyjne: warsztaty na zakończenie projektu ok. 40-50 osób (wynajem sali, wyżywienie, noclegi, zwrot kosztów podróży prelegentom), zakup zdjęć na potrzeby folderu i plakatu, skład graficzny i druk 500 folderów, 500 kolorowanek, 8000 zakładek oraz 500 plakatów, wynagrodzenie za przygotowanie 10 artykułów prasowych, zakup i montaż tablic informacyjnych, edukacyjnych i pamiątkowych;
  8. Koordynacja projektu poprzez zatrudnienie kierownika, asystenta, prowadzenie obsługi księgowej i prawnej projektu, korespondencji, delegacji związanych z projektem;

Majątek wytworzony w ramach projektu pozostał własnością Stowarzyszenia oraz w okresie 5 lat od zakończenia projektu jest wykorzystywany na realizację działań przewidzianych w projekcie. Część budowli piętrzących pozostanie we władaniu Stowarzyszenia, większość przekazano właścicielom terenu. Zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami, zarządcy gruntów nie mogą podejmować działań, które powodowałyby zmianę funkcji wytworzonej infrastruktury na inną, niezwiązaną z ochroną przyrody, lub powodowałyby ograniczenie efektów ekologicznych projektu. Nabyte grunty pozostały własnością Stowarzyszenia. O zabezpieczeniu przeznaczenia gruntów mówi Statut Towarzystwa w § 69: „W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. Majątek może być przekazany wyłącznie innej organizacji pozarządowej na cele ochrony ptaków i ich ostoi”. Wybudowana infrastruktura oraz wydane publikacje ze względu na swój charakter nie mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Stosownie, bowiem do treści przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarejestrowany czynny podatnik VAT, zasadniczo uprawniony jest do rozliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi. Z uwagi na fakt, że wszelkie wydatki dokonywane przez Stowarzyszenie, w ramach realizowanego projektu, nie mają żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną, w ocenie Wnioskodawcy, nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona została w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Powyższy przepis do dnia 31 grudnia 2013r. posiadał brzmienie:

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Brzmienie ww. przepisu do dnia 31 grudnia 2013r. było następujące:

Obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki. Odliczenia może dokonać czynny podatnik podatku od towarów i usług, a nabyte towary i usługi powinny być wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć, zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza, zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego, przesądza o braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunki skorzystania z tego prawa nie zostały spełnione, ponieważ Stowarzyszenie nie wykorzystuje efektów projektu do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług potrzebnych do realizacji ww. projektu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP3/4512-523/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.